Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(26) | 129-147

Article title

Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu

Content

Title variants

EN
Ethical analysis of the documents concerning climate protection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Za kluczowe dokumenty z punktu widzenia analizy zmian klimatu należy uznać Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokół z Kioto. Podkreślono w nich, że zmiany klimatyczne oraz ich negatywne skutki są wspólnym problemem ludzkości. Etyczna analiza dokumentów wskazuje na możliwości powiązania norm sprawiedliwości i odpowiedzialności z pojęciami o charakterze prawnym i politycznym, co z kolei skutkuje współkonstytuowaniem własnych sensów. Nakaz ochrony powietrza wynika z zawartej w aktach koncepcji sustainable development, która stanowi najważniejszą zasadę dokumentów.Międzynarodowe umowy klimatyczne nie precyzują jednak tej koncepcji, ale jedynie zawierają jej elementy składowe, takie jak: wewnątrz i międzypokoleniowa sprawiedliwość, odpowiedzialność za obecne i przyszłe pokolenia, potrzeba ochrony środowiska naturalnego.
EN
Th e United Nation Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol are considered crucial from the perspective of climate change analysis. Th eir main point was that climate change and its negative consequences represent the common problem of all the people on Earth. Ethical analysis of the documents reveal on the opportunities to connect justice and responsibility with the legal and political concepts that in turn eff ects in co-creation of mutually understood meanings. Th e Air Protection Order results from the idea of sustainable development that represents the fundamental base of documents. However international climate agreements do not defi ne this idea, barely comprising its constitutive elements like intra- and intergenerational justice, contemporary and future generations responsibility and need for natural environment protection.

Year

Issue

Pages

129-147

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

References

 • Born, R. (2011). Systemy międzynarodowe i polityka zmian klimatu. w: M. Brennek (red.) Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa. (ss. 23–30). Warszawa: Polska Akcja Humanitarna. ISBN 978-83-929513-7-7.
 • Bukowski, Z. (2005). Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska. Toruń: Dom Organizatora. ISBN 83-7285-239-1.
 • Bukowski, Z. (2007). Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-7483-359-2.
 • Bukowski, Z. (2009). Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Toruń: Dom Organizatora. ISBN: 978-83-7285-463-6.
 • Deklaracja z Durbanu o handlu dwutlenkiem węgla. (2011). w: M. Brennek (red.) Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa. (ss. 153–156). Warszawa: Polska Akcja Humanitarna. ISBN 978-83-929513-7-7.
 • Encyklopedia Katolicka, Tom XIII. (2009). ISBN 978-83-7306-443-0.
 • Gubrynowicz, A. (2005). Ochrona powietrza w świetle prawa międzynarodowego. Warszawa: Lieber Sp. z o.o. ISBN 83-7206-129-7.
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 1992 Th e Supplementary Report to the IPCC Scientifi c Assessment, Cambridge University Press.
 • Jankowski, H. (1968). Prawo i moralność. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 0221-19-0094.
 • Kaniewska, M. (2013). Zmiany klimatyczne jako czynnik pogłębiający nierówności społeczne. Journal of Modern Science 2/17/2013. ISSN 1734-2031.
 • Kaniewska, M. i Klimski, M (2014). Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning;. Journal of Modern Science 3/22/2014. ISSN 1734-2031
 • Karski, L. (2009). Prawo zmian klimatu – najlepszy instrument polityki. w: A. Kassenberg, Z. M. Karaczun (red.) Zmiany klimatyczne są faktem. (ss. 23–44). Warszawa: Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych. ISBN 978-83-88216-82-4.
 • Litwiniszyn, A. (2008). Konteksty sprawiedliwości. w: D. Probucka (red.) Czy sprawiedliwość jest możliwa?. (ss. 49 – 58). Kraków: Wydawnictwo Impuls. ISBN 978-83-7308-809-2.
 • Olecka, A. (2004). Ochrona klimatu w działaniach międzynarodowych. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. ISBN 83-88897-32-2.
 • Podrez, E. (2008). Sprawiedliwość – między utopią a kompromisem. w: D. Probucka (red.) Czy sprawiedliwość jest możliwa?. (ss. 61–70). Kraków: Wydawnictwo Impuls. ISBN 978-83-7308-809-2.
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatuzostała sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., Dz. U. z 1996 Nr 53, poz. 238.
 • Shukla, P. R. (2011). Klimat i rozwój – pożądane połączenie. w: M. Brennek (red.) Zmiany klimatyczne – impas i perspektywy. Punkt widzenia krajów globalnego Południa. (ss. 113–118). Warszawa: Polska Akcja Humanitarna. ISBN 978-83-929513-7-7.
 • Singer, P. (2006). Jeden świat. Etyka globalizacji. Warszawa: Książka i Wiedza. ISBN 83-05-13442-3.
 • Sitek, B. i Trzaskalik R (red.).(2011) Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów, Wydawnictwo WSGE. ISBN 978-83-62753-02-4
 • Tyburski, W. (1999). Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej. w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do fi lozofi cznych problemów ekologii. (ss. 114–127). Bydgoszcz. ISBN 83-7096-304-8.
 • Wróblewski, Z. (2002). Uwagi na temat kontrowersji antropocentryzm – biocentryzm w etyce ekologicznej. w: J. W. Czartoszewski (red.) Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku (ss. 73–82). Warszawa: Verbinum. ISBN 83-7192-177-2.
 • Ziembiński, Z. (1972). Etyczne problemy prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo im. Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c04964-17d5-44a6-81cf-8bda57bc8b0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.