PL EN


2018 | 8 | 167 - 182
Article title

Młodzież na rynku pracy – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Youth on the labour market – selected aspects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poszukiwanie sposobu efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów pracy, przede wszystkim ludzi młodych, stanowi jedno z podstawowych wyzwań w XXI wieku. W ostatnich latach, w zasadzie niezależnie od zmian o charakterze koniunkturalnym, utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia oraz bierności zawodowej i edukacyjnej wśród osób młodych (tzw. młodzież NEET − Not in Education, Employment or Training). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce w porównaniu z rynkiem unijnym (tzw. „średnią unijną” UE28) w latach 2004-2016. Do realizacji celu przyjętego w artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych wtórnych (desk research), pochodzących ze statystyk publicznych, przede wszystkim danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
EN
Searching for the way to effectively use available labor resources, especially young people, is one of the basic challenges in the 21st century. In recent years, in principle, regardless of cyclical changes, both the high level of unemployment as well as professional and educational passiveness among young people (the so-called NEET youth – Not in Education, Employment or Training) are maintained. The purpose of this article is to present the situation of young people on the labor market in Poland in 2004-2016. The critical analysis of the literature and the analysis of statistical data (desk research) from public statistics, primarily data from the European Statistical Office Eurostat and the Central Statistical Office (GUS), were used to achieve the goal adopted in the article.
Year
Issue
8
Pages
167 - 182
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
References
 • Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in education, employment or training, dostępny na: http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf (data dostępu: 20.02.2018).
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1-2, s. 43-44.
 • Eurofound (2018), Młodzież NEET, dostępny na: https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets (data dostępu: 20.02.2018).
 • Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • European Commission (2017), Employment and Social Developments in Europe. Annual Review 2017 (statistical annex), available on: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes (access date: 25.10.2017).
 • Inicjatywa Komisji Europejskiej „Mobilna młodzież” (“Youth on the Move”), dostępny na: http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_EN.pdf (data dostępu: 20.02.2018).
 • Kabaj M. (2012), Projekt programu wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Młodzi na rynku pracy czują się niepewnie, dostępny na: https://tvn24bis.pl/zkraju,74/mlodzi-na-rynku-pracy-czuja-sie-niepewnie,739292.html (data dostępu: 22.07.2018).
 • NEET Statistic – Quarterly Brief – Quarter 1/2013, SFR 16/2013, Department for Education, London 2013.
 • NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Eurofound, Luxembourg 2012.
 • Piróg D. (2016), Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 292, s. 144-157, dostępny na: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studiaekonomiczne-zeszyty-naukowe.html (data dostępu: 27.10.2017).
 • Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilansu Kapitału Ludzkiego 2010-2015, PARP, Warszawa – Kraków 2015.
 • Skórska A. (2017), Przestrzenne zróżnicowanie underemployment wśród młodzieży w Unii Europejskiej w latach 2004-2015, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 324, s. 103-114, dostępny na: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studiaekonomiczne-zeszyty-naukowe.html (data dostępu: 27.10.2017).
 • Szcześniak A., Rondón G., (2011), Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna”, tom 6, s. 241-251.
 • Turek D. (2015), Kompetencje osób młodych na rynku pracy – oczekiwania pracodawców, „E-mentor”, nr 3 (60), dostępny na: http://www.ementor.edu.pl/_pdf/60/art_08-16_Turek.pdf (data dostępu: 26.10.2017).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 598).
 • Wronowska G. (2017), Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 310, s. 191-200, dostępny na: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopismanaukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe.html (data dostępu: 27.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c45e991d-0110-4108-8263-1cba87e78f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.