Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 65-81

Article title

Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego)

Title variants

EN
Population Changes as a Factor of Income Redistribution of Counties (Based on the Example of Lubelskie Voivodeship)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o wpływie zmian zaludnienia na redystrybucję dochodów podatkowych na podstawie danych statystycznych GUS dla gmin i miast na prawach powiatu województwa lubelskiego w dwóch przekrojach czasowych, tj.: 2005 i 2015. Podstawowym narzędziem badawczym, jakim się posłużono, jest współczynnik zmienności rozkładu liczby ludności w latach 2005-2015 oraz rozkładu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływów z podatku od nieruchomości. Wybór dochodów zawężony do tych dwóch podatków był podyktowany ich największą wydajnością fiskalną, a wybór okresu badań związany był ze względną stabilnością podstaw prawnych systemu finansowego gmin.
EN
The main aim of the paper is to verify the hypothesis of the impact of population changes on tax income redistribution, based on data presented by Central Statistical Office for counties and cities in Lubelskie voivodeship for two periods, i.e. years 2005 and 2015. A basic tool involved in the research was a variability coefficient of distribution of earnings from both personal income tax and property tax. The choice of the afore-mentioned taxes was caused by their high fiscal efficiency, and the choice of the periods was caused by relative stability of legal bases of counties' financial systems.

Year

Volume

Issue

1

Pages

65-81

Physical description

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska
 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski

References

 • Celińska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętkowski M., Current Demographical Issues in the Eastern Poland Macroregion, „EUROREG Reports and Analyses” 5(2010).
 • Eberhardt P., Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne PAN” 1989, nr 148.
 • Jaroszewska E., Stryjakiewicz T., Kurczenie się miast w Polsce, w: Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red. T. Stryjakiewicz, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 67-77.
 • Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Warszawa: FRDL, IG i PZ PAN 2013.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Miszczuk M., Identyfikacja czynników różnicujących potencjał finansowy gmin, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu” 2001, nr 905, s. 67-72.
 • Miszczuk M., Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991-2016, „Polityka i Społeczeństwo” 3(14), 2016, s. 97-113.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. 2016, poz. 779).
 • Parysek J.J., Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, w: Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2008, s. 261-286.
 • Swianiewicz P., Gendźwiłł A., Łukomska J., Kurniewicz A., Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2016.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r., Nr 9, poz. 31 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c46a3ef7-0981-4812-82ad-aac0379a53db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.