Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 6 (58) | 417-428

Article title

Blog Registration in the Light of the Constitutional Right of Freedom to Disseminate Information

Content

Title variants

PL
Rejestracja bloga w świetle konstytucyjnego prawa rozpowszechniania informacji

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The constitutional system in Poland covers one of the most important values which is freedom of speech. Due to the regulatory dualism treating the media market also as an important element of the creative industry, freedom of economic activity becomes important in this area. Currently, the implementation of both of these values is influenced by the development of new technologies, which determine the need to adapt legal regulations to them. The basis for the operation of the media is the freedom of speech referred to in the Art. 14 and 54 of the Constitution of the Republic of Poland3. The exercise of these freedoms may be limited in strictly defined situations and must be provided for by law (Art. 31 (3) of the Polish Constitution). Therefore, one cannot speak of an unhampered freedom of action by the media. However, is this rule relevant to the challenges of the changing world and developing virtual reality? In view of modern changes in the principles of creating and using information, the existing rules of media functioning should be verified, without excluding legal instruments which task is to ensure a balance in the relationship between the use of freedom of speech and the protection of its beneficiaries against unauthorized actions. The article presents the issue of the application of the legal instrument of the press title register on the example of a blog.
PL
System konstytucyjny w Polsce obejmuje swoim zakresem jedną z najważniejszych wartości jaką jest wolność słowa. Ze względu na dualizm regulacyjny traktujący rynek mediów także jako ważny element przemysłu kreatywnego istotna staje się w tym obszarze wolność działalności gospodarczej. Obecnie na realizację obu tych wartości wpływa rozwój nowych technologii, które determinują potrzebę dostosowania do nich regulacji prawnych. Podstawą działania mediów jest wolność słowa, o której mowa w art. 14 i 54 Konstytucji RP. Korzystanie z tych wolności może podlegać ograniczeniom w ściśle określonych sytuacjach i musi być przewidziane przez ustawę (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Nie można zatem mówić o nieskrępowanej swobodzie działania mediów. Jednak czy ta reguła jest aktualna wobec wyzwań zmieniającego się świata i rozwijającej rzeczywistości wirtualnej? Wobec współczesnych zmian w zasadach tworzenia i korzystania z informacji należy poddać weryfikacji dotychczasowe reguły funkcjonowania mediów, nie wykluczając instrumentów prawnych, których zadaniem jest zapewnienie równowagi w relacji korzystania z wolności słowa i ochrony jej beneficjentów przed nieuprawnionymi działaniami. W artykule zaprezentowano zagadnienie stosowania instrumentu prawnego, jakim jest rejestr tytułu prasowego na przykładzie bloga.

Year

Issue

Pages

417-428

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

References

 • Barta J., Markiewicz R, Matlak A., Prawo mediów, Warsaw 2005.
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Cracow 1999.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzalność, Toruń 2019.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Rejestracja jako źródło prawa do prowadzenia działalności wydawniczej w nowych warunkach technologicznych, [in:] Między Klio a Themis.
 • Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, eds. K. Kakareko, T. Wallas, J.W. Adamowski, Warsaw 2016.
 • Chwalba J., Prawo prasowe a publikacje internetowe, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2010, No. 3.
 • Lis W., Procedura rejestracji tytułu prasowego. Problemy regulacyjne, “Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, vol. 5/16.
 • Marszałek-Kawa J. (ed.), Współczesne oblicza mediów, Toruń 2005.
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warsaw 2001.
 • Nowińska E., Nieuczciwa reklama w Internecie, [in:] Internet - problemy prawne, ed. R. Skubisz, Lublin 1998.
 • Sobczak J., Komentarz do art. 7, [in:] J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warsaw 2008.
 • Sobczak J., Ustawa Prawo prasowe. Komentarz, Warsaw 1999.
 • Strzelbicki M., Wpis do rejestru działalności regulowanej, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, No. 4.
 • Wright J., Blogowania w biznesie. Rewolucyjny sposób na zwiększenie sprzedaży, zbudowanie marki i osiągnięcie spektakularnych sukcesów, Warsaw 2007.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4b10e8c-26ae-4cb8-ae4d-1aae30a95d9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.