Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 11 | 21 | 82-95

Article title

Zagadnienie unifikacji przepisów regulujących stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie w Polsce działa dziesięć służb mundurowych: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa oraz Straż Więzienna. Stosunek prawny łączący funkcjonariuszy z poszczególnymi służbami, regulujący zasady przyjmowania kandydatów do tych służb, prawa i obowiązki funkcjonariuszy oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej jest nazywany stosunkiem służbowym. Polski ustawodawca zdecydował się – mimo wielu podobieństw – uregulować przepisy dotyczące stosunków służbowych dla każdej ze służb oddzielnie. Powoduje to problemy w interpretacji tych przepisów zarówno przez organy administracji, jak i sądy. Dlatego też lepszym rozwiązaniem byłoby zawarcie przepisów, o których mowa, dotyczących wszystkich służb mundurowych, w jednym akcie prawnym.
EN
In modern Poland there are ten uniformed services: Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Police, Border Guard, State Fire Service, Military Counterintelligence Service, Military Intelligence Service, Central Anti-Corruption Bureau, State Protection Service and Prison Guard. The legal relationship between officers and individual services regulates the rules of admission to these services, the rights and duties of officers and the principles of disciplinary liability – and it is called a service relationship. The Polish legislator decided, despite many similarities, to regulate the service relationship for each of the services separately. This causes problems in the interpretation of these regulations by both administrative authorities and courts. Therefore, a better solution would be to regulate the service relationship for all uniformed services in one legal act.

Year

Volume

11

Issue

21

Pages

82-95

Physical description

Dates

published
2019-11-29

Contributors

 • doktor habilitowany, sędzia WSA w Warszawie, Profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

References

 • Dąbrowska I., Kube J., Zasada państwa prawnego w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 1997, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Liwo M., Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 2, s. 9–21
 • Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013, Wolters Kluwer
 • Maj S., Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 2008, Lexis-Nexis
 • Prawo wojskowe, W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska (red.), Warszawa 2017, Wolters Kluwer
 • Szustakiewicz P., Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8, s. 218–235
 • Szustakiewicz P., Świadczenia pieniężne związane z prawem do lokalu mieszkalnego emerytów i funkcjonariuszy służb mundurowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ius Novum” 2013, nr 3, s. 167–183
 • Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń 2017, Adam Marszałek
 • Wojtunik P., Pojęcia, źródła i przedmiot stosunków służbowych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8, s. 202–217
 • Wyrok TK z 14 XII 1999 r., sygn. akt. SK 14/98, OTK ZU z 1999 r., nr 7, poz. 163.
 • Wyrok TK z 21 XII 2004 r., sygn. akt SK 19/03, OTK-A z 2004 r., nr 1, poz. 118.
 • Wyrok TK z 6 IV 2016 r., sygn. akt P/14, OTK-A z 2016 r., poz. 8.
 • Wyrok NSA z 26 V 2004 r., sygn. akt. OSK 268/04, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (dalej: CBOSA)
 • Wyrok NSA z 25 VI 2008 r., sygn. akt I OSK 1012/07, CBOSA
 • Wyrok NSA z 25 XI 2008 r., sygn. akt I OSK 1773/07, CBOSA
 • Wyrok NSA z 9 II 2009 r., sygn. akt I OSK 1031/09, CBOSA
 • Wyrok NSA z 17 VI 2010 r., sygn. akt OSK 3/10, CBOSA
 • Wyrok NSA z 14 XII 2011 r., sygn. akt I OSK 1668/11, CBOSA
 • Wyrok NSA z 4 XI 2015 r., sygn. akt I OSK 1617/14, LEX nr 2094046
 • Wyrok NSA z 23 XI 2017 r., sygn. akt I OSK 269/16, CBOSA
 • Wyrok NSA z 19 I 2018 r., sygn. akt II OSK 781/16, CBOSA
 • Wyrok NSA z 6 III 2018 r., sygn. akt I OSK 2050/17, CBOSA
 • Wyrok NSA z 24 V 2018 r., sygn. akt I OSK 2875/17, CBOSA
 • Wyrok WSA w Warszawie z 3 X 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 1167/05, LEX nr 188757
 • Wyrok WSA w Warszawie z 22 X 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 787/09, CBOSA
 • Wyrok WSA w Warszawie z 11 XII 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1216/09, CBOSA
 • Wyrok WSA w Warszawie z 19 XI 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1038/09, CBOSA
 • Wyrok WSA w Warszawie z 7 XII 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 495/17, CBOSA
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 2 XII 2010 r., sygn. akt II SA/Go 763/10, CBOSA
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 15 V 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 790/11, CBOSA
 • Wyrok SA w Warszawie z 4 XI 2015 r., sygn. akt III AUa 1475/14, LEX nr 1934404
 • Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 5 X 2017 r., sygn. akt II SA/Go 47/17, CBOSA
 • Postanowienie WSA w Łodzi z 26 VI 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 1121/17, CBOSA

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4d8aff9-96da-4731-ae7a-e4745c8d5416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.