PL EN


2012 | 2 | 189-208
Article title

HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA

Content
Title variants
EN
HYPERTEXT – THE DIVERSITY OF DEFINITIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest hipertekst, z którym mamy do czynienia na co dzień dzięki technologiom cyfrowym. W tym celu autor dokonuje analizy wybranej literatury na temat hipertekstu i rozpatruje rozumienie pojęcia w odniesieniu do tekstu linearnego obecnego w książkach, do internetu, do cybertekstu, a także jako formę zarządzania wiedzą. Szczególne miejsce zostaje poświęcone badaniom G. Landowa, który od wielu lat zajmuje się tym zagadnieniem, opisuje je i ukazuje jego wpływ na nową jakość czytania, a co za tym idzie, na dydaktykę, która dużo miejsca poświęca na pracę z tekstem (podręczniki). Kwestia wpływu na dydaktykę pozostała jedynie zasygnalizowana i niepogłębiona. Hipertekst jest formą tekstu zapisanego w sposób nielinearny i swoją strukturą przypomina formę sieci, w której zasadniczą rolę odgrywa link, czyli łącznik pomiędzy węzłami, które stanowią bloki tekstowe, a także informacje zapisane w postaci audio-wizualnej. Przykładem hipertekstu jest internet, gdzie odnajdujemy podobną strukturę oraz wymienione elementy. Hipertekst odgrywa znaczącą rolę w organizacji wiedzy; dzięki obecności hiperłączy umożliwia szybkie wyszukanie i dotarcie do informacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku dużej jej ilości, a co byłoby utrudnione w przypadku posługiwania się jedynie metodą linearną. Powyższe opracowanie zachęca do pogłębienia tematu w celu zrozumienia wpływu hipertekstu na kształtowanie się kultury.
EN
This article attempts to answer the question of what is hypertext. Due to digital technology, hypertext is a part of modern everyday life. In light of this, the author analyses selected literature about hypertext and considers this concept in relation to linear text presented in books, on the internet, and to cyber text. The concept of hypertext is also explored as a form of knowledge organization. Special attention is given to research by G. Landow, a pioneer in the study of hypertext. Landow’s research of hypertext looks at its structure, the impact on literature, and the relationship between author and reader. Landow’s research also investigates the impact of hypertext on teaching, yet, this area continues to undergo further study. Hypertext is a form of non-linear text. Its structure resembles the form of a network, in which links play an essential role: connecting nodes which are pieces of information stored as either blocks of text, audio, video, or another format. The internet itself is an example of hypertext implemented. Furthermore, hypertext plays a significant role in the organization of knowledge. The presence of hyperlinks allows the reader to have easy access to information, especially large quantities of information; otherwise it would be difficult if using only the linear method. Lastly, the article serves as encouragement for further study in understanding the impact of hypertext on the development of culture.
Year
Issue
2
Pages
189-208
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c48c4054-eae6-4044-b8f6-95e55d1f9655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.