Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 28 | 173-184

Article title

Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym

Content

Title variants

EN
Family forms of the orphaned child care

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opieka nad dzieckiem wychowywanym poza rodziną organizowana jest w formach instytucjonalnych (placówki opiekuńczo‑wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i wielofunkcyjne) oraz w formach rodzinnych (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo‑wychowawcze typu rodzinnego i rodziny adopcyjne). We współczesnym systemie opieki nad dzieckiem osieroconym podkreśla się prymat rodzinnych form wsparcia oraz pracy socjalnej z rodzicami dziecka, w celu umożliwienia mu jak najszybszego powrotu do domu. Rodzinna opieka zastępcza daje szansę dzieciom osieroconym na rekompensatę negatywnych skutków sieroctwa, gdyż zapewnia lepsze, niż w formach instytucjonalnych, warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka.
EN
Child care deprived of the family is being organized in institutional forms (institutions of care and education of socialization type, emergency and multifunctional) and in family forms (foster families, institutions of care and education of family type, adoptive families). In the contemporary care system of the orphaned child the primacy of family forms of the support and the social work with parents is being underlined, to enable him the fastest return home. A concern for integral bringing up a child and compensating for experienced earlier traumatic effects are the basic task of a foster family. Family children’s homes and Children’s Villages perform the major part, because they provide care for they siblings. Adoptive families compensate for adverse effects, for they accepted the child forever. The family foster care gives the chance to orphaned children for the compensation of adverse effects of the orphanage, as it assures better than, in institutional forms, conditions for the development of the psychophysical child. The child can carry its essential needs out not only physiological, but also the need of safety, membership and love.

Year

Issue

28

Pages

173-184

Physical description

Contributors

 • Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa

References

 • Badora S., Rodzina zastępcza, w: Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole 2005.
 • Kalus A., Rodzina adopcyjna, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole 2005.
 • Kwak A., Rymsza M., System opieki zastępczej w Polsce – ocena funkcjonowania na przykładzie procesu usamodzielniania wychowanków, „Analizy i Opinie” 2006, nr 12.
 • Łobocki M., O SOS Wioskach Dziecięcych, Kraków 2011.
 • Róg A., Wioska dziecięca, w: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo‑wychowawczych (Dz. U. Nr 201. poz. 1455).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2008 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, Monitor Polski z dnia 30 maja 2006 r., Nr 36, poz. 389.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej, Monitor Polski z dnia 15 października 2008 r., Nr 77, poz. 686.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9. poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593 ze zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c49350b1-94e1-4952-9f1f-7071a7e0505b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.