PL EN


2013 | 2(84) | 44-49
Article title

Ocena energetyczna budynku w procesie szacowania wartości nieruchomości

Authors
Content
Title variants
EN
The Building Energy Rating for the Process of Real Estate Valuation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat świadectw charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem ich znaczenia w szacowaniu nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w procesie wyceny wykorzystuje wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zatem informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej mogą mieć znaczny wpływ na określenie wartości nieruchomości.
EN
The following article provides basic information concerning the Energy Performance Certificate talking into consideration its value in the process of real estate appraisal. In the process of value estimation an appraiser uses all necessary and available data concerning the real estate in question. As a result, the information included in the Energy Performance Certificate may have considerable influence on the process of real estate valuation.
Year
Issue
Pages
44-49
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński, Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
References
  • Dyrektywa 2002/91/CE Parlamentu Europej¬skiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku, dotycząca charakterystyki energetycznej budynków.
  • Foryś I., Foryś A., Nieruchomość jako obiekt techniczny, w Wycena nieruchomości, red. J. Hozer, Wydawnictwo IADiPG i KEiS US, Szczecin 2008.
  • Kucharska–Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.
  • Niedzielko J., Energoefektywny dom dostępny, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2012.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową (Dz.U. Nr 201, poz. 1240).
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz.2603 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 191, poz.1373), tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c4cd00c7-dcab-4724-94ad-7cbf921d96e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.