Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 45 | 1(20T) Informacja o zawodach funkcjonujących na rynku pracy – w kierunku zwiększania zatrudnialności | 30-34

Article title

INFORMACJE O ZAWODACH W KSZTAŁCENIU I ZATRUDNIANIU RZEMIEŚLNIKÓW

Selected contents from this journal

Title variants

EN
INFORMATION ABOUT OCCUPATIONS IN EDUCATION AND EMPLOYMENT IN CRAFT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomimo zawirowań dziejowych i kolejnych transformacji ekonomicznych, rzemiosło wciąż odgrywa dużą rolę w gospodarce i zatrudnieniu, a więc powinno aktywnie włączać się w tworzenie informacji o zawodach. Zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła jest ponad 130, co w skali 1000 opisów zawodów do opracowania w projekcie Infodoradca+ jest grupą znaczącą. Rzemiosło obejmuje swoim zasięgiem kilkanaście branż – od budownictwa po motoryzację, usługi osobiste i branżę tekstylną. W niektórych przypadkach, takich, jak kominiarz, kapelusznik czy młynarz, rzemieślnicy są jedynymi nośnikami informacji o danych zawodach. Aby dotrzeć do takich osób, potrzebne jest pośrednictwo organizacji rzemiosła, aktywnie uczestniczących w procesie kształcenia (cechy), walidacji (izby) i nadzoru (Związek Rzemiosła Polskiego). Istotą rzemiosła są kwalifikacje i zatrudnianie w celu przygotowania zawodowego, dzięki czemu – z pokolenia na pokolenie – utrwalany jest wymiar etyczny pracy i zestaw określonych kompetencji społecznych wspólny dla wszystkich mistrzów w rzemiośle. Cechy charakterystyczne czeladników i mistrzów uwzględniane są w opisach poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji i – mamy nadzieję – znajdą odzwierciedlenie w tworzonych opisach zawodów.
EN
Despite huge historical and economical changes observed during last decades, still craft plays an important role in polish economy and employment, so it should actively involve in the process of creation of professional information. There are over 130 professions covered by craft, which – in scale of 1000 descriptions of trades, that are planned to prepare within the “Infordoradca+” project – is an significant group. Craft is represented in over a dozen branches – like: construction, personal services and textile. In some cases, like chimneysweeper, hatmaker or a miller, craftsmen are the only sources of current information on certain professions. In order to acquire access to such people we need an assistance of craft organisations, actively participating in the processes of education (guilds), validation (chambers) and supervision (Polish Craft Association). The real essence of craft is the qualification and employment in the apprenticeship scheme, thanks to which – generation after generation – we can confirm ethical dimention of work and set of specific social competencies, common for every craft master. Characteristic features of journeymen and masters are included in descriptions of levels in Polish Qualification Framework and – we hope – will be also included in professional descriptions created within the project.

Contributors

 • Związek Rzemiosła Polskiego

References

 • Derda I., Harasim A. (2018), Poradnik dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2010), Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, „Wydawnictwo Rzeczpospolita”, New Media s.r.l.
 • Ferenc M. (2008), Czasy nowożytne, w: A. Chwalba, Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gardawski J. (2013), Sylwetki przedsiębiorców, w: J. Gardawski (red.), Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Gardawski J., red. (2013), Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Godlewski M. (1974), Kształcenie robotników. Poradnik, WSiP, Biblioteka Kształcenia Zawodowego, Warszawa.
 • Kamińska W. (2006), Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003, PAN IGiPZ, Warszawa.
 • Kerchensteiner J. (1998), Pojęcie szkoły pracy, w: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, wydanie II, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce.
 • Lewandowski P., Magda I., red. (2014), Zatrudnienie w Polsce 2013, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Nowacki T.W. (2008), Praca ludzka. Analiza pojęcia, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Okuszko W. (1978), Kształcenie rzemieślników, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Biblioteka Kształcenia Zawodowego, Warszawa.
 • Piłat A., Prószyński M. (1995), Rzemiosło, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu, tom II, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Promocja kształcenia zawodowego przez pracodawców (2018), Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.
 • Raport na temat działalności oświatowej rzemiosła (2018), Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.
 • Raport Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2016/2017 (2017), GUS, Warszawa.
 • Sławiński S., Królik K., Stęchły W. (2017), Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Symela K. (2017), Zintegrowany System Kwalifikacji – implikacje dla szkolnictwa zawodowego oraz doskonalenia nauczycieli, „Meritum”, nr 1(44), Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 • Symela K., Woźniak I. (2018), Podręcznik jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Warszawa.
 • Sławiński S., Królik K., Stęchły W. (2017), Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Wołk Z. (2013), Człowiek i jego kultura pracy w realizacji drogi zawodowej, „Szkoła-Zawód-Praca”, nr 506.
 • Wołoszyn S., red. (1998), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III, wydanie II, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c47d26e0-58d6-4a1f-8bbb-405c5a1be5e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.