Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 8: Liturgika | 141-156

Article title

Ks. Jan Berthier MS – wzór kaznodziei francuskiego drugiej połowy XIX wieku

Title variants

EN
Jean Berthier MS as the Model of a French Preacher in the Second Half of the 19th Century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sobór Watykański II zwrócił uwagę na ważność przepowiadania słowa Bożego podczas liturgii. Rozpoczęto poszukiwanie wzorców kazań, które spełniałyby wszystkie cechy dobrego przepowiadania homiletycznego. Jednym z takich przykładów są kazania ks. Jana Berthiera MS. Urodzony pod koniec pierwszej połowy XIX wieku Francuz, był dla ówczesnego kleru wzorem doskonałego misjonarza ludowego, rekolekcjonisty, kaznodziei. Źródłem jego przepowiadania było Pismo Święte i nauczanie Ojców Kościoła oraz pisarzy chrzescijańskich, podparte przykładami z życiorysów świętych. Wzorował się na wielkich mówcach, ale nie przywiązywał wielkiej wagi do zasad retoryki i piękna języka. W swoich kazaniach poruszał przede wszystkim tematy związane z moralnością życia. Stale nawoływał do nawrócenia, przypominając o życiu wiecznym. Jego kazania były proste i łatwe do zrozumienia nawet dla niewykształconych słuchaczy. Swoje kazania doprowadzał do perfekcji zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i duchowej.
EN
The Second Vatican Council drew attention to the importance of proclaiming the Word of God during liturgy. A search for models for sermons started, which would have all properties of a good homiletic sermon. An example of such a sermon were those delivered by Father Jean Berthier MS. A Frenchman born around the mid-19th century, he was a model of a folk missionary for the clergy of that time and a model of retreat preacher. His inspiration lay in the Holy Bible and the teaching of the Church Fathers supported by examples taken from the lives of saints. He drew upon great orators but he did not attach much importance to the principles of rhetoric and decorous language. In his sermons he raised mainly subjects connected with morality. He called upon people to mend their ways, reminding them about eternal life. His sermons were simple and easy to understand, even for uneducated listeners. He brought his sermons to perfection, both intellectually and spiritually.

Contributors

 • doktorant w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL

References

 • Barnhoorn H.J.: Ks. Jan Berthier, Założyciel Misjonarzy Św. Rodziny 1840-1908, przeł. Z. Kruża, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1973.
 • Berthier J.: Kaznodzieja. Podręcznik misjonarza – rekolekcjonisty. Zeszyt I-II, przeł. T. Dusza, [mps], Szczytna Śląska 1974.
 • Bocian M.: Niestrudzony Misjonarz, Ks. Jan Berthier, Apostoł i wychowawca powołań misyjnych. Otwock: „Posłaniec Św. Rodziny” 1993.
 • Jost E.: Ksiądz Jan Berthier, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio – Expose o cnotach (Informatio), przeł. J. Drążkiewicz i M. Ferenc, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2007.
 • Jost E.: Ksiądz Jan Berthier, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio – Summarium, przeł. J. Drążkiewicz i M. Ferenc, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2007.
 • Jost E.: Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, przeł. M. Burzawa, Pelplin–Poznań: Wydawnictwo „Bernardinum” 2000,
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium homiletyczne, Poznań: Pallottinum 2015.
 • Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 2002, s. 48-78.
 • Panuś K.: Historia kaznodziejstwa, Kraków: Wydawnictwo „Salwator” 2007.
 • Panuś K.: Zarys historii kaznodziejstwa w kościele katolickim, Kraków: Wydawnictwo „M” 1999.
 • Rabemanantsoa B.: Ojciec Jan Berthier MS w świetle swoich czasów, w: Materiały formacyjne dla formatorów MSF, Kazimierz Biskupi 2007, s. 100-116.
 • Ramers P.J.: Mens divinior. Duch natchniony Bożym Duchem, przeł. M. Bocian, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2008.
 • Rzeszewski M.: Kaznodziejstwo. Zagadnienia wybrane, Warszawa: PAX 1957.
 • Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, Konstytucje i Dyrektorium Generalne, Poznań: [s.n.] 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4f08d40-9e22-419d-97ad-d9445c9c7069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.