Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1/46/2021 | 93-110

Article title

Polski defensor civitatis i jego kompetencje ustawowe

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel pracy: Celem podjętej analizy było przedstawienie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, podstaw prawych na których opiera się jego funkcjonowanie, środków jakimi dysponuje oraz zakresu działalności w oparciu o obowiązujące akty prawne. Materiał i metody: Przedmiot rozważań artykułu stanowią akty prawne, które są podstawą działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastosowane w artykule metody naukowe, to metoda dogmatyczno-prawna oraz historyczno-prawna. Wyniki: Rzecznik Praw Obywatelskich mając do czynienia z licznymi wnioskami obywateli dokonuje corocznej oceny stanu przestrzegania przez władze publiczne wolności i praw człowieka i obywatela przedkładając tę informację obu Izbom Parlamentu. Tym samym ma realny wpływ na ocenę stanu prawa w Polsce, a także na ocenę stopnia przestrzegania praw człowieka. Wnioski: Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie organów państwa jest, jak wskazuje to Konstytucja instytucją niezależną i niezawisłą, a na co wskazuje również praktyka, bez wątpienia należy on do grona jednego z najbardziej aktywnych niesądowych organów ochrony prawnej.

Year

Issue

Pages

93-110

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

  • Jagiellonian University, Cracow, Poland

References

  • 1.Deryng, A. (2007). Pozycja Prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej, „Biuletyn RPO – Materiały”, nr 55, Warszawa: Biuro RPO. ISSN 0860-8334. 2.Deryng, A. (2014). Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-264-4580-4. 3.Garlicki, L. (1999). Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa: Liber. ISBN 83-7206-023-1. 4.Kowalska, M. (2014). Instytucja Ombudsmana jako czynnik demokratyzacji systemów państwowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, s. 167–182. ISSN 1426-8876. 5.Kochanowski, J. (1996). Rzecznik praw obywatelskich. II Kadencja 1992–1996, Warszawa: Biuro RPO. 6.Krawiec, G. (2018). Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa: Biuro RPO. ISBN 978-83-65029-39-3. 7.Ludwikowski, R. (2000). Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISBN 83-7285-001-1. 8.Łętowska, E. (2008). Dwadzieścia lat później. W: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, s. 19–34. Warszawa: Biuro RPO. ISBN 978-83-927049-4-2. 9.Malinowska, I. (2007). Rzecznik praw obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Warszawa: Elipsa. ISBN 978-83-7151-786-0. 10.Sawicki, P. (2018). Służby skarbowe w starożytnym Rzymie w okresie dominatu. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (rozprawa doktorska dostępna na stronie:https://repozytorium.uwb.edu.p..., dostęp: 12.12.2020)). 11.Słapczyński, T. (2019). Teoria organizacji i zarządzania a układ administracyjny. W: J. Zimmermann (red.), Pogranicze prawa administracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 373–390. ISBN 978-83-8160-886-2. 12.Słapczyński, T. (2020). Teoria organizacji i zarządzania a układ administracyjny. W: J. Korczak (red.), Układ administracji publicznej, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79–94. ISBN 978-83-8187-927-9. 13.Starzewski, Ł. (2019). 20 kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich z lat 2017–2019, Wrocław: Grafpol. ISBN 978-83-65029-43-0. 14.Świątkiewicz, J. (2001). Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym, Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza. ISBN 83-87611-16-6. 15.Trociuk, S. (2005). Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Łódź: Agencja Master. ISSN 0860-8334. 16.Wróbel, A. (2011). Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326413896. 17.Zieliński, T. (1994). Ombudsman – możliwości i granice działania. Łódź: Agencja Master. 18.Zieliński, T. (1996). Ombudsman – możliwości i granice skutecznego działania. W: Rzecznik praw obywatelskich. II Kadencja 1992–1996, Warszawa: Biuro RPO. 19.Zoll, A. (2005). Rzecznik Praw Obywatelskich. Zadania konstytucyjno-prawne oraz funkcje publiczne w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA. ISBN 8388367803.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c47e1d41-b46f-434f-9541-3bae6c3df2db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.