Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(3) | 88-99

Article title

Czechy a przenikanie idei krucjatowych do Polski

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

88-99

Physical description

Contributors

 • The University of Melbourne

References

 • Alberti Aquensis Historia Hierosolymitana, [w:] Recuiel des historiens des croisades I, Historiens occidentaux 4, Paris 1879, s. 265-713.
 • Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem: 1100–1310, vol. 1, Paris 1894.
 • Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Olomuci 1836.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, vol. 1, Pragae 1904.
 • Codex diplomaticus Poloniae, wyd. J. Bartoszewicz, t. III, Warszawa 1858.
 • Der Johanniterorden, der Malteserorden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Geschichte, seine Aufgaben, 3, ed. A. Wienand, Köln 1988.
 • Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos, ed. venerabili Domno Guiberto, abbate monasterii Sanctae Mariae Novigenti, [w:] Recuiel des historiens des croisades I, Historiens occidentaux 4, Paris 1879, s. 113-263.
 • Papsturkunden für Templer und Johanniter. Vorarbeiten zum Oriens Pontificus II, ed. R. Hiestand, Göttingen 1984.
 • Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.P. Migne, vol. 180, Paris 1844–1855.
 • Vincentii Pragensis Annales, [w:] Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, Hannover 1861, s. 658-683.
 • Baranowski J., Zakon Maltański w Polsce, red. S.K. Kuczyński, Warszawa, 2000.
 • Bernhardi W., Konrad III, 2 vols., Leipzig 1883.
 • Borchardt K., Spendenaufrufe der Johanniter aus dem 13. Jahrhundert, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 56 (1993), s. 1-61.
 • Dobosz J., Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań–Gniezno 1995.
 • Dobosz J., Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
 • Dondi C., The liturgy of the Canons regular of the Holy Sepulchre of Jerusalem: a study and a catalogue of the manuscript sources, Bibliotheca Victorina 2004, s. 45-46.
 • Erdmann C., The Origin of the Idea of Crusade, tłum. M.W. Baldwin, W. Goffart, Princeton 1977.
 • Forey A., Women and the Military Orders in the Twelfth and Thirteenth Centuries, [w:] Hospitaller women in the Middle Ages, ed. A. Luttrell, H. Nicholson, Ashgate, 2006.
 • Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2002.
 • Hlaváček I., Zwei Miszelen zur Geschichte der Ritterorden in den böhmischen Ländern, [w:] Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur, red. Z.H. Nowak, Toruń 1985, s. 207-212.
 • Iwańczak W., Hroznata – możnowładca, pielgrzym, fundator klasztoru, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8-11 V 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław 1996, s. 355-362.
 • Jan L., Die Johanniter in Böhmen: Bild des Lebens, [w:] Ordines Militares – Colloquia Torunensia Historica, Toruń 2001, s. 183-196.
 • Klassa B., Kazimierz Sprawiedliwy a joannici. Uwagi polemiczne, Studia Hist. 43 (2000), nr 1, s. 145-161.
 • Kozłowska-Budkowa Z., Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1. do końca XII w., Kraków 2006, nr 62, s. 127-128.
 • Labuda G., Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, Poznań 2002.
 • Luttrell A., The Earliest Hospitallers, [w:] Montjoie: Studies in Crusade History in Honour of Hans Eberhard Mayer, ed. B.Z. Kedar, J. Riley-Smith, R. Hiestand, Aldershot 1997, s. 37-50.
 • M. Smoliński, Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich: od połowy XII wieku do pierwszego ćwierczwiecza XIV wieku, Gdańsk 2008.
 • Nicholson H., Women in Templar and Hospitaller Commanderies, [w:] La Commanderie: institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, ed. A. Luttrell, L. Pressouyre, Paris 2002 (Revue de l’historie des religions 221, nr 2), s. 125-134.
 • Pauk M.R., Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek), Kraków 2000.
 • Riley-Smith J., Crusading as an Act of Love, History 65 (1980), s. 177-192.
 • Riley-Smith J., The Knights of Saint John in Jerusalem and Cyprus: c. 1050–1310, London New York 1967.
 • Riley-Smith J., The Origin of the Comandery in the Hospital and the Temple, [w:] La Commanderie: institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, ed. A. Luttrell, L. Pressouyre, Paris 2002, s. 9-18.
 • Smoliński M., Geneza joannitów zagojskich w świetle początków zakonu w Niemczech, Czechach i na Morawach oraz związków rodzinnych Kazimierza Sprawiedliwego, [w:] Biskupi, lennicy, żeglarze, red. B. Śliwiński, Gdańsk 1996, s. 225-251.
 • Smoliński M., Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich: od połowy XII wieku do pierwszego ćwierczwiecza XIV wieku, Gdańsk 2008.
 • Smoliński M., Okoliczności i cel polityczny małżeństwa Kazimierza Sprawiedliwego z Heleną Znojemską, [w:] tegoż, Caesar et duces Poloniae: szkice z dziejów stosunków polsko-niemieckich w drugiej połowie XII wieku (1146-1191), Gdańsk 2006, s. 53-78.
 • Smoliński M., W obronie hipotezy o czesko-morawskim pochodzeniu joannitów zagojskich, [w:] Kopijnicy, szyprowie, tenutarisze, red. B. Śliwiński, Gdańsk–Koszalin 2002, s. 409-430.
 • Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem: zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999.
 • The central convent of Hospitallers and Templars: history, organization, and personel (1099/1120-1310). History of warfare, Leiden–Boston 2008.
 • Wasilewski T., Data zgonu biskupa krakowskiego Mateusza i księcia sandomierskiego Henryka – 18 października 1165 roku, [w:] Christianitas et cultura Europae: księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, Lublin 1998, s. 587-592.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c495efaa-3f43-4d1a-87f3-d39e068f4c98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.