Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 107-118

Article title

The Right of Association in Trade Unions – the Right of Employees, or the Right of the Working People?

Authors

Title variants

PL
Prawo zrzeszania się w związki zawodowe – prawo pracowników czy prawo osób wykonujących pracę?

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Autor koncentruje się na reprezentacji zbiorowej pracowników sektora publicznego. Droga, która doprowadziła do zagwarantowania tym pracownikom prawa koalicji, była znacznie dłuższa, aniżeli w przypadku innych grup zawodowych. Idea podporządkowania indywidualnych interesów pracowników interesowi państwa koliduje z ich prawem koalicji. Obecnie prawo zrzeszania się pracowników sektora publicznego jest powszechnie akceptowanym międzynarodowym standardem, zagwarantowanym w szczególności w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Oczywiście są dopuszczalne różnego rodzaju wyjątki. W Polsce osoby zatrudnione w sektorze publicznym na podstawie umów o pracę są generalnie uprawnione do zrzeszania się w związki zawodowe. Niemniej jednak nie oznacza to nieograniczonego prawa koalicji w przypadku pracowników administracji publicznej. Polskie prawo wyraźnie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych np. przez żołnierzy zawodowych, oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy Biura Ochrony Rządu, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziów sądów powszechnych i wielu innych. Co więcej, jak podkreśla autor, to, czy pracownicy będą skłonni skorzystać z przysługującego im prawa koalicji, czy nie, jest w szczególności uzależnione od tego, jakie uprawnienia zostaną przyznane związkom zawodowym. Autor omawia najważniejsze uprawnienia związków zawodowych w sektorze publicznym, zwłaszcza ich prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania porozumień zbiorowych, oraz prawo wszczynania sporów zbiorowych i organizowania akcji zbiorowych (w tym strajków).

Journal

Year

Volume

60

Pages

107-118

Physical description

Contributors

author
  • University of Łódź

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c50f4498-c2d1-42d3-aa82-fdd089a26433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.