Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 33 | 98-108

Article title

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jako menedżer na rynku pracy – opinie lokalnych pracodawców

Content

Title variants

EN
Graduate of Economic Science Department Koszalin University of Technology as the manager on labour market – opinions of local entrepreneurs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest prezentacja opinii pracodawców regionu koszalińskiego na temat wizerunku absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej zatrudnionych na stano-wiskach menedżerskich. W artykule omówione zostały ogólne zagadnienia dotyczące współcze-snego menedżera oraz dokonana została prezentacja sylwetki absolwenta WNE. Na podstawie przeprowadzonego sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza an-kiety i wywiadu bezpośredniego dokonano analizy wizerunku absolwentów WNE w opinii lokal-nych pracodawców.
EN
The aim is to present the views of employers Koszalin region on the image of graduates of the Faculty of Economics of Technical University, working on fixed-nowiskach management. This article discusses general issues of the modern manager and the presentation was made WNE graduate profile. On the basis of a diagnostic survey using a questionnaire and ankiety direc

Year

Issue

33

Pages

98-108

Physical description

Contributors

  • Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska
  • Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

References

  • Gołębiowska G., 2005, Kierowanie zespołami pracowniczymi [w:] Podstawy organizacji i zarządzania pod red. B. Dobrodziej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Kubik K., 2005, Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora, Toruń.
  • Mikielewicz M., 2005, Public relations w kształtowaniu wizerunku menedżera [w:] Me-nedżer XXI wieku pod red. T. Waścińskiego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
  • Pocztowski A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
  • Robbins S.P., 1998, Zachowanie w organizacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie za rok 2011, Koszalin 2012.
  • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim w 2011 r., Informacje i opracowania staty-styczne, Szczecin 2012.
  • http://www.ieiz.tu.koszalin.pl (stan na 31.08.2012).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4e2d3b8-04fc-4538-a74f-c49d833ae67c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.