Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 1(38) | 81–92

Article title

Włodzimierza Wiernadskiego i Pawła Florenskiego rozważania o związkach człowieka z przyrodą

Authors

Content

Title variants

EN
Vladimir Vernadsky’s and Pavel Florensky’s deliberations on relation between human being and nature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kosmizm stanowi nurt filozofii rosyjskiej, który za przedmiot badań bierze sobie pojęcie życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychicznym, duchowym, a nawet religijnym. Jest on płaszczyzną, na której możliwe staje się zestawienie myśli metafizyka Pawła Florenskiego i uczonego Włodzimierza Wiernadskiego. W artykule wskazuję i omawiam trzy sfery wpływów Wiernadskiego na Florenskiego: osobistą, teorię biosfery, noosfery i pneumatosfery oraz filozofię nauki.
EN
Kosmism appears as a stream of Russian philosophy, which takes concept of life, both in biological and psychological, spiritual, and even religious aspects as research matter. It seems to be an area on which it becomes possible to compare the thoughts of theologian Paul Florensky and scholar Vladimir Vernadsky. I point and discuss three spheres of influences: personal, the theory of biosphere, noosphere and pneumatosphere and philosophy of science.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

81–92

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bataille G., Część przeklęta oraz ekonomia na miarę wszechświata. Granica użytecznego, przeł. K. Jarosz, Warszawa 2002.
 • Czerniawski J., Rehabilitacja modelu Ptolemeusza. Komentarz do obrony geocentryzmu Pawła Florenskiego, „Pressje” 2012 nr 28.
 • Hagemeister M., Nowe średniowiecze Pawła Florenskiego, przeł. K. Wilczyński i Paweł Rojek, „Pressje” 2011 nr 26–27.
 • Аксeнов Г. П., В. И. Вернадский о пророде времени и пространства, Москва 2006.
 • Аксенов Г. П., Понятие живого вешества: от Бюффина до Вернадского, „Вопросы истории естествознания и техники” 1988 № 1.
 • Вернадский В. И., Биосфера и ноосфера, Москва 2004.
 • Вернадский В. И., Химическое строение биосферы земли и ее окружения, Москва 2001.
 • Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминаниа современников. Суждения потомков, ред. Г. П. Аксенов, Москва 1993.
 • Голованов Л. В., Куракина О. Д., Космизм, [w:] Русская философия. Словарь, ред. М. А. Маслин, Москва 1999.
 • Загороднии А. Г., Онищенко А. С., Дубровина Л. А., Украинские этапы жизни и деятельности В.И Вернадского, [w:] «Вклад В.И. Вендадского в развитие мировой цивилизации» (к 150-летию со дня рождения), Москва 2012.
 • Игумен Андроник, Жизнь и судьба, [w:] П. А. Флоренский, Сочинения в четырех томах, т. 1, Москва 1994.
 • Казютинский В. В., Ценностные ориентации современного космизма и прогнозы будущего техногенной цивилиззации, [w:] Философия, наука, цивилизация, Москва 1999.
 • Кошелов В. А., Парадоксы Хомякова, [w:] А. С. Хомяков, Сочинения в двух томах, т. 1, Москва 1994.
 • Микулинский С. П., В. И. Вернадский как историк науки, [w:] В. И. Вернадский, Труды по всеобщей истории науки, Москва 1988.
 • Мочалов И. И., В. И. Вернадский, [w:] Из истории отечественной философии, ред. В. А. Лекторский, Москва 1999.
 • Мочалов И. И., В. И. Вернадский и религия, „Вопросы истории естествознания и техники” 1988 № 2.
 • Переписка В. И. Вернадского и П. А. Флоренского, „Новый Мир” 1989 № 2.
 • Священник Павел Флоренский в воспоминаниях своих детей Кирилла и Ольги, сост. игумен Андроник (Трубачев), О. С. Никитина-Трубачева, М. С. Трубачева, Москва 2011.
 • Флоренский П. А., Макрокосм и микрокосм, [w:] tegoż, Сочинения в четырех томах, т. 3 (1), Moсква 1994.
 • Флоренский П. А., Письма с Дальнего Востока и Соловков. Сочинения в четырех томах, т. 4, Москва 1998.
 • Флоренский П. В., В. И. Вернадский и семья флоренских (материалы из архивов), „Вопросы истории естествознания и техники” 1988 № 2.
 • Флоренский П. В., Природа преобразуемая, осмысливаемая или одухотворяенная?, [w:] П. А. Флоренский и культура его времени, ред. М. Хагемейстер, Н. Каухчишвили, Марбург 1995.
 • Хоружий С. С., Философский симболизм Флоренского и его жизненные истоки, [w:] tegoż, После перерыва. Пути русской философии, Санкт-Петербург 1994.
 • Яишин А. Л., Учение В. И. Вернадского о биосфере и переходе ее в ноосферу, [w:] В. И. Вернадский, Философские мысли натуралиста, Москва 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4985625-9943-4daa-973e-dba8fe96b124
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.