Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(10) | 21-41

Article title

Mediacyjno-integracyjna rola mediów w osobowych relacjach komunikacyjnych

Content

Title variants

EN
Mediating and integrating role of the media in personal communication relationships

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Relacje komunikacyjne człowieka mają charakter interpersonalny lub społeczny, wspólnotowy. W naturę komunikacji wpisana jest już relacja do innych, zorientowanie na inne podmioty uczestniczące w procesach komunikacyjnych. W dobie cywilizacji medialnej ludzie komunikują się przede wszystkim za pośrednictwem coraz nowocześniejszych mediów. W tej perspektywie komunikacja medialna ujawnia cechy komunikacji interpodmiotowej, a media jawią się jako narzędzia w komunikacji osób. Warto zatem spojrzeć na media przez pryzmat ich funkcjonalności i roli integracyjno-mediacyjnej. Niniejszy artykuł jest próbą analizy tej roli z perspektywy teorii komunikacji i aksjologii mediów w świetle personalistycznej wizji człowieka.
EN
Communication relationships of human are interpersonal or social, communal. The nature of communication already involves the relation to others and the orientation to different people taking part in the processes of communication. In the era of media civilization people communicate primarily through increasingly more modern media. In this perspective, media communication reveals features of interpersonal communication and the media have emerged as a tool in communication between people. Thus, it is worth taking a look at the media in their functional way as well as in their mediating and integrating role. Therefore, the aim of the article is to analyze this role from the perspective of theory of communication and media axiology in the light of personal vision of man.

Year

Issue

Pages

21-41

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych

References

 • Babolin S., www.web.tiscali.it/babolin (20.02.2014).
 • Babolin S., Sulla funzione comunicativa del simbolo, Roma 1982.
 • Burgess E. W., Locke H. J., Thomes M., The family: from institution to companionship, New York 1995.
 • Christians C. G., Fackler M., Rotzoll K. B., Mekce K. B., Woods R. H. Jr, Media ethics: cases and moral reasoning, New York 2005.
 • Cornu D., Ethique de l’information, Paris 1997.
 • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2002.
 • Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005.
 • Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. A. Gierczak, Wrocław 2003.
 • Grundwissen Medien, Hrsg. W. Faulstich, München 2000.
 • Handbook of communication science, ed. C. R. Berger, S. H. Chaffee, London 1987.
 • „Journal of Mass Media Ethics”, www.jmme.org/ (14.02.2014).
 • Karmasin M., Medien und Ethik, Stuttgart 2002.
 • Kołodziejczyk K., Etyka społeczna Karola Wojtyły, Toruń 1997.
 • Krucina J., Człowiek pokoju wobec dobra wspólnego, „Colloquium Salutis” (1986–1987) 18–19, s. 85–98.
 • Leschke R., Einführung in die Medienethik, München 2001.
 • Lingwistyka a filozofia. Współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka, oprac. B. Stanosz, Warszawa 1977.
 • McQuail D., The functions of communication, [w:] Handbook of communication science, ed. C. R.
 • Berger, S. H. Chaffee, London 1987, s. 327–349.
 • Michalski K., Heidegger a filozofia współczesna, Warszawa 1972.
 • Netzethik. Grundlegungsfragen der Internetethik, Hrsg. T. Hausmanniger, R. Capurro, München 2002
 • Nowakowska M., Nowe idee w naukach społecznych, Warszawa 1980.
 • Rivers W. L., Mathews C., Etyka środków przekazu, przekł. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska, Warszawa 1995
 • Rybicki P., Struktura społecznego świata, Warszawa 1978.
 • Tischner J., Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992.
 • Vidal M., Etica de la solidaridad, Madrid 1996.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
 • Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” (1976) 24, z. 2, s. 5–39.
 • Wolicka E., Znakowy charakter uczestnictwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (1979) 1–3 (22), s. 109–122.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d6073d-0174-4128-9f4e-1ca0f18c824c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.