Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 1/2006 (11) | 149-163

Article title

Metody jakościowe w badaniach wizerunku organizacji

Content

Title variants

EN
Qualitative Methods in Research on Organizational Image

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę odniesienia się do zagadnienia zastosowania metod jakościowych do badań wizerunku organizacji. Autorka wskazuje na problemy definicyjne związane z pojęciami wizerunku i tożsamości organizacyjnej, z ich polami semantycznymi i desygnatami, a także na kwestię "fasadowości" współczesnych organizacji, która jawi się jako dodatkowy czynnik przekonujący o zasadności podjęcia badań w tym obszarze rzeczywistości rynkowej. Wizerunek i tożsamość organizacji, ich wewnętrzne i zewnętrzne kreacje i emanacje mogą decydować o kondycji ekonomicznej i zdolności do przetrwania i ekspansji. W dalszej części tekstu autorka prezentuje dylematy epistemologiczne i metodologiczne związane z perspektywą interpretatywną oraz przykłady zastosowania tradycyjnych i ortodoksyjnych oraz stosunkowo nowych bądź mniej popularnych technik jakościowych w badaniach nad tożsamością i wizerunkiem organizacji.
EN
The paper constitutes an attempt to refer to the issue of applying qualitative methods to the research on organizational image. The author points out to definition problems associated with the notions of organizational image and identity, with their semantic fields and designates, as well as the issue of "superficiality" of contemporary organizations, which seems to constitute yet another factor in favor of the validity of undertaking research in this field of market reality. Image and identity of organizations, their internal and external creations and emanations may be crucial for their economic condition and their ability to survive and expand. In further parts of the article, the author presents examples of application of traditional and orthodox as well as relatively new or less popular qualitative methods in research on the identity and image of organizations.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Barnes, B. i D. Bloor. 1997. Mocny program socjologii wiedzy, Warszawa: PWN.
 • Black, S. 2003. Public Relations, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Cassel, C. i G. Symons. (red.) 2004. Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, London: Sage Publications.
 • De Pelsmacker, P., Geuens., M. i J. Van den Bergh. 2004. Marketing Communictions, Harlow: Prentice Hall.
 • Gabriel, Y. i D.S. Griffiths. 2004. Stories in Organizational research, w: Cassel, C. i G. Symons (red.) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, London: Sage Publications.
 • Gioia, D.A., Schultz, M. i K.G. Corley. 2004. Organizational Identity, Image and Adaptive Instability, w: Hatch, M.J., i M. Schultz (red.) Organizational Identity, Oxford: Oxford University Press.
 • Goban-Klas, T. 1997. Public Relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa: Business Press.
 • Goffman, E. 2004. The Arts of Impression Management, w: Hatch, M.J., Schultz, M. (eds.) Organizational Identity, Oxford: Oxford University Press.
 • Hałas, E. 2005. Jakie nowe zasady metody socjologicznej? O wielości socjologii interpretacyjnych, w: Leoński, J. i A. Kołodziej-Durnaś (red.) W kręgu socjologii interpretatywnej-zastosowanie metod jakościowych, Szczecin: ECONOMICUS.
 • Hatch, M.J. i M. Schultz. 1997. Relations Between Organizational Culture, Identity and Image. European Journal of Marketing, vol. 31, Nr 5/6.
 • Kadragic, A i P. Czarnowski. 1997. Public relations, czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Warszawa: Business Press.
 • Kołodziej-Durnaś, A. 2004. Kultura organizacji-podmiotowość organizacji a podmiotowość pracowników, w: Pająk, K i A. Zduniak (red.) Podmiotowość w edukacji, Tom I, Warszawa -Poznań: DW Elipsa.
 • Kołodziej-Dumaś, A. 2005, Różnice kulturowe w krajach Unii Europejskiej-implikacje gospodarcze, w: Leoński, J., Woźniak, R. (red.) Współczesne społeczeństwo polskie a wyzwania integracji europejskiej, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Konecki, K 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: PWN.
 • Konecki, K. 2002. Tożsamość organizacyjna, w: Konecki, K. i P. Tobera (red.) Szkice z socjologii zarządzania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kostera, M. 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: PWN.
 • Koźmiński, A.K. 2000. Zarządzanie, w: Koźmiński, A.K i W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN.
 • Mackenzie, D.K. i A.PD. Liefooghe. 2004. Critical Research and Analysis in Organizations, w: Cassel C., Symons, G. (red.) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, London: Sage Publications.
 • McDonalds, S., Daniels, K. i C. Harris. 2004. Cognitive Mapping in Organizational Research, w: Cassel C., Symons, G. (red.) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, London: Sage Publications.
 • Morgan S.J. i G. Symon. 2004. Electronic Interviews in Organizational Research, w: Cassel C., Symons, O. (red.) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, London: Sage Publications.
 • Ries, A. i L. Ries. 2004. Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa: PWE.
 • Sady, W 2000. Fleck. O społecznej naturze poznania, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Sułek, A. 2002. Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Scholar.
 • Webber, R. 1996. Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa: PWE.
 • Weinstein, R.M. 2004. The Mental Hospital from the Patient's Point of View: The Pitfalls of Participant-Observation Research, w: Carter G.L. (red.) Empirical Approaches to Sociology. A Collection of Classic and Contemporary Readings, Boston: Pearson.
 • Wilczak, A. 2003. Budowanie wizerunku przez organizację-prawda czy mit?, Working Paper 2003.11, http://www.wydawnictwo.wz.uw.edu.pl/paper.
 • http://www.transforma-online.de/deutsch/transforma2005/papers/kolodziej.html -skrót refera-tu Reflexivity of Polish Students: Time, Space and Agency in a Life Project, 15.07.2005, Magdeburg, Niemcy, prezentowanego na konferencji "Transforma 3, Time, Space, Agency", publikacja pokonferencyjna w druku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4c82814-c88d-4dee-a716-e0221d730ce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.