PL EN


2016 | 2(950) | 23-40
Article title

Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych

Authors
Title variants
EN
Mutual Funds on the Socially Responsible Investments Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie roli, jaką na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych (rynku SRI) odgrywają fundusze inwestycyjne. Na podstawie teorii oraz analizy danych empirycznych weryfikacji poddano hipotezę stanowiącą, że fundusze inwestycyjne mają duży wpływ na kształt oraz rozwój rynku SRI. W toku postępowania badawczego zrealizowano wiele celów badawczych. Po pierwsze scharakteryzowano rynek SRI oraz omówiono specyfikę funkcjonowania funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych (fundusze SRI). Następnie przeanalizowano strukturę i wielkość rynku SRI oraz przedstawiono rolę, jaką na tym rynku odgrywają fundusze SRI. Spostrzeżenia sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań pozwoliły wnioskować o braku podstaw do odrzucenia postawionej hipotezy badawczej, co jest równoznaczne z utrzymaniem w mocy twierdzenia o kluczowym wpływie funduszy SRI na kształt i rozwój całego rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych.
EN
The paper considers the role of socially responsible investment funds in the socially responsible investments (SRI) market. On the basis of theoretical considerations and empirical studies, this hypothesis was verified: SRI mutual funds play a key role in shaping and developing the SRI market. A number of objectives were carried out for the research. The first part of the article characterises the SRI market and its participants. This was followed by an examination of the specifics of socially responsible mutual funds. The next part of the article analyses the structure and size of the SRI market and presents the role of SRI funds in this market. Observations formulated on the basis of the studies done for this paper leads to the conclusion that there are no grounds to reject the research hypothesis: SRI funds are key in shaping and developing the SRI market.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • 2012 Global Sustainable Investment Review [2013], Global Sustainable Investment Alliance, http://gsiareview2012.gsi-alliance.org/ (dostęp: 2.02.2015).
 • 2013 Responsible Investment Benchmark Report [2013], Responsible Investment Association Australasia, http://www.responsibleinvestment.org/wp-content/uploads/2014/08/2013-Benchmark-Report.pdf (dostęp: 2.02.2015).
 • Asia Sustainable Investment Review 2012 [2012], Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia, http://www.asria.org/?page=ASrIAPublications (dostęp: 3.02.2015).
 • Banaszczak-Soroka U. [2008], Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borowski G. [2011], Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 • Canadian Socially Responsible Investment Review 2012 [2013], The Social Investment Organization, http://riacanada.ca/wp-content/uploads/CSRIR-2012-English.pdf (dostęp: 3.02.2015).
 • Chong J., Her M., Phillips G.M. [2006], To Sin or Not to Sin? Now That’s the Question, „Journal of Asset Management”, vol. 6, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240191.
 • Czerwonka M. [2013], Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 • Dawidowicz D. [2008], Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa.
 • European SRI Study 2006 [2006], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2006 (dostęp: 15.12.2014).
 • European SRI Study 2008 [2008], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2008 (dostęp: 15.12.2014).
 • European SRI Study 2010 [2010], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2010 (dostęp: 15.12.2014).
 • European SRI Study 2012 [2012], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri-study-2012 (dostęp: 15.12.2014).
 • European SRI Study 2014 [2014], Eurosif, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri-study-2014 (dostęp: 15.12.2014).
 • Fundusze SRI dostępne w Polsce [2014], http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/klasy-aktywow/przeglad/fundusze-aktualnosci/308-fundusze-sri-dostpne-w polsce.html (dostęp: 1.07.2014).
 • Green, Social and Ethical Funds in Europe [2013], http://www.vigeo.com (dostęp: 4.02.2015).
 • Jajuga K., Jajuga T. [2007], Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jedynak T. [2011a], Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 11.
 • Jedynak T. [2011b], Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 875.
 • Krupa D.M. [2012], Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio H, vol. 46, nr 1.
 • Perez K. [2012], Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014 [2014], The Forum for Sustainable and Responsible Investment, http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF_Trends_14.F.ES.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 • Review of Socially Responsible Investment in Japan 2011 [2012], Social Investment Forum Japan, http://media.wix.com/ugd/ebcda8_8861a8998ed54bea8fb21d46815b17d2.pdf (dostęp: 3.02.2015).
 • Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce [2000], red. J. Czekaj, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Sopoćko A. [2010], Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stańczak-Strumiłło K. [2013], Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Sustainable & Responsible Mutual Fund Chart [2014], The Forum for Sustainable and Responsible Investment, USSIF, http://charts.ussif.org/mfpc/ (dostęp: 5.07.2014).
 • Sustainable Investment in Sub-Saharan Africa [2011], International Finance Corporation, http://www.africasif.org/resources/IFC_Sustainable_Investment_in_Sub-Saharan_Africa.pdf (dostęp: 3.02.2015).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4bbe44a-4fa7-4859-824f-460805089a4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.