Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 5 (27) | 131-158

Article title

Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni

Content

Title variants

EN
Extraordinary measures in the event situations of particular danger in cyberspace

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W niniejszej publikacji Autorzy odnoszą się do instytucji stanów nadzwyczajnych w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni. Analiza tego zagadnienia dokonana jest w oparciu o rozwiązania konstytucyjne i ustawowe (ustawa o stanie wojennym, ustawa o stanie wyjątkowym, ustawa o stanie klęski żywiołowej). Autorzy odnoszą się do pojęcia cyberprzestrzeni oraz dokonują klasyfikacji zagrożeń w tym obszarze. Ponadto dokonują oceny zasadności uchwalonych przez prawodawcę środków.
EN
In the article the Authors presented a problem of extraordinary measures in the event situations of particular danger in cyberspace. The analysis of this issue is made on the basis of constitutional and legal solutions (Act of martial law, Act of the state of emergency, Act of the state of natural disaster). The Authors refered to the concept of cyberspace and classified the risks in this area. The also assessed the appropriateness of the measures adopted by the legislature.

Year

Issue

Pages

131-158

Physical description

Dates

published
2015-10-31

Contributors

 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bartoszewicz M., Materialne przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w Polsce, „Przegląd Prawa i Administracji” 2002, t. XLIX.
 • Bąkowski T., Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, „Państwo i Prawo” 2013, z. 8.
 • Berdel-Dudzińska M., Pojęcie cyberprzestrzeni we współczesnym polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 2.
 • Brenner S.W., Cyber-threats and the Limits of Bureaucratic Control, „Minnesota journal of law, science & technology” 2003, nr 14.
 • Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.
 • Czuryk M., Podstawy normatywne wprowadzenia, obowiązywania oraz zniesienia stanu wojennego, [w:] Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kitler, Warszawa 2014.
 • Działocha K., Komentarz do art. 22, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Dzierżyński B., Rozporządzenia z mocą ustawy jako akty nadzwyczajnego ustawodawstwa delegowanego na tle konstytucji polskich – wybrane problemy, „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, t. LIV.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Gebethner S., Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, z. 8.
 • Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo narodowe” 2012, nr 22.
 • Jagiełło D., Cyberterroryzm, „Edukacja Prawnicza” 2013, nr 5.
 • Jaskiernia J., Akty normatywne w stanach nadzwyczajnych, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 • Kaszuba M., Regulacje stanów nadzwyczajnych, [w:] Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Bała, Warszawa 2014.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011.
 • Mażewski L., Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918–2009, Toruń 2010.
 • Mróz M., Informacja nt. pojęcia cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa i zagrożenia cyberprzestrzeni w prawie międzynarodowym i w ustawodawstwie wybranych państw demokratycznych (druk sejmowy Sejmu VI kadencji nr 4355).
 • Orzeszyna K., Extraordinary Measures in the Constitution of the Republic of Poland, [w:] K. Dunaj, M. Stepnowska (ed.), Legal Security, Warsaw 2013.
 • Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. z uwzględnieniem zmian ustalonych ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 r. Komentarz, Lwów–Warszawa 1927.
 • Prokop K., O dopuszczalności oraz zakresie przedmiotowym rozporządzeń z mocą ustawy w czasie stanu wojennego, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
 • Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
 • Schmitt M., Classification of Cyber Conflict, „Journal of Conflict & Security Law” 2012, nr 2.
 • Sienkiewicz P., Analiza systemowa zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, „Automatyka” 2009, t. 13, z. 2.
 • Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2014.
 • Skinner Ch.P., An International Law Response to Economic Cyber Espionage, „Connecticut Law Review” 2014, nr 4.
 • Stelmasiak J., Stany nadzwyczajne, [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Warszawa 2014.
 • Stembrowicz J., Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie konstytucyjnym, „Więź” 1988, nr 11–12.
 • Suchorzewska A., Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem, Warszawa 2010.
 • Tadeusiewicz R., Zagrożenia w cyberprzestrzeni, „Nauka” 2010, nr 4.
 • Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Publicznego” 2013, nr 9.
 • Wołpiuk W.J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002.
 • Wójcik J.W., Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki, t. XII, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc, Warszawa 2008.
 • Znamierowski J., Prawnokarna ochrona funkcjonowania państwa przed sabotażem komputerowym, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4cf319c-4b00-4294-87c9-97ad443b8bf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.