Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LXXXVIII (88) | 141-156

Article title

Kwestie problematyczne w realizacji roszczeń zabużańskich – próba analizy praktyki

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Problematic issues related to settlement of claims concerning property left beyond the Bug River – an attempt at an analysis of applied practice

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Act of 8 July, 2005 on Enforcement of the Right to Compensation for Leaving Real Estate Properties Beyond the Borders of the Republic of Poland brings to a close more than a half-century long process of settling accounts by the Polish State with the resident of the area east of the Bug River, as regarding their property left behind beyond the country’s eastern border as a result of World War II. In the course of this process, which is a consequence of the so-called “republican agreements” concluded in 1944, a series of problems arose as a result of imperfections of legal regulations which, over decades, aimed at a definitive closure of the settlements concerning property left beyond the Bug River. Among the issues raising doubts at the stage of practical application of the aforesaid regulations one may point out, by way of example, retroactive inclusion in the scope of the 2005 Act of proceedings instigated prior to its entry into force (that is pursuant to different acts of law) which were not completed until that moment; the legal nature of the term stipulated in the 2005 Act as the final deadline for filing claims for awarding the right to compensation; the nature of the term in which to name the person entitled to such compensation in cases where such right lies with more than one person; and finally – the subjective scope of the regulation and the consequences of the unconstitutional character of the requirement which calls for being a resident of the former territory of the Republic of Poland as on 1 September, 1939 as a prerequisite for entitlement to compensation. The crucial and key question, which raises further doubts, seems to be the application of the 2005 Act to proceedings instigated but not ended prior to its entry into force. A uniform and consistent application of the new Act to previously instigated proceedings poses a challenge to bodies of public administration and courts of law, particularly in the light of conflicting requirements stipulated in other acts of law – and these are not only requirements of a strictly formal nature – concerning the claims. An analysis of adjudications passed by bodies of public administration and courts of law, however, leads to the conclusion that the doubts and divergences arising as a result of application of the new Act are usually decided in favour of the claimants.

Year

Volume

Pages

141-156

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki

References

 • Czerniakiewicz J. i M., Przesiedlenia ludności w Europie 1915–1959, Warszawa 2005.
 • Kiełkowski T., Knysiak-Molczyk H., Postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie, Prz. Pr. Pub. 2007/1.
 • Kwiecień R., Charakter prawny i znaczenie umów repatriacyjnych z 9 i 22 września 1944 roku, Prz. Sejm. 2005/4.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LexisNexis, Wyd. 7, Warszawa 2007.
 • Stawicka E., Roszczenia Zabużan – historia regulacji ustawowych w aspekcie cywilistycznym, Nieruchomości, C.H. Beck, marzec 2009.
 • Akty prawne
 • Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:
 • Wyrok z dnia 23 października 2012 r. (SK 11/12), sentencja ogłoszona w Dz.U. z 30.10.2012 r., poz. 1195.
 • Wyrok z dnia 19 grudnia 2002 r. (K 33/02), OTK ZU z 2002 r., ser. A, nr 7, poz. 97.
 • Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego:
 • Uchwała z dnia 14 października 1996 r. (OPK 19/96), ONSA z 1997 r., z. 2, poz. 56.
 • Wyrok z dnia 26 listopada 1999 r. (I SA/Łd 1592/97), Lex Polonica nr 347068 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia14 lutego 2012 r. (I OSK 297/11), Lex nr 1125234 (niepubl.).
 • Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych:
 • Wyrok z dnia 23 listopada 2007 r. (I SA/Wa 1119/07), Lex nr 463545 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia 22 września 2010 r. (I SA/Wa 654/10), Lex nr 758979 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia 16 lutego 2011 r. (I SA/Wa 1537/10), Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61B56FF948 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia 25 maja 2011 r. (I SA/Wa 2476/10), Lex nr 777320 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia 29 czerwca 2011 r. (I SA/Wa 629/11), Lex nr 1235943 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia 9 września 2011 r. (I SA/Wa 295/11), Lex nr 1235933 (niepubl.).
 • Wyrok z dnia 27 października 2011 r. (I SA/Wa 820/11), Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EE185D90B5 (niepubl.).
 • Decyzje administracyjne:
 • Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2011 r., znak: GN.IV/SP.VI.7725-746a/2004/KSz (niepubl.)
 • Decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 grudnia 2011 r., uchylająca zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. (niepubl.).
 • Decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 stycznia 2012 r., znak: DriR-GC-580-27/12 (MSP/DRiR/140/12) (niepubl.).
 • Decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 października 2012 r., znak: DriR-KKr-580-473/12(MSP/DRiR/3025/12) (niepubl.).
 • Decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 grudnia 2012 r., utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2012 r. (niepubl.).
 • Dokumenty:
 • Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U. z 1944 r. Nr 4, poz. 17.
 • Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, Dz.U. Nr 49, poz. 279.
 • Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, Dz.U. Nr 71, poz. 389.
 • Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 248, poz. 2101.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej, Dz.U. z 1957 r. Nr 47, poz. 222.
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz.U. z 1985 r. Nr 22, poz. 99.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2000 r. Nr 42, poz. 543.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 39.
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418, ze zm.
 • http://lexpolonica.lexisnexis.pl/
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
 • http://www.lex.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c46e61bf-6ee4-48cb-ab6e-58b410bf029a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.