Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1 | 81-111

Article title

Mienie jako przedmiot ochrony policji administracyjnej

Title variants

EN
Property as an Object of Protection for Administrative Police

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istnienie kategorii „mienie” jako wyłącznej podlegającej ochronie sprawowanej prze policję administracyjną jest bardzo kontrowersyjne. Stanowisko doktryny prawa administracyjnego w powyższej kwestii jest niejednolite, dlatego też opracowanie poniższe ma na celu usystematyzowanie problematyki oraz dokonanie jej końcowej oceny.
EN
The existence of ”property” as a category under exclusive protection of administrative police is a controversial issue. The position of administrative law doctrine in this respect is non-uniform. That is why the article aims at systematizing the problematic aspect and conducting its final evaluation.

Year

Issue

1

Pages

81-111

Physical description

Dates

published
2014-02-10

References

 • Agopszowicz A. [w:] Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 284.
 • Boć J., (red), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005, s. 268.
 • Dolnicki B., Mienie samorządu terytorialnego Forum Naukowe 2001, nr 1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, s. 118.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2005, s. 209 i n.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Kraków 1998, s. 32. Inaczej A. Agopszowicz [w:] Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999, s. 89.
 • Dybowski T., Mienie komunalne [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa. 1998, s. 275.
 • Ignatowicz J., Mienie komunalne – zagadnienia podstawowe [w:] Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, (red.) A. Lipiński, Katowice 1992.
 • Jaworski W., Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1924, s. 165.Kasznica S., Polskie prawo administracyjne (pojęcia i instytucje zasadnicze), Poznań 1947, s. 36.
 • Katner J., Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu terytorialnego [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, z 57 Łódź 1993, s. 68.
 • Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., St. Prutis M., Stec J. Szlachta, J. Zaleski, Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, Samorząd Terytorialny 2004 nr 1-2, s. 140 i n.
 • Komentarz do art. 48 ustawy o samorządzie województwa, Dolnicki B. (red.), Cybulska R., Faruga A., Glumińska-Pawlic J., Jagoda J., Marekwia A., Martysz C., Wierzbica A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, WKP, 2012.
 • Kulesza M., Materiały do nauczania prawa administracyjnego, Warszawa 1985, s. 409 i n.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP 2, wyd. Warszawa 1999, s. 68.
 • Niczyporuk J., Mienie komunalne [w:] Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lublin 1995, s. 98.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny [w:] Prawo administracyjne red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2005, s. 139-140.
 • Pańko W., Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1-2, s. 16 i nast.
 • Pieretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 68-70.
 • Radzimiński P., Pojęcie „rzeczy publiczne” w polskiej doktrynie prawa administracyjnego, Samorząd Terytorialny 1996, nr 7-8, s. 106.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1955, s. 461.
 • Szlachta J., (red.), Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 1-2, s. 140.
 • Wasilewski, Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych, Kraków 1972, s. 64.
 • Wasilewski, Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych, Kraków 1972, s. 64-81.
 • Wasilkowski J., System prawa cywilnego t. II Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Ossolineum 1977, s. 72.
 • Wasiutyński B., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1938, z. 2, s. 148-160.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków-Lublin 1997, s. 502.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 238-239.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4e8d6e8-5e46-43fe-ba43-2909c46882d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.