Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 3/2005 (9) | 153-167

Article title

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej

Content

Title variants

EN
The Perspectives of the Entrance of Poland to Economic and Monetary Union - EMU

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena perspektyw przystąpienia przez Polskę do UGW. Uczestnictwo Polski w UGW oznacza jeszcze pełniejsze włączenie w struktury gospodarcze UE, a tym samym zdrową i stabilną gospodarkę rynkową. Dopiero w UGW będzie możliwe uzyskanie wszystkich profitów wynikających z integracji z UE. Ponadto, stabilność gospodarcza będzie musiała zostać utrzymana w długim okresie, co oznacza konieczność prowadzenia odpowiedniej polityki gospodarczej, a w szczególności polityki pieniężnej nastawionej na stabilność cen i polityki fiskalnej, opartej na dyscyplinie finansów publicznych. Osiągnięcie przez Polskę zdrowej i stabilnej gospodarki oznaczać będzie w praktyce niską inflację, niskie stopy procentowe, równowagę budżetową państwa, rozsądne rozmiary długu publicznego itd. Niska inflacja, a dzięki temu niskie stopy procentowe to z kolei niezbędne warunki długotrwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przyjęcie do UGW będzie podniesieniem wiarygodności międzynarodowej Polski, ale spowoduje również konsekwencje ekonomiczne i polityczne. Polska nieodwracalnie stanie się członkiem zintegrowanej gospodarczo i politycznie Europy.
EN
The aim of this article is to estimate the perspectives of the entrance of Poland to EMU. The participation of Poland in EMU means even more inclusion into the economic structures in EU and also healthy and stable economy market. Only in EMU shall it be possible to obtain all profits emerging from the integration with EU. Furthermore, the economic stability will have to be held for a long term, which signifies the requirement to conduct adequate economic policy, and particularly monetary policy emphasizing the stability of prices and fiscal policy based on discipline of public finances. Achieving healthy and stable economy by Poland will mean in practice low inflation, low rates of interest, balance of budget, reasonable proportion of public debt, and so on. Low inflation, effecting in low rates of interest, are indispensable conditions of long-term and balanced economic growth. The accession to EMU will raise international credibility of Poland but will also have the economic as well as political consequences. Poland will irreversibly become a member of the economically and politically united Europe.

Keywords

Year

Issue

Pages

153-167

Physical description

Dates

published
2005-09-15

Contributors

 • WSPiZ im. L. Koźmińskiego

References

 • Blajer, P. 2005. Wysoki rachunek za opiekę. Rzeczpospolita, 16 marzec 2005.
 • Borowski, J. 2003. Potentia} Benefits of Poland's EMU Accession. Focus on Transition No. 1.
 • Bratkowski, A.S. i J. Rostowski. 1999. Zlikwidować złotego. Rzeczpospolita, 26 kwiecień 1999.
 • Buti, M. i A. Sapir. 1998. Economic Policy in EMU, Oxford.
 • Gali, J., Gertler, M. i J. Lopez-Salido. 2002. Markups, Gaps and the Welfare Costs of Business Fluctuations. NBER Working Papers No. 8850.
 • Gazeta Wyborcza, 2005. 11 marzec 2005.
 • Lutkowski, K. 2002a. Szybciej czy bezpiecznej. Rzeczpospolita, 19 październik 2002.
 • Lutkowski, K. 2002b. Czy warto się spieszyć do euro?. Rzeczpospolita, 8 czerwca 2002.
 • NBP, 2001. Euro -nowa waluta zjednoczonej Europy, Warszawa.
 • NBP, 2004. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa.
 • NBP, 2005. Raport o inflacji, Warszawa.
 • Nowak, A.Z. 2002. Integracja europejska. Szansa dla Polski? Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Nowak, A.Z., Stępniak, A. (red.) 2003. Strefa euro-wyzwanie dla Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Oręziak, L. 1999. Euro- nowy pieniądz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Parkiet, 2005a. Najważniejszy będzie parytet. 17 marzec 2005.
 • Parkiet, 2005b. Dodatkowy procent wzrostu. 20 kwiecień 2005.
 • Parkiet, 2004a. 10 październik 2004.
 • Parkiet, 2004b. 12 listopad 2004.
 • Pietrzak, E. 2001. Bez pośpiechu. Kiedy euro zastąpi złotego? Rzeczpospolita, 27 październik 2001.
 • Pietrzak, E. 2002. Nie ma co się spieszyć. Rzeczpospolita, 14 październik 2002.
 • Pietrzak, E. 2005. Szkodliwa asymetria. Rzeczpospolita, 18 marzec 2005.
 • Pluciński, E.M. 2001. Makroekonomia gospodarki otwartej. Wybrane zagadnienia teoretyczno -empiryczne z perspektywy integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Schalder, S. 2004. Charting a Course Toward Successful Euro Adoption. Finance and Development, IMF.
 • Siudaj, M. 2005a. Do strefy euro nadal daleko. Parkiet, 22 marzec 2005.
 • Siudaj M. 2005b. Trzy razy 18 procent plus ulgi inwestycyjne. Parkiet, 11 marzec 2005.
 • Słojewska, A. 2005. Euro w Polsce w 2009 roku. Rzeczpospolita, 21 marzec 2005.
 • Słojewska, A. 2002. Nie spieszyć się do euro. Rzeczpospolita, 1 październik 2002.
 • Sołtyk, R. Reforma paktu euro coraz bliżej. Gazeta Uyborcza, 21 marzec 2005.
 • Tchorek, G. 2004. Konwergencja nominalna i realna a uczestnictwo złotego w ERM 11. Gospodarka Narodowa, Nr 10, s. 40.
 • Wójcik, C. 2005. Skomplikowana droga do euro. Rzeczpospolita, 5 marzec 2005.
 • Żogała, M. 2004. Co złego, to nie wspólna waluta. Rzeczpospolita, 13 listopad 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4725d49-2323-4901-87c3-07d3ef718d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.