Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 17 | 243-258

Article title

Formy pracy doradcy zawodowego – wybrane wyniki badań własnych

Content

Title variants

EN
Career counselor working models – results of own research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bazując na literaturze dotyczącej zagadnień metodyki pracy doradcy zawodowego i coacha, autor niniejszej publikacji stara się przedstawić co łączy, a co dzieli obie propozycje pracy z klientem, jak wygląda według literatury wzorcowy proces sytuacji poradniczej i coachingu. Autor stara się w ten sposób odpowiedzieć na pytanie: Czy coaching może być jedną z form poradnictwa zawodowego dla osób dorosłych? Poradnictwo zawodowe stanowi rodzaj działalności, która ewoluuje zarówno w zakresie treści merytorycznej, jak i stosowanych metod, technik i narzędzi. Zawarte w niniejszej publikacji informacje dotyczą analizy wyników badań własnych dotyczącej kwestii najczęściej stosowanej formy pracy z klientem w poradnictwie zawodowym osób dorosłych.
EN
Based on the literature of a career counselor and coach methodology, the author of this publication tries to present what connects and what divides both working models with a client and how counseling and coaching model process looks like according to literature. The author tries to answer the question: Can coaching be one of the forms of career counseling for adults? Career counseling is a type of activity that evolves both in terms of substantive content and the methods, techniques and tools used. The information contained in this publication refers to the analysis of the results of own research regarding the most frequently used form of work with a client in adult career guidance.

Year

Issue

17

Pages

243-258

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Bachkirova T., Arthur L., Reading E., Evaluating a coaching and mentoring programme:Challenges and solutions, „International Coaching Psychology Review” 2015, vol. 10, nr 2
 • Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody
 • i strategie pomocy bezrobotnym, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 1995
 • Brzeziński Ł., Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – wybrane refleksje, „Edukacja – Technika – Informatyka”, UR, Rzeszow 2018
 • Cooper A., Cooper O., Gifts from Archangel Orel: Personal Sessions with an Extraordinary Coach, Healaura, Burnaby 2009
 • Drabik-Podgorna V., Doradca, coach czy „architekt życia”?, Carieer Counseling, Washington 2011
 • Drabik-Podgorna V., Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich, Impuls, Krakow 2005
 • Herr E., Cramer S., Planowanie kariery zawodowej, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 2001
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa: Odmiany poradoznawczego dyskursu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004
 • Kozdrowicz E., Poradnictwo w teorii i praktyce, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Żak, Warszawa 1995
 • Kulesza M., Konstruktywistyczne i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby, „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 3
 • Kulesza M., Podstawy teoretyczne coachingu społecznego, Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, nr 7.
 • Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, [w:] B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie?, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003
 • Mikiewicz A., Coaching jako narzędzie zmiany, [w:] J. A. Malinowski, A. Wesołowska (red.), Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, Akapit, Toruń 2015
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Informacja o realizacji usługi poradnictwo zawodowe w urzędach pracy w 2016 roku https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/3919346/2016%20Raport%20Poradnictwo%20zawodowe.pdf/353b5b47–9ec6–4bc5-b8f1–9972f5776dd7?t=1504861649469 (12.10.2018)
 • Nowak P., Hińcza E., Wykorzystanie idei coachingu kariery w doradztwie zawodowym, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 24, Warszawa 2014
 • Pakulniewicz-Błońska S., Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym: poradnictwo zawodowe a coaching kariery – próba porównania, [w:] D. Kukla (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Difin, Warszawa 2011
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003
 • Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław 1993
 • Wołk Z., Poradnictwo zawodowe w Polsce w świetle współczesnych przemian cywilizacyjnych, „Szkoła – Zawod – Praca” 2012, nr 3

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c4fdaabc-4f69-4415-9a57-6ed4862e2fe8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.