Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(84) | 44-49

Article title

Ocena energetyczna budynku w procesie szacowania wartości nieruchomości

Authors

Content

Title variants

EN
The Building Energy Rating for the Process of Real Estate Valuation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat świadectw charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem ich znaczenia w szacowaniu nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny wykorzystuje wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zatem informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej mogą mieć znaczny wpływ na określenie wartości nieruchomości.
EN
The following article provides basic information concerning the Energy Performance Certificate talking into consideration its value in the process of real estate appraisal. In the process of value estimation an appraiser uses all necessary and available data concerning the real estate in question. As a result, the information included in the Energy Performance Certificate may have considerable influence on the process of real estate valuation.

Year

Issue

Pages

44-49

Physical description

Dates

published
2013-06-30

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński, Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

References

  • Dyrektywa 2002/91/CE Parlamentu Europej¬skiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku, dotycząca charakterystyki energetycznej budynków.
  • Foryś I., Foryś A., Nieruchomość jako obiekt techniczny, w Wycena nieruchomości, red. J. Hozer, Wydawnictwo IADiPG i KEiS US, Szczecin 2008.
  • Kucharska–Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.
  • Niedzielko J., Energoefektywny dom dostępny, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2012.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową (Dz.U. Nr 201, poz. 1240).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz.2603 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 191, poz.1373), tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4cd00c7-dcab-4724-94ad-7cbf921d96e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.