PL EN


2019 | 14 | 80-88
Article title

Edukacja informatyczna w nauczaniu początkowym – kilka obszarów potrzebnych zmian

Authors
Content
Title variants
EN
Information technology education in elementary teaching – several areas for improvement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od lat edukacja informatyczna w klasach 1–3 realizowana jest obligatoryjnie. Mimo tego wie-le problemów jej dotyczących do dziś nie zostało rozwiązanych. Należą do nich m.in. brak pracowni komputerowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, niewystarczające kompetencje informatyczne wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zbyt ubogie w treści informa-tyczne programy nauczania i związane z nimi podręczniki, popełnianie przez nauczycieli błędów metodycznych, zwłaszcza w braku przydzielania uczniom konkretnych czynności informatycz-nych i w kontrolowaniu ich wykonania oraz w niewłaściwym integrowaniu i korelowaniu treści informatycznych.
EN
For years now, information technology in grades 1 to 3 has been taught on a mandatory basis. Despite this, a number of problems related thereto still have not been solved. These include no computer laboratories adapted to the needs and capacities of pupils, insufficient IT competences among many early childhood education teachers, curricula and related course books which are quite poor in content, methodological mistakes made by teachers, in particular consisting in the lack of assigning specific activities to pupils and monitoring the completion thereof, as well as in an incorrect integration and correlating the IT content.
Year
Volume
14
Pages
80-88
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Budniak A., Musioł M., Korelowanie i integrowanie treści kształcenia edukacji społeczno-przyrodniczej i zajęć technicznych w klasach początkowych, „Nauczyciel i Szkoła” 2017, nr 63.
 • Dyrda D., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych, Kraków 2000.
 • Huk T., Charakterystyka sytuacji dydaktycznej podczas zajęć komputerowych w edukacji wcze-snoszkolnej [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka, red. S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Bud-niak, Katowice 2011.
 • Karpińska A. Niepowodzenia edukacyjne w dobie cywilizacji informacyjnej – refleksja dedyko-wana panu profesorowi zw. dr. hab. Kazimierzowi Wencie z okazji jego jubileuszu [w:] Pe-dagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym, red. E. Perzycka, A. Stachura, Szczecin 2007.
 • Morańska D., Zastosowanie netbooków w klasach I–III a efekty kształcenia [w:] Człowiek. Media. Edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków 2013.
 • Musioł M. Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych, „Chowanna” 2012, nr 2/39, Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy, Katowice.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
 • Sielatycki M., Metodyka nauczania zintegrowanego. Program „Nowa Szkoła”. materiały dla trenerów. Pakiet: Integracja międzyprzedmiotowa, Warszawa 1998.
 • Skibińska M. Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, red. D. Siemieniecka, Toruń 2015.
 • Sowińska H. teoretyczne podstawy koncepcji integracji w nauczaniu [w:] H. Sowińska, E. Misiorna, R. Michalik, Konteksty edukacji zintegrowanej, Poznań 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c49c3e34-a4e6-41e6-85ef-19c6cf0eee16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.