Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 43 | 281-289

Article title

Formy kapitału dla sektora kreatywnego gospodarki

Content

Title variants

EN
Forms of Capital for the Creative Sector of the Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji między formami kapitału związanymi z roz-wojem sektora kreatywnego gospodarki. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na wzajemnych zależnościach między kapitałem kulturowym a kapitałem ludzkim i społecznym. Przedstawiając koncepcje socjologów lub ekonomistów w zakresie tych poszczególnych kategorii, autorka podkreśla znaczenie wymiaru kulturowego rozwoju kapitału ludzkiego, który przejawia się we wpływie określonych środowisk kulturowych na kształtowanie się atrybutów kapitału ludzkiego w szerokim ujęciu. Kapitał społeczny natomiast jest w artykule analizowany w dwóch odmiennych podejściach. Interpretowany jako kapitał relacyjny, budowany na bazie wzajemnego zaufania, norm i systemów wartości, pozostaje w bezpośredniej współzależności z kapitałem ludzkim. Następnie, wychodząc od charakterystyki kreatywności m.in. w ujęciu ekonomicznym, autorka analizuje kategorię kapitału kreatywnego. Ta forma kapitału, razem z kapitałem ludzkim stanowią potencjał przedstawicieli klasy kreatywnej, których skupiska tworzą się w miastach będących prężnymi ośrodkami akademickimi, legitymujących się bogactwem atrakcji lifestylowych oraz otwartością na nowe idee, na różnorodność. Utworzenie przez daną społeczność, na bazie silnej więzi, zbyt zwartej, a przez to hermetycznej grupy, interpretowane jest przez niektórych badaczy jako istotna bariera przepływu niektórych składników kapitału ludzkiego oraz efektów jego wykorzystania, a zatem także innowacyjności. Artykuł ma charakter systematyzujący i może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych analiz badanej problematyki na gruncie empirycznym.
EN
The purpose of this article is to examine the relationship between forms of capital associated with the development of the creative sector of the economy. In the first part of the paper the author focuses on the interdependence between cultural capital and human and social capital. Introducing the conception of sociologists or economists in these particular categories, the author stresses the importance of the cultural dimension of human capital development, which manifests itself in the impact of specific cultural communities on the formation of human capital in a broad sense. Social capital, however, is in the article analyzed in two different approaches. Interpreted as relational capital, built on the basis of mutual trust, norms and value systems, remains in direct correlation with human capital. Then, starting from the characteristics of creativity, including economic approach, the author analyzes the category of creative capital. This form of capital, together with human capital are the potential of representatives of the creative class. Their clusters are formed in academic cities, full of lifestyle attractions and open to new ideas and also diversity. The establishment of hermetic group by the community, based on strong ties, too dense, is interpreted by some scholars as a significant barrier to transfer some components of human capital and the effects of its use, and therefore innovation. The paper is of organizing nature and can be a starting point for empirical deep analysis of the subject in question.

Year

Issue

43

Pages

281-289

Physical description

Contributors

 • Katedra Makroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Bourdieu P., 1986, The Forms of Capital [in:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, ed. J.G. Richardson, Greenwood Press, New York, Westport – Connecticut, London.
 • Creative Economy Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making, 2008, United Nations, Geneva.
 • Culture and Sustainable Development: A Framework for Action, 1999, World Bank, Washington, DC.
 • Czajka Z., 2011, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., 2010, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Ilczuk D., 2012, Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kozłowska A., 2010, Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., 2012, Wiedza. Kapitał ludzki. Innowacje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Stefanowicz B., 2013, Informacja. Wiedza. Mądrość, GUS, Warszawa.
 • The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, 2001, OECD, Paris.
 • Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Towse R., 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Zorska A., 2011, Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej [w:] Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c501bd98-255e-467f-954d-d71701545111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.