Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 30 | 261-276

Article title

Problemy ekspatriantów w zagranicznych podmiotach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych

Authors

Title variants

EN
Problems of expatriates in foreign subsidiaries of international capital groups

Languages of publication

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono problemy związanych z pracą ekspatriantów w zagranicznych spółkach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych. W pierwszej części artykułu, o charakterze teoretycznym, omówiono: wielokulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, traktowany jako istotny czynnik asymilacji ekspatriantów w środowisku społeczno-zawodowym zagranicznych podmiotów zależnych globalnych korporacji, ekspatriantów w świetle modeli kompetencyjnych współczesnych, międzynarodowych menedżerów, ze szczególnym uwzględnieniem karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych. W drugiej części natomiast, o charakterze empirycznym, dokonano analizy i oceny istoty, charakteru i skutków problemów związanych z asymilacją ekspatriantów w zagranicznych podmiotach zależnych międzynarodowych korporacji, zlokalizowanych w Polsce. Analizie poddano także sposoby rozwiązywania tego rodzaju problemów w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The paper is devoted to problems of expatriates employed by foreign subsidiaries of interna¬tional capital groups (international holdings). In the first, theoretical part of the study, the following issues have been discussed: multicultural context of international human resources management perceived as an important factor of adopting expatriates in their working environment at foreign subsidiaries of global capital groups, expatriates against the competence models of contemporary international managers as well the models of managerial careers in international capital groups. The problems analyzed and assessed in the second, empirical part of the paper include the nature and consequences of the problems of adopting expatriates in foreign subsidiaries of international corporations based in Poland. Various methods of solving such problems by HR departments have been also analyzed.

Year

Issue

30

Pages

261-276

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Bertagnoli L., Culture Club: Executives Get BOOT From Diversity Recognition, „Marketing News” 2001, 29, styczeń.
 • Bratnicki M., Doskonalenie procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. Podejście zintegrowane, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1993.
 • Cartwright S., Cooper C.L., Kiedy firmy łączą się i są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania, Petit, Warszawa 2001.
 • Cartwright S., Cooper C.L., Jordan J., Managerial Preferences in International Merger and Acqui-sition Partner, w: The Strategic Decision Challenge, red. W.D. Hussey, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
 • Child J., Faulkner D., Pitketly R., The Management of International Acquisitions, Oxford University Press, New York 2001.
 • Chmielecki M., Komunikacja międzykulturowa w procesie zarządzania negocjacjami [rozprawa doktorska], Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2010.
 • Culture Leadership, and Organizations, The GLOBE Study of 62 Societies, red. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P.W. Dorfman, V. Gupta, Sage, Thousand Oaks 2004.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa – Wrocław 1997.
 • Gilbert J.A., Ivanicevich J.M., Valuing Diversity: A Tale of Two Organizations, „Academy of Ma-
 • nagement Executive” 2000, nr 14 (1).
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Harris P.R., Morgan R.T., Managing cultural differences, Gulf, Houston 1996.
 • Heenan D.A., Perlmutter H.V., Multinational Organization Development, Adison – Wesley Publihing Corporation 1979.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 • Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2003.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 • Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 • Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w między-
 • narodowym biznesie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie personelem w firmie globalnej, w: Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, red. T. Krupa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 • Olie R., Culture and Integration Problems in International Mergers and Acquisitions, „European Management Journal” 1991, nr 6 (2).
 • Paauwe J., Dewe Ch., Human resource management in multinational corporations: theories and models, w: International Resource Management, Sage Publications, London 1995.
 • Perkins S.J., Internationalization. The People Dimension. Human Resource Strategies for Global Expansion, Kogan Page, London 1997.
 • Pocztowski A., Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim, w: Międzyna-
 • rodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Przytuła S., Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Wolters Kluwer Polska, Kraków – Warszawa 2007.
 • Scullion H., International Human Resource Management, w: Human Resource Management. A Cri-
 • tical Text, red. J. Story, second edition, Thompson Learning, London 2000.
 • Spillan J.E., Zarządzanie na styku kultur, w: Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 1997.
 • Webster F., The Changing Role of Marketing in the Corporation, „Journal of Marketing” 1992, nr 56.
 • West S., Mount L., Expatriate Family Stress. The Hidden Cost, www.rejournal.com/may97/expats.htm [10.08.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4854227-ac13-4567-a054-af9a3eae9752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.