Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (351) | 5-16

Article title

Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie innowacyjności w ujęciu regionalnym

Content

Title variants

Use of the Structural Funds and Stimulating Innovativeness in the Regional Approach
RU
Использование структурных фондов и стимулирование инновационности в региональном подходе

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest zbadanie, jak alokacja środków z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 wpływa na realizację celów związanych z podnoszeniem stopnia innowacyjności w ujęciu regionalnym, tj. w poszczególnych województwach. Analiza obejmuje wybrane wskaźniki i dane odnoszące się do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jak z niej wynika, choć poziom wykorzystania alokacji środków na lata 2007-2013 jest bardzo wysoki, to jednak stan innowacyjności regionów może ulegać stopniowej poprawie w dość przewidywalnym zakresie, tj. w największym dotyczy regionów najlepiej rozwiniętych, z silnymi ośrodkami miejskimi i aktywnymi przedsiębiorcami. Regiony najsłabiej rozwinięte i najmniej innowacyjne w zdecydowanie mniejszym stopniu wykorzystają alokację na PO IG.
EN
An aim of considerations is to survey how allocation of means from the EU funds in the 2007-2013 financial perspective affects fulfilment of the objectives related to raising the degree of innovativeness in the regional approach, i.e. in individual provinces. The analysis covers the selected indices and data related to implementation of the Innovative Economy Operational Programme (IE OP). As it shows, albeit the level of use of allocation of means for the years 2007-2013 is very high, nevertheless the state of innovativeness of regions may be gradually improved in quite a foreseeable extent, i.e. in the highest degree it concerns the best developed regions, with strong urban centres and active entrepreneurs. The least developed and the least innovative regions make use of allocation on IE OP in the definitely least degree.
RU
Цель рассуждений – изучить, как распределение средств из фондов Евросоюза в финансовой перспективе 2007-2013 гг. влияет на осуществление целей, связанных с повышением уровня инновационности в региональном подходе, т.е. в отдельных воеводствах. Анализ охватывает избранные показа- тели и данные, касающиеся выполнения Оперативной программы «Инновационная экономика» (ОП ИЭ). Как показывает анализ, хотя уровень использования распределяемых средств на период 2007-2013 гг. весьма высокий, то все же состояние инновационности регионов может постепенно улучшаться в довольно предвидимом диапазоне, т.е. в самой высокой степени это касается лучше всего развитых регионов, с сильными городскими центрами и актив- ными предпринимателями. Регионы, слабее всего развитые и наименее инновационные, в решительно меньшей степени используют средства на ОП ИЭ.

Year

Issue

Pages

5-16

Physical description

Dates

published
2014-07-2014-08

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • MŚP pod lupą. Raport (2011), TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm.
 • Ocena komplementarności interwencji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z innymi programami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej. Raport końcowy (2011), PSDB grupa WYG, luty.
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania. Raport końcowy (2010), Ecorys na zlecenie MRR, Warszawa, listopad.
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych, Raport końcowy (2010), PSDB grupa WYG, sierpień.
 • Pomiar ogólnego kryterium innowacyjności za pomocą kilku składowych podkryteriów innowacyjności, Metodologia pomiaru kryterium „dyfuzji innowacji” w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (2009), ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa
 • Rozwoju Regionalnego, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa, luty.
 • Problemy i bariery w realizacji PO IG. Raport końcowy (2009), Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Katowice, grudzień.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2011), Warszawa, grudzień.
 • Przegląd regionalny nr 5. Stan wdrażania programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013. Perspektywa regionalna (2010), MRR, Warszawa, październik.
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2011 r. (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2013 r. (2014), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec,http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie_roczne_POIG_za_2013_062014.pdf
 • Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg realizacji w 2011 r. (2012), MRR, Warszawa, lipiec.
 • Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, sierpień, http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/wykorzystanie_funduszy/sprawozdania_roczne/Documents/Sprawozdanie_2013_NSRO.pdf
 • Stan dostępu do finansowania zewnętrznego i potrzeby MŚP w Polsce (2010), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (2013), MRR, Warszawa, październik.
 • http://www.mir.gov.pl
 • http://www.poig.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d6ef87-094b-4454-9a9b-9dec977ba288
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.