Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 23 | 181-195

Article title

Kształcenie nauczycieli języków obcych jako interdyscyplinarny przedmiot poznania naukowego. Refleksja metaglottodydaktyczna na temat relacji między glottodydaktyką a pedagogiką

Content

Title variants

EN
Foreign language teacher education as an interdisciplinary object of study. Meta-glottodidactic reflection on the relationship between glottodidactics and pedagogy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the present article is meta-glottodidactic reflection on the choices Polish teaching specialists make when defining and interpreting the interdisciplinary nature of a glottodidactic object of study. The author focuses on the interdisciplinary character of the relationship between glottodidactics and pedagogy as related sciences in foreign language teacher education discourse. What follows is an analysis of the effects that Polish scholars’ epistemological choices may have on the consolidation of knowledge within the Polish glottodidactic community. The author also stresses the influence those choices might have on the mutual understanding between specialists representing glottodidactics (both as theory and practice of foreign language education) and pedagogy.

Year

Issue

23

Pages

181-195

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Arabski, J. (1984), Psychologiczne podstawy glottodydaktyki, (w:) E. Banasik (red.), VII Ogólnopolskie Sympozjum Neofilologiczne. Wybrane referaty i doniesienia. Katowice, 5–14.
 • Bodanko, A. (2013), Czy teoria chaosu będzie wykorzystana w pedagogice?, (w:) „Nauczyciel i Szkoła” 1 (53), 43–54.
 • Cyrańska, E. (2015), Wiedza i sposób jej zdobywania – oczekiwania studentów pedagogiki. Możliwość przekladów międzyparadygmatycznych bez konieczności ich wartościowania, (w:) D. Urbaniak-Zając/ J. Piekarski (red.), Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów. Kraków, 143–160.
 • Dakowska, M. (1987), Funkcje lingwistyki w modelach i procesach glottodydaktycznych. Warszawa.
 • Dakowska, M. (2010), W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki jako dziedziny akademickiej, (w:) „Neofilolog” 34, 9–19.
 • Dakowska, M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa.
 • Grucza, F. (1978), Glottodydaktyka w świetle modeli komunikacji językowej, (w:) F. Grucza (red.), Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Warszawa, 7–26.
 • Grucza, F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa.
 • Jaroszewska, A. (2014), O glottodydaktyce słowami glottodydaktyków, (w:) „Języki Obce w Szkole” 4, 52–66.
 • Kallenbach, Ch. (1996), Subjektive Theorien: Was Schüler und Schülerinnen über Fremdsprachenlernen denke. Tübingen.
 • Karpińska-Musiał, B. (2015), Międzykulturowość w glottodydaktyce. Gdańsk.
 • Karpińska-Musiał, B./ I. Orchowska (2014), Świadomość przedmiotowa i epistemologiczna nauczyciela - refleksyjnego praktyka z perspektywy polskiej glottodydaktyki, (w:) „Neofilolog” 43/1, 25–38.
 • Klus-Stańska, D. (2009), Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?, (w:) L. Hurło/D. Klus-Stańska/ M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków, 11–23.
 • Klus-Stańska, D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa.
 • Kuhn, T. (1962), The Structure of Scientific Revolutions. Chicago.
 • Kwiatkowska, H. (1997), Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki. Warszawa.
 • Lenoir, Y./ L. Sauve (1998), De l’interdisciplinarité scolaire à l’interdisciplinarité dans la formation à l’enseignement: un état de la question, (w:) „Revue Française de Pédagogie” 124, 121–146.
 • Maingueneau, D./ F. Cossutta (1995), L’analyse des discours constituants, (w:) „Langages” 117, 112–125.
 • Malewski, M. (2002), Niepewność wiedzy – zawodność edukacyjnej praktyki, (w:), J. Piekarski/ E. Cyrańska/ D. Urbaniak-Zając (red.), Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, Łódź, 49–61.
 • Michońska-Stadnik, A. (2013), Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław.
 • Morin, E. (1990), Introduction à la pensée complexe. Paris.
 • Murzyn, A. (2004), Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej. Kraków.
 • Orchowska, I. (2015a), O transferencji wiedzy naukowej i subiektywnych poglądów na temat kształcenia nauczycieli języków obcych na podstawie rezultatów metaanalizy artykułów opublikowanych na łamach czasopisma naukowego Neofilolog, (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 12, 81–96.
 • Orchowska, I. (2015b), O sytuowaniu epistemologicznym polskiego dyskursu glottodydaktycznego na temat kształcenia nauczycieli języków obcych, (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 14, 95–111.
 • Orchowska, I. (2017), De la spécificité épistémologique du discours métaglottodidactique. Entre autonomie intellectuelle des chercheurs et leur appartenance à la communauté scientifique polonaise, (w:) „Studia Romanica Posnaniensia” (przyjęty do druku).
 • Płusa, P. (1992), Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczyciela języka francuskiego, (w:) „Neofilolog” 4, 74–77.
 • Pfeiffer, W. (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań.
 • Piasecka, L. (1996), Pre-service teacher training: suggestions for M.A. degree seminars and theses, (w:) „Neofilolog” 12, 36–40.
 • Płusa, P. (1992), Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczyciela języka francuskiego, (w:) „Neofilolog” 4, 74–77.
 • Puren, C. (1994), La didactique des langues à la croisée des méthodes. Essai sur l’éclectisme. Paris.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/748f846e0255320d2846109ed372a25d.pdf). [Pobrano 10.05.2017].
 • Schön, D. (1983), The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. London.
 • Strzałka, A. (2004), Zintegrowanie nauczania języka i kultury, (w:) „Neofilolog” 25, 6–9.
 • Wilczyńska, W. (2002), Słowniczek najważniejszych pojęć dotyczących autonomizacji, (w:) W. Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań, 317–335.
 • Wilczyńska, W. (2010), Obszary badawcze glottodydaktyki, (w:) „Neofilolog” 34, 21-35.
 • Wilczyńska, W./ A. Michońska-Stadnik (2010), Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków.
 • Zając, J. (2008), L’orientataion anthropologique de la didactique des langues et ses implications interdisciplinaires, (w:) K. Bogacki/ B. Głowacka/ D. Potocka (red.), Interdisciplinary Perspectives in Foreign Language Teacher Education. Białystok, 147–160.
 • Zając, J. (2010). Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym, (w:) „Neofilolog” 34, 37–48.
 • Zawadzka, E. 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków.
 • Zawadzka-Bartnik, E. (2014), Refleksja w zawodzie nauczyciela – założenia a realne możliwości realizacji, (w:), „Neofilolog” 43/1, 7–23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c2eb10-a99e-4c4d-b7d2-e98de79b371b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.