Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 45-54

Article title

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI – KILKA REFLEKSJI

Content

Title variants

EN
TEACHERS EDUCATION – A FEW REFLECTIONS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ostatnie ćwierćwiecze to czas istotnych przemian nie tylko społeczno-ekonomicznych, ale również dokonujących się zmian w szkolnictwie wyższym. Obserwowanym skutkiem tych przemian jest regres w kształceniu nauczycieli. W najbliższych latach ze szkolnictwa może odejść znacząca liczba nauczycieli, która prawdopodobnie przy obecnym systemie kształcenia nie zostanie zastąpiona przez nowe kadry.
EN
The last quarter of a century is a time of significant transformations not only of socio-economic but also of changes in higher education. The observed effect of these changes is the recession in teacher education. In the coming years there may be a significant number of teachers leaving the education system and probably will not be replaced by new staff in the present system.

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Borowicz R., Funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce – trzy wymiary temporalne, [w:] W. Szulakiewicz (red.), Świat idei edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 • CBOS, Czy warto się kształcić?, Komunikat z badań, Nr 62/2017.
 • Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
 • Górniak J., Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Część III, Diagnoza szkolnictwa wyższego, Warszawa 2015.
 • GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html
 • GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/876045,ranking-perspektyw-2015-krajobraz-na-polskichuczelniach-po-nizu.html
 • Kojs W., Uczenie się i kształcenie ogólne w szkole wyższej – wybrane zagadnienia [w:] A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Wyzwania współczesności i przyszłości, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Stawiamy na inżynierów i będziemy żałować. Kształcimy wykonawców poleceń, http://wyborcza.pl/1,76842,14429520,Stawiamy_na_inzynierow_ i_bedziemy_zalowac__Ksztalcimy.html?disableRedirects=true
 • Piecuch A., Studiowanie jako wartość, [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2016.
 • Rachubka M., Raport. Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015, ORE, Warszawa 2015.
 • Szymański J., Cywilizacyjna następstwa postępu technicznego, Poznań 1989.
 • Szymczak M. (red), Słownik języka polskiego, T. 1, PWN, Warszawa 1978.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4ec2282-bd68-405f-98a6-e7a72506c08f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.