Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 227-238

Article title

PARADIGMS OF CHILD EDUCATION IN THE AWARENESS OF EARLY EDUCATION TEACHERS – PRACTICAL IMPLICATIONS

Authors

Content

Title variants

PL
PARADYGMATY EDUKACJI DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W ŚWIADOMOŚCI NAUCZYCIELI – IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The current transformation of various areas of life in Poland contribute to many changes in the educational system of young children. Recently proposed and implemented changes in early school education concern the school system and are mainly related to the modification of the structure, organization, and functioning of schools. However, at the basis of education, there lie primarily defined educational paradigms. Awareness of them affects not only the way of thinking of teachers about the nature of education, the role of a teacher and a student in the educational process, but most of all are reflected in the school practice. Hence, in the context of the currently ongoing reform of early school education, the subject of research has focused on educational ideologies that determine the way of thinking of teachers about early school education and the role of its participants. The analysis presented in the following article has been based on empirical data based on individual surveys, which were conducted with early school education teachers during pedagogical practices completed by female students of postgraduate studies in early school education.
PL
Obecne przeobrażenia różnych dziedzin życia w Polsce przyczyniają się do wielu zmian w systemie edukacji małego dziecka. Proponowane i wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ustroju szkolnego i związane są głównie z modyfikacją struktury, organizacji i funkcjonowania szkół. U podstaw edukacji leżą jednak przede wszystkim określone paradygmaty edukacyjne. Ich świadomość wpływa nie tylko na sposób myślenia nauczycieli o istocie edukacji, roli nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, ale przede wszystkim znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce szkolnej. Stąd, w kontekście zachodzących aktualnie reform systemu edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotem badań uczyniono ideologie edukacyjne determinujące sposób myślenia nauczycieli o edukacji wczesnoszkolnej i roli jej uczestników. Podstawą analizy uczyniono dane empiryczne zgromadzone na podstawie wywiadów indywidualnych, które przeprowadzone zostały w trakcie odbywanych praktyk pedagogicznych przez słuchaczki studiów podyplomowych z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

Year

Issue

17

Pages

227-238

Physical description

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

 • Bagnall, R.G. (1994). Continuing Education in Postmodernity: Four Semantic Tensions. International Journal of Lifelong Education, 4 (13).
 • Bałachowicz, J., Witkowska-Tomaszewska, A. (2015). Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa.
 • Bałachowicz, J. (2011). Indywidualizacja jako postulat i konieczność współczesnej edukacji początkowej. In I. Adamek, Z. Zbróg (eds.), Dziecko-uczeń a wczesna edukacja. Kraków.
 • Dylak, S. (2009). Koniec „nauczania” czy nowy paradygmat dydaktyczny. In D. Klus-Stańska, M. Łojko, L. Hurło (eds.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków.
 • Juszczyk, S. (2011). Polska rzeczywistość edukacyjna w sytuacji zmiany społecznej. In S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Budniak (eds.), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka. Katowice.
 • Kawka, Z. (1998). Między misją a frustracją: społeczna rola nauczyciela. Łódź.
 • Kawula, S. (2005). Drogi dystansujące biografie ludzkie: marginalizacja, wykluczenie i normalizacja. Przykład bezrobocia i biedy w małym mieście. In K. Marzec-Holka (ed.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Bydgoszcz.
 • Klus-Stańska, D. (2007). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. In D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (eds.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk.
 • Klus-Stańska, D. (2008). Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. In E. Filipiak (ed.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz.
 • Klus-Stańska, D. (2003). Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy ucieczka. In H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (eds.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. Warszawa.
 • Klus-Stańska, D. (2012). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn.
 • Klus-Stańska, D. (2012). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 1 (46).
 • Kohlberg, L., Mayer, R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. In Z. Kwieciński, L. Witkowski (eds.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa.
 • Kwaśnica, R. (2007): Dwie racjonalności: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej dialogu. Wrocław.
 • Kwieciński, Z. (1993). Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego. In Z. Kwieciński, L. Witkowski (eds.), Spory o edukację. Toruń.
 • Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław.
 • Michalak, R. (2014). U progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań.
 • Nowak, J. (2015). Edukacja wczesnoszkolna – w stronę paradygmatu partycypacyjnego. Przegląd Pedagogiczny, 1.
 • Nowak, J. (2010). Między modalnościami, czyli sposób myślenia nauczyciela o edukacji małego dziecka. In J. Grzesiak (ed.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela. Kalisz – Konin.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2014). Polska szkoła i polski nauczyciel w procesie zmiany. Problemy i możliwości. Przegląd Badań Edukacyjnych, 19 (2).
 • Nowicka, M., (2010). Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki – Przestrzenie – Koncepcje. Toruń.
 • Regulation of the Minister of National Education of 30 May 2014 amending the regulation on the core curriculum of pre-school education and general education in particular types of schools (Journal of Laws 2004 No. 256, item 2572, as amended).
 • Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary school (Journal of Laws 2017, item 59).
 • Skawiński, R. (2008). W kręgu ideologii edukacyjnych. Studia Ełckie, 10.
 • Szymański, M.J. (2000). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c50a7f62-83a2-4b8c-926b-06de129d6d20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.