Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(962) | 5-19

Article title

Pakt stabilności i wzrostu a antycykliczna polityka fiskalna w strefie euro

Authors

Title variants

EN
The Stability and Growth Pact and Countercyclical Fiscal Policies in the Euro Area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena roli paktu stabilności i wzrostu w stabilizowaniu gospodarki w strefie euro przez zbadanie współzależności między przestrzeganiem jego reguł przez państwa członkowskie a antycyklicznym nastawieniem ich polityki fiskalnej w latach 1999–2015. W badaniach zastosowano statystykę opisową oraz analizę korelacji. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: stopień poszanowania reguł paktu stabilności i wzrostu przez państwa członkowskie jest niski, zwłaszcza w odniesieniu do wymogu dotyczącego osiągnięcia i utrzymania średniookresowego celu budżetowego; polityka fiskalna miała raczej charakter procykliczny aniżeli antycykliczny; istnieje dodatnia korelacja między przestrzeganiem numerycznych reguł paktu stabilności i wzrostu a antycyklicznym nastawieniem polityki fiskalnej.
EN
The article assesses the role the Stability and Growth Pact (SGP) plays in stabilising the euro area economy. It examines the relationship between member states’ compliance with the rules of the Pact and their attitude to countercyclical fiscal policy in the years 1999–2015. The study used descriptive statistics and correlation analysis, and arrives at the following conclusions: the level of member state compliance with the rules of the SGP is low, particularly in relation to the requirement to achieve and maintain the medium-term budgetary objective; the fiscal stance was pro-cyclical more often than countercyclical; there is a positive correlation between the perception of the Pact’s numerical rules and the attitude of countercyclical fiscal policy.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, ul. Komandorska 118–120, 53–345 Wrocław, Poland

References

 • Alesina A., Perotti R. [1995], Fiscal expansions and Fiscal Adjustment in OECD countries, „NBER Working Paper”, nr 5214.
 • Cyclical Adjustment of Budget Balances [2016], European Commission, Spring.
 • General Government Data. Part II: Tables by series [2016], European Commission, Spring.
 • Mourre G., Astarita C., Princen S. [2014], Adjusting the Budget Balance for the Business Cycle: the EU Methodology, European Commission, „European Economy. Economic Papers”, nr 536.
 • Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu [2016], Dz.Urz. UE C 202, 7 czerwca.
 • Public Finances in EMU [2006], European Commission, „European Economy”, nr 3.
 • Public Finances in EMU – 2013 [2013], European Commission, „European Economy”, nr 4.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro [2016], Dz.Urz. UE L 306, 23 listopada.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [2011], Dz.Urz. UE L 306, 23 listopada.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu [2011], Dz.Urz. UE L 306, 23 listopada.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [1997], Dz.Urz. WE L 209, 2 sierpnia.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu [1997], Dz.Urz. WE L 209, 2 sierpnia.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 2016 [2016], Dz.Urz. UE C 202, 7 czerwca.
 • Treaty on stability, coordination and governance in the economic and monetary union (TSGC) [2012], March.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5050b66-c4b3-4ad9-b368-2179644eb35c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.