Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 89-94

Article title

Rola dokumentacji medycznej w opinii pracowników ochrony zdrowia.

Content

Title variants

EN
The role of medical documentation in opinion health care employees.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Dokumentacja medyczna stanowi integralną część wykonywanych świadczeń przez personel medyczny. Akty prawne bardzo dokładnie określają zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zakres informacji, jakie muszą być w niej zawarte.
EN
Background. Medical documentation is an integral part of the services performed by medical personnel. Legal acts define very precisely the principles of keeping medical records and the scope of information that must be included in it.

Year

Issue

3

Pages

89-94

Physical description

Dates

published
2019-08-26

Contributors

 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
author
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

References

 • 1. Szymczyk DM, Horoch A. Implementacja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Część 3 – szkolenie personelu medycznego w zakresie technicznego i prawnego użytkowania danych sensytywnych. Med Og Nauk Zdr 2013; 19(3): 331–336.
 • 2. Drozdowska U, red. Dokumentacja medyczna. Warszawa: Cegedim; 2011.
 • 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. 2012 poz. 159 z późn. zm.).
 • 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069).
 • 5. Śliwka M, Urbaniak M. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze. W arszawa: W olters K luwer P olska; 2018.
 • 6. Ciemierz R, Gibiński M. Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2016.
 • 7. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657).
 • 8. Obowiązek tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2019 r. Dostępny na URL: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazek-tworzenia-elektronicznej-dokumentacjimedycznej-od-1-stycznia-2019-r [cyt. 07.05.2019].
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. 2018 poz. 941).
 • 10. Szymczyk DM, Horoch A. Implementacja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Część 1 – wpływ na efektywność pracy personelu medycznego. Med Og Nauk Zdr 2013; 19(3): 331–336.
 • 11. Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Edycja III. Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 2018.
 • 12. Ayatollahi H, Mirani N, Haghani H. Electronic health records: what are the most important barriers? Perspect Health Inf Manag 2014; 11(Fall): 1c.
 • 13. Szymczyk D. Do pierwszego gwizdka. Menedżer Zdrowia 2013; 2: 54–55.
 • 14. Zlabek JA, Wickus JW, Mathiason MA. Early cost and safety benefits of an inpatient electronic health record. J Am Med Inform Assoc 2011; 18(2): 169–172.
 • 15. Manca DP. Do electronic medical records improve quality of care? Yes. Can Fam Physician 2015; 61(10): 846–847.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4ae634a-7805-4b72-b5a3-031cd192b459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.