Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(45) | 79-91

Article title

An analysis of mechanisms of corporate governance in companies with the Treasury shareholding as seen in the example of companies of the energy sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Content

Title variants

PL
Analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa na przykładzie spółek z sektora energia notowanych na GPW w Warszawie

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Corporate governance covers with its scope a set of internal and external mechanisms forming the system of supervision and control in a company. In an economy based on market mechanisms private companies dominate over companies in which the State Treasury has shares. Companies with Treasury shareholding still play a significant role in the economy in Poland. Thus, the paper points to the principles of operation of mechanisms of corporate governance in companies with Treasury shareholding. The purpose of the paper is to analyze mechanisms of corporate governance applied in Energy companies with Treasury shareholding, as well as to establish whether the supervision and control instruments used were convergent. The research was carried out on the basis of companies within the energy sector, which in terms of the number of companies as well as market value was dominated by companies with Treasury shareholding. On the basis of statutes of companies with Treasury shareholding the applied mechanisms of corporate governance are compiled in a table set-up. The conducted research shows that in companies with Treasury shareholding the role of external mechanisms in the company supervision and control system was significantly limited, whereas corporate governance was implemented mainly be means of internal mechanisms. Moreover, the scope of corporate control in companies with Treasury shareholding was much greater than that resulting from the ownership structure.
PL
Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów składających się na system nadzoru i kontroli w przedsiębiorstwie. W gospodarce opartej na mechanizmach rynkowych przedsiębiorstwa prywatne dominują nad przedsiębiorstwami, w których udziały posiada Skarb Państwa. W Polsce przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa nadal odgrywają istotną rolę w gospodarce. Tym samym w artykule zwrócono uwagę na zasady funkcjonowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Celem artykułu była analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego stosowanych w spółkach energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, a także ustalenie tego, czy wykorzystywane instrumenty nadzoru i kontroli były ze sobą zbieżne. Badania przeprowadzono na podstawie spółek należących do sektora energia, który pod względem ilości spółek, jak i wartości rynkowej był zdominowany przez przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa. Na podstawie statutów spółek z udziałem Skarbu Państwa zestawiono w układzie tabelarycznym stosowane mechanizmy nadzoru korporacyjnego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w spółkach z udziałem Skarbu Państwa rola mechanizmów zewnętrznych w systemie nadzoru i kontroli przedsiębiorstwa była znacząco ograniczona, zaś nadzór korporacyjny był realizowany głównie za pomocą mechanizmów wewnętrznych. Ponadto zakres kontroli korporacyjnej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa był znacznie większy, niż wynikało to ze struktury własności.

Year

Issue

Pages

79-91

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

 • The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Poland

References

 • Aluchna, M. (2007). Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ISBN 9788373782730.
 • Aluchna, M. (2015). Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375615067.
 • Asensio-López, D., Cabeza-García, L., González-Álvarez, N. (2019). Corporate governance and innovation: A theoretical review. European Journal of Management and Business Economics, 28(3), 266–284. DOI: 10.1108/EJMBE-05-2018-0056.
 • Baker, H. K., Powell, G. E. (2009). Management views on corporate governance and firm performance. In: M. Hirschey, K. John and A. K. Makhija (eds.). Corporate governance and firm performance (pp. 83–118). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781848555365.
 • Baysinger, B., Hoskisson, R. E. (1990). The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy. Academy of Management Review, 15(1), 72–87. DOI 10.5465/amr.1990.4308231.
 • Bogacz-Miętka, O. (2012). Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem. Warszawa: CeDeWu. ISBN 97883-75563658.
 • Business Dictionary. (2019). Corporate governance. In: Business Dictionary [online, accessed: 2019-10-31]. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-governance.html.
 • Dobija, D., Koładkiewicz, I. (2011). Ład korporacyjny, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326411670.
 • Kuciński, A. (2013). Rada nadzorcza w systemie nadzoru korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie, 98, 223–234.
 • Lis, K., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355833.
 • Mackiewicz, P. J. (2015). Corporate governance w polskich spółkach publicznych. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 161–169. DOI: 10.18276/wpe.2015.11-15.
 • Mesjasz, C. (1998). Corporate governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne?”. Przegląd Organizacji, 11, 10–13.
 • Miązek, A. (2018). Kształtowanie skutecznej polityki motywacyjnej w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych. In: B. Bogusiak (ed.). Gospodarka, technologia, społeczeństwo (pp. 295–306). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788379862191.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dz.U. 2019, poz. 2136.
 • OECD. (2004). The OECD Principles of Corporate Governance [online, accessed: 2019-10-31]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. ISBN 9264015973. Retrieved from: http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf.
 • Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325518028.
 • Parkinson, J. E. (1993). Corporate Power and Responsibility. Issues in the Theory of Company Law. Oxford: Clarendon Press. ISBN 1198252889.
 • Postuła, I. (2013). Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. Warszawa: Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326442087.
 • Solarz, J. K. (1997). Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890339.
 • Urban, J. (2019). Corporate governance mechanisms: Their strengths, weaknesses and complementarity, SHS Web of Conferences, 61, 1–9. DOI: 10.1051/shsconf/20196101028.
 • Urbanek, P. (2005). Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371718691.
 • Wawrzyniak, B. (2000a). Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym. In: M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak (eds.). Grupy kapitałowe w Polsce (pp. 27–61). Warszawa: Difin. ISBN 8372510261.
 • Wawrzyniak, B. (2000b). Nadzór korporacyjny: perspektywy badań. Organizacja i Kierowanie, 2, 17–38.
 • Zalega, K. (2003). Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 8373780319.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4f9b8ff-fe0a-4629-b8bd-7ba809d0053d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.