Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 17 | 3 | 95-107

Article title

OCENA ZMIAN STOPNIA ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA W POLSCE W LATACH 2004-2014 PRZY WYKORZYSTANIU PODSTAWOWYCH NARZĘDZI ANALITYCZNYCH

Content

Title variants

EN
EVALUATION OF CHANGES OF ENVIRONMENTAL POLLUTION DEGREE IN POLAND 2004-2014 USING THE BASIC ANALYTICAL TOOLS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę oceny zmian stopnia zanieczyszczenie środowiska na poziomie województw w latach 2004-2014. Ocenę tą przeprowadzono przy pomocy budowy rankingów województw. Rankingi te utworzono na podstawie zmiennych syntetycznych powstałych w wyniku normalizacji zmiennych metodą unitaryzacji zerowanej oraz przekształcenia ilorazowego. Zwrócono również uwagę na problem obserwacji odstających. Okazuje się, że w zależności od podejścia do tego problemu, można uzyskać znacząco rózniące się wyniki dotyczące grupowania wojwództw w klasy.
EN
The aim of the paper was to attempt to evaluate changes in the degree of pollution at the level of Voivodeships in the years 2004-2014. Assessment was carried out by construction of Voivodeship rankings. These rankings were created on the basis of synthetic variables resulting from the normalization of variables by unitarisation zeroed method and the quotient mapping. It was also paid attention to the problem of outliers. It was proved that depending on the approach to this problem, it can be obtained significantly different results for clustering Voivodeships into classes.

Contributors

 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Katedra Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Abrahamowicz M., Ząjąc K. (1986) Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach porządkowania liniowego. [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 328, 5-17.
 • Bąk A. (1999) Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++. Wyd. AE, Wrocław.
 • Betti G., Verma V., (1999) Measuring the degree of poverty in a dynamic and comparative context: a multidimensional approach using fuzzy set theory. Proceedings of the ICCS-VI, Lahore, Pakistan, 11, 289–301.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2007) Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa.
 • Hand D., Maninila H., Smyth P. (2001) Principles of Data Mining. Cambridge: MIT Press.
 • Holder O. (1901) Die Axiome der Quantität und die Lehre vom Mass. Ber.Verh. Kgl. Sächsis. Ges. Wiss. Leipzig, Math.-Phys. Classe, 53, 1-64.
 • Koszela G. (2016) Wykorzystanie narzędzi gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej. Wiadomości Statystyczne, 6, 10-30.
 • Koszela G., Szczesny W. (2015) Wykorzystanie narzędzi WAP do oceny poziomu zanieczyszczania środowiska w ujęciu przestrzennym. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/3, 183 – 193.
 • Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Ruland F. (eds.) (2004) Grade Models and Methods of Data Analysis. With applications for the Analysis of Data Population. Studies in Fuzziness and Soft Computing, 151, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.
 • Kukuła K. (2014) Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XV/3, 169 – 188.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Luce R. D., Krantz D. H., Suppes P. C. (1990) Foundations of Measurement Volume III: Representation, Axiomatization, and Invariance. Academic Press, New York and London.
 • Sawiłow E. (2011) Ocena algorytmów wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (3), 20-32.
 • Szczesny W. (2002) Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data. Intelligent Data Analysis, 6 (1), IOS Press, Amsterdam.
 • Walesiak M. (1990) Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru. Przegląd Statystyczny, 1-2, 37-46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c47eba5f-2b3c-47ed-a39d-1b19a8fc6c6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.