Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 59 | 135-151

Article title

Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej nastolatków

Authors

Content

Title variants

EN
The Role of Social Media in Shaping the Reading Culture of Teenagers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej współczesnych nastolatków. Problem ten został omówiony na przykładzie wybranych portali społecznościowych, które – co autorka uzasadniła i poparła przykładami – mogą być znaczącym narzędziem w edukacji kulturowo-literackiej uczniów. Badania prowadzone zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, a także obserwacje autorki poczynione z pozycji szkolnego polonisty wskazują na rosnącą popularność internetowych mediów w życiu przede wszystkim młodych ludzi. Stanowiło to podstawę do sformułowania kilku refleksji i wniosków edukacyjnych. Dotyczą one między innymi zasadności wykorzystania potencjału mediów w procesie kształcenia kompetencji lekturowych współczesnych nastolatków.
EN
The aim of the article is an attempt to show what role social media can play in shaping the reading culture of contemporary teenagers. This problem will be discussed on the example of selected social networks which may be a significant tool in the literacy and cultural education of students. Research conducted both in our country and in the world, as well as my observations made as a Polish language teacher indicate the growing popularity of online social networks in the lives of young people. This is the basis for formulating some – I think interesting – reflections and educational conclusions. These include, among other things, the justification for the use of the potential of the media in the process of developing the reading skills of contemporary teenagers.

Year

Volume

59

Pages

135-151

Physical description

Dates

published
2018-07-18

Contributors

 • Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Andrzejewska J., Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół, Wyd. SBP, Warszawa 2003.
 • Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wyd. UW, Warszawa 2004.
 • Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. K. Hagmajer-Kwiatek, A. Karpowicz, J. Kowalska-Leder, Wyd. UW, Warszawa 2012.
 • Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
 • Carriére J. C., Eco U., Nie myśl, że książki znikną, tłum. J. Kortas, Wyd. W. A. B., Warszawa 2010.
 • Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Wyd. Rebis, Poznań 2003.
 • Celer B., Wpływ portali społecznościowych na kreowanie nowoczesnego wizerunku bibliotek pedagogicznych, [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: terminologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. S. Skórka, Wyd. WNAP, Kraków 2014, s. 290–308.
 • Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, przy współudziale A. Łuszpak, Wyd. UWr, Wrocław 2011.
 • Dziadzia B., Dylematy tzw. kultury uczestnictwa, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, [online], https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKE wjukumXzvnWAhUDtxoKHaXrD_wQFgg8MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.media ispoleczenstwo.ath.bielsko.pl%2Fart%2F101_dziadzia.pdf&usg=AOvVaw2zL72LLh EuwIypJVKth2bq [dostęp: 18.10.2017].
 • Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, tłum. A. Szymanowski, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 540–541.
 • Goetz M., Portale społecznościowe w naszym życiu, „Polonistyka” 2016, nr 4, s. 26–29.
 • Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No Future Book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.
 • Gregorczyk G., Konektywizm – teoria uczenia się w epoce cyfrowej, „Oświata Mazowiecka” 2011/2012, nr 5, s. 7–10.
 • Has-Tokarz A., Czytelnictwo współczesnych nastolatków (opinie, obserwacje, badania), [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 169–180.
 • Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, red. A. Has-Tokarz, R. Malesa, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
 • Janus-Sitarz A., Aby chcieli i umieli czytać, czyli jak motywować do czytania lektur szkolnych, [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Wyd. Universitas, Kraków 2005, s. 169–186.
 • Janus-Sitarz A., Przywrócić czytelnika literaturze. Szkolne strategie lektury wobec „stanu nieczytania”, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Wyd. UW, Warszawa 2006, s. 215–223.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Kowalczuk M., Edukacyjne okno na wielki świat, Edunews.pl, 2011, [online], http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/1486-edukacyjne-okno-nawielki-swiat [dostęp: 19.07.2017].
 • Kowalska A., Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.
 • Kubala-Kulpińska A., Gra w szkołę, czyli jak wykorzystać gamifikację na lekcji, „Polonistyka” 2017, nr 1, s. 36–39.
 • Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne, red. M. Antczak et al., Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 • Leszczyński G., Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Wyd. SBP, Warszawa 2010.
 • Łagód Ł., Czy Facebook.com może uzależniać? Korzystanie z serwisów społecznościowych a ryzyko uzależnienia, [w]: Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Sokołowski, Wyd. PWSZ, Elbląg 2014, s. 290–297.
 • Matusiak B., Telefon komórkowy – wróg czy sprzymierzeniec polonistyki?, „Polonistyka” 2017, nr 2, s. 10–14.
 • Molesztak A. M., Człowiek. Kultura. Uczestnictwo, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015.
 • Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, oprac. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Wyd. UW, Warszawa 2013.
 • Podemska-Kałuża A., Od tradycyjnego dziennika literackiego do bloga. O czytaniu literatury dokumentu osobistego z uczniem cyfrowym, „Polonistyka” 2017, nr 2, s. 15–19.
 • Podemska-Kałuża A., Zaproszenie do lektury z wirtualnego świata, „Polonistyka” 2017, nr 5, s. 25–29.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. II etap edukacyjny: klasy IV–VIII. Język polski, [w:] Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356).
 • Polak M., Konektywizm: połącz się, aby się uczyć, [online], https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068 [dostęp: 17.10.2017].
 • Przywara B., Człowiek w sieci. Socjologiczne ujęcie więzi wirtualnych, [w:] Oblicza Internetu: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Wyd. Algraf, Elbląg–Biskupiec 2005, s. 305–318.
 • Sawiński J. P., Konektywizm, czyli rewolucja w uczeniu się?, [online], https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077 [dostęp: 17.10.2017].
 • Siuda P., Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje społeczności fanów, [w:] Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 239–256.
 • Stachura K., Serwisy społecznościowe w perspektywie światów społecznych, [w:] Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 343–353.
 • Suchacka M., Nostalgia w sieci, czyli o budzeniu sentymentów w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie portalu społecznościowego Nasza-Klasa.pl., [w:] Oblicza Internetu:
 • Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, red. M. Sokołowski, Wyd. PWSZ, Elbląg 2008, s. 153–161.
 • Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, „Horyzonty Wychowania” 2015, nr 31, s. 113–124.
 • Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa 2016.
 • Włodarski A., Dlaczego Facebook tak mocno uzależnia?, [online], http://wyborcza.pl/1,155287,14530468,Dlaczego_Facebook_tak_mocno_uzaleznia_.html [dostęp: 20.10.2017].
 • Wojciechowski J., Czytelnictwo, Wyd. UJ, Kraków 2000.
 • Wójcik M., Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badań, „Przegląd Biblioteczny” 2012, R. 80, z. 2, s. 222–240, [online], http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2343 [dostęp: 17.07.2017].
 • Zasacka Z., Nastolatki i książki – od czytania codziennego do unikania, „Edukacja” 2012, nr 2, s. 20–35.
 • Żuk G., O pojęciu kultury, [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2016, s. 255–266.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c46b95f9-3f1b-4484-b214-00053b29d261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.