Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 121-147

Article title

Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Traditions and the presence of modern local government in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tradycje współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce sięgają czasów Konstytucji 3 maja 1791 roku. Klęska polityczna Rzeczypospolitej zakończona w 1795 roku trzecim rozbiorem Polski uniemożliwiła dalsze kształtowanie się polskiej samorządności. W myśl postanowień władz państw zaborczych na okupowanych przez nie terytoriach kraju wprowadzono właściwe zaborcom zasady administracji publicznej. Różnorodność form sprawowania władzy lokalnej utrudniała scalenie terytorialne po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W II Rzeczypospolitej (1918–1939) odbudowano ogniwa samorządności na poziomie gminy i powiatu. Po drugiej wojnie światowej przeprowadzono w Polsce zmianę zasad ustrojowych państwa, wprowadzając rady narodowe różnego szczebla wyposażone w funkcje uchwałodawcze, wykonawcze i kontrolne. W roku 1990 w wyniku gruntownych przemian społecznych połączonych ze zmianą ustroju państwa Sejm 8 marca 1990 roku po uprzedniej zmianie Konstytucji uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Od 1990 roku zaczyna się historia nowej organizacji samorządu terytorialnego – do roku 1998 na poziomie gminy, zaś z l stycznia 1999 roku również na poziomie powiatu i województwa.
EN
The traditions of modern local government in Poland date back to the 3rd May Constitution of 1791. Political defeat of the Republic ending with the third partition of Polish in 1795 prevented the further development of the Polish local government. Under the provisions of the authorities of the partitioning powers in the occupied territories of those powers the appropriate occupant principles of public administration were introduced.

Year

Issue

7

Pages

121-147

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c52275-7f72-4388-ae59-594c2fd6bc67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.