Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 3 | 247-258

Article title

Intermodal service - system approach

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Usługa intermodalna w ujęciu systemowym

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction: Transportation services may be described in systemic categories. Intermodal freight transport is a practical expression of the system approach to transport. Development of the intermodal transport system has brought about the need for the comprehensive grasp of transportation processes. Intermodal transport operators manage the whole transportation service organization process. Hence, a question arises whether the service offered by an intermodal transport operator may be interpreted as a complex system service. Systemness of contemporary products and services consists in that their value for clients is predefined by their place in the whole system of products and/or services as well as by the network of their users. The network language, occurring in this paper, is connected with the development of the notion of network, one of the inspiring ideas in organization and management science of the recent years. Methods: Literature on the intermodal freight transport issue has been analysed by the present author for the purposes of this paper, with a view to the developing idea of marketing of system products. Within the adopted interpretative paradigm, qualitative / quantitative research was used. Case study is used, among others, to interpret a particular situation, in a way that the subsequent description appears as the research result and may be recognized as valuable contribution to the existent knowledge. The aim of the paper is to highlight, following the research results, the necessity to treat the service offered by intermodal transport operators in system categories. Such systemic interpretation points both to the multitude of components of the service and to the arising opportunity for comprehensive solution of the clients' needs and expectations. Results: The outcomes reveal that the service offered by an intermodal transport operator may be recognized as the complex systemic intermodal service. They contribute to the knowledge of intermodal transport and serve as the stepping point for the development of the concept of systemic marketing in logistic services. Conclusions: Proper determination of the systemic essence of the intermodal service constitutes the starting point for the identification of the client's problems as well as for the choice of offered solutions, both in the context of essential and additional values. Due to this reason, the management of an intermodal service creation and delivery has the nature of network management, and the values offered by an intermodal service are conditioned by material elements, without which the provision of the service in accordance with the client's expectations cannot be realized.
PL
Wstęp: Usługi transportowe możemy opisać w kategoriach systemowych. Praktycznym wyrazem systemowego podejścia do transportu są przewozy intermodalne. Powstanie systemu transportu intermodalnego spowodowało potrzebę kompleksowego traktowania procesów transportowych. Operatorzy transportu intermodalnego zarządzają całym procesem organizacji świadczenia usługi. Pojawia się zatem pytanie, czy usługę oferowaną przez operatora transportu intermodalnego można traktować jako złożoną usługę systemową. Systemowość współczesnych produktów i usług polega na tym, że o ich wartości postrzeganej dla klientów decyduje fakt, iż funkcjonują one w określonym, rozszerzonym systemie produktów i/lub usług oraz sieci ich użytkowników. Prezentowany język sieci związany jest z rozwojem w naukach organizacji i zarządzania koncepcją sieci, która staje się inspirującą ideą ostatnich lat. Metody: Dla wyjaśnienia problematyki zastosowano analizę literaturową zagadnienia transportu intermodalnego w ujęciu rozwijającej się koncepcji marketingu produktów systemowych. W ramach przyjętego paradygmatu interpretatywnego wykorzystano badania jakościowo / ilościowe. Studium przypadku jest używane np. do opisu badanej sytuacji w ten sposób, że sam powstały opis jest rezultatem badań i może być uznany za wartościowy wkład do istniejącej wiedzy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na podstawie wyników badań na konieczność traktowania usługi oferowanej przez operatorów transportu intermodalnego w kategoriach systemowych. Ujęcie systemowe wskazuje na wielość elementów tworzących usługę i wynikające stąd możliwości kompleksowego rozwiązywania potrzeb i oczekiwań klientów. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, iż usługę oferowaną przez operatora transportu intermodalnego można uznać za złożoną systemową usługę intermodalną. Poszerzają one wiedzę o transporcie intermodalnym stanowiąc tym samym przyczynek dla rozwoju koncepcji marketingu systemowego w usługach logistycznych. Wnioski: Właściwa identyfikacja istoty systemowej usługi intermodalnej stanowi podstawę dla rozpoznania problemów klienta oraz proponowanych mu rozwiązań w kontekście wartości podstawowych i dodatkowych. Z tego powodu zarządzanie tworzeniem i świadczeniem usługi intermodalnej ma charakter zarządzania siecią, a wartości oferowane przez usługę intermodalną są warunkowanie elementami materialnymi bez których usługa dla klienta zgodnie z jego oczekiwaniami może zostać niewykonana.

Journal

Year

Volume

11

Issue

3

Pages

247-258

Physical description

Contributors

  • Kożminski University, Warsaw, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c48e1deb-fac4-4c09-a947-cc8156f32bc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.