Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(42) | 105-111

Article title

Aspekty skutecznego zarządzania kooperacją biznes–nauka–administracja w kontekście lokalnej gospodarki

Authors

Title variants

EN
Aspects of Effective Government of Knowledge-Transfer in the Business-University-Administration Cooperation in the Context of Local Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przedstawienie działań władzy lokalnej uczestniczącej w kooperacji pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami w ramach wzajemnej kooperacji trzech podmiotów występujących w danym regionie: władzy lokalnej, szkół wyższych i przedsiębiorstw. W części pierwszej autor rozważa zagadnienie zarządzania kooperacją w ramach tzw. złotego trójkąt innowacji, określenie ról poszczególnych uczestników kooperacji, ze szczególnym uwypukleniem działań motywacyjnych władzy lokalnej. Część druga praktyczna zawiera przykłady skutecznych działań władzy lokalnej w ramach zarządzania kooperacją złotego trójkąta na obszarze miast akademickich w Polsce. Przykłady odnoszą się do przedsięwzięć mających na celu wypełnianie funkcji motywowania uczestników kooperacji do angażowania się w proces transferu wiedzy. Część druga bazuje na badaniach własnych autora oraz analizie dokumentów dotyczących działań władz lokalnych na obszarze Polski. Opisane przykłady działań mogą stanowić podstawę do wypracowania rozwiązań praktycznych stymulujących budowę gospodarki opartej na wiedzy, w ujęciu gospodarki lokalnej.
EN
The goal of the article is presentation of local authority activity as a part of cooperation between universities and enterprises. The first part of the article includes specifically the motivating role of local authorities, which influences the local academics and scientists in the work to be active and efficient in cooperation with local enterprises in order to transfer of knowledge. The second part concerns some of good examples of motivating activity of local authorities as a part of triple helix in academic cities. This part of the article includes also own studies and research of official documents about motivating activity, especially followed 20 academic cities. These examples could be used of the local authorities in the creating of framework of triple helix, especially stimulating the local transfer of knowledge between scientists and entrepreneurs.

Contributors

 • Politechnika Częstochowska

References

 • Bagiński J., Buczacki A., Santarek K., Szerenos A., Sobczak D. (2008): Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Bojar M., Machnik-Słomka J. (2014): Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” (76), s. 99–111.
 • Czermiński A., Grzybowski M. (1996): Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania. Gdynia, WSAiB.
 • Harvey D. (1989): From Managerialism to Entrepreneurialism — the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. „Geografiska Annaler Series B-Human Geography”, nr 71 (1), s. 3–17.
 • Kwiatkowska A. (2010): Pomiar efektów współpracy nauki i przemysłu. „Współczesne Zarządzanie” (4), s. 45–54.
 • Nowak M., Mażewska M., Mazurkiewicz S. (2011): Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną. Łódź–Gdańsk–Kielce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Peszko A. (2002): Podstawy zarządzania organizacjami. Kraków, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001): Kierowanie. A. Ehrlich (tłum.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szultka S. (red.) (2008): Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw. Gdańsk, IBnGR.
 • Wdowiarz-Bilska M. (2008): Obszary innowacyjności w strukturze przestrzennej Regionu Metropolitalnego Krakowa. „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 105 (5-A), s. 129–145.
 • Wochna K. (2009): Korupcja w sporcie w świetle polskiej prasy. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Poznań.
 • Woźniak J. (2010): Systemy motywacyjne dla różnych typów pracowników wiedzy. [w:] P. Kulawczuk i A. Poszewiecki (red.): Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, t. 1. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Gdańsk, Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zucker L.G., Darby M.R., Brewer M.B. (1998): Intellectual Human Capital and the Birth of US Biotechnology Enterprises. „American Economic Review”, nr 88 (1), s. 290–306.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4b23121-3b7a-42bd-985d-63d85bbf0e9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.