Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10 | 18 | 120-150

Article title

Zakres uprawnień organów państwa w świetle zagrożenia terrorystycznego

Content

Title variants

EN
Counter-terrorism powers of national authorities.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niezwykle popularne w ostatnim czasie w dyskusji publicznej są sprawy związane z terroryzmem. Dotyczy to zarówno komentarzy zdarzeń oraz incydentów o charakterze terrorystycznym, w tym szukania ich przyczyn, jak i podejmowanych prób wskazania stanu przygotowania naszego państwa do odparcia takich ataków lub przeciwdziałania im. Niestety, ta dyskusja odbywa się w atmosferze pewnego, niepotrzebnego, napięcia i wzburzenia wywoływanego, w zasadzie każdorazowo, charakterem komentowanego zdarzenia i odnoszeniem go do bieżących wydarzeń w Polsce, często w wymiarze czysto politycznym. Brakuje również zachowania „zimnej krwi”, jakże potrzebnej przy ocenie danego zagrożenia, nie wspominając już o realnym działaniu w jego obliczu. Niniejszy artykuł zawiera odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników, widzów i słuchaczy takich dyskusji, zarówno w kwestiach elementarnych, dotyczących organów właściwych w zakresie terroryzmu oraz ich zadań, jak i bardziej zaawansowanych, wskazujących na zakres środków i metod pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej. Rozważania zawarte w niniejszym artykule zostały poprzedzone próbą zdefiniowania roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego oraz znaczenia tego zadania dla organów administracyjnych i samego społeczeństwa. Poruszone tu zagadnienia dadzą możliwość własnego, obiektywnego osądu spraw omawianych w przywołanych na wstępie komentarzach.
EN
Issues concerning terrorism appear to be highly popular and prone to public discussion. This concerns both comments of incidents and occurrences with terroristic backgrounds including looking for reasons of such a situation and attempts to prepare our state for pushing the attack and prevent it. Unfortunately, as one can notice this discussion takes place, in my humble opinion, in the atmosphere of unnecessary tense and commotion each time evoked by the peculiar character of the commented occurrence and relating it to a current situation in Poland, very often with political connotations. What is noticeable is the lack “cold blood and common sense’, which is significantly crucial to assess a particular threat, let alone real actions in the face of it. This article include a multitude of answers posed by potential participants, observes and listeners of such discussions. These questions especially concern designated organs fighting terrorism and their tasks. Moreover, they concern more advanced issues regarding a range of means and methods f work of operational and reconnaissance as well as investigation teams. The above considerations were preceded by an attempt to define the role of the state to assure public safety and the significance of this role for both administrational organs and the society itself. The issues included in this article shall constitute a possibility of, hopefully, objective adjudication of numerous issues cited in the comments in the introductory part.

Year

Volume

10

Issue

18

Pages

120-150

Physical description

Dates

published
2018-03-15

Contributors

 • funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

References

 • Gebethner S., Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 8.
 • Grzeszczyk W., Postępowanie przygotowawcze w kodeksie postępowania karnego, Kraków 1998, Zakamycze.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz I, Wstęp, art. 29, L. Garlicki, M. Zubik (red. nauk.), Warszawa 2016.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, Wolters Kluwer.
 • Terroryzm, materia ustawowa?, K. Indecki, P. Potejko (red.), Warszawa 2009, ABW.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, LIBER.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483).
 • Prawa Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r., http://libr.sejm.gov.po/tek01/txt/konst/francja-18.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1932).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1928).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1897).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2206).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1214, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2365).
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 985).
 • Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1920).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1481).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 1879).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1483, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2067).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1517).
 • http://libr.sejm.gov.pl/tek01/konst/francja-18
 • http://sjp.pwn/slowniki
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj
 • Współdziałanie i zarządzanie czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, opracowanie Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania propozycji algorytmu współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Współdziałanie i zarządzanie czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d50f82-ab85-474a-8075-4ebf6e7a145b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.