Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (16) | 89-105

Article title

Kwestia upamiętnień władców Wielkiego Księstwa Litewskiego w polityce historycznej współczesnej Białorusi

Title variants

EN
Commemoration of the rulers of the Grand Duchy of Lithuania in the historically-oriented policy of contemporary Belarus

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Historically-oriented policy is a fairly important element of preserving national identity and building historical awareness. It is reflected, among other things, in the attitude towards monuments. In the past few years, Belarus has witnessed changes in the central authorities’ and the society’s respective perceptions. More and more frequently, discussions are held about the legacy of the Grand Duchy of Lithuania and its role in forging Belarus’ statehood. Among the elements of the historically-oriented policy in Belarus are issues related to mon¬uments to figures from the times of the Grand Duchy of Lithuania. The society’s opinions are extreme, both approving of the new developments and fiercely opposing them. The monument to the Lithuanian grand prince Algirdas in Vitebsk has been at the centre of this dispute, arousing the most intensive emotions. In the past years, efforts have been also made to commemorate prince Vytautas, king Mindaugas as well as Konstanty Ostrogski and Lew Sapieha.

Year

Issue

Pages

89-105

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Wschodni, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89 d, 61–809 Poznań
 • Instytut Wschodni, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89 d, 61–809 Poznań

References

 • Assmann A., Między pamięcią a historią. Antologia. Warszawa 2013.
 • Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.
 • Augulyte M., LDK kunigaikščio Algirdo paminklas suerzino Vitebsko rusus, http://kultura.lry-tas.lt/istorija/ldk-kunigaikscio-algirdo-paminklas-suerzino-vitebsko-rusus.htm
 • Cornelißen Ch., Czym jest kultura pamięci. Pojęcie – metody – perspektywy, tłum. E. Bagłajewska-Miglus, [w:] Konteksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal, Warszawa 2014.
 • http://belchas.by/news/khotimskii-raion-dalnii-vostok-belarusi.html
 • http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_3.2009_all_screen.pdf.
 • http://regnum.ru/news/polit/1668604.html
 • http://vitrusdom.narod.ru/ustav.rar
 • http://vitvesti.by/kultura/olgerd-i-vitebsk-tochki-nad-i.html
 • http://www.rp.pl/artykul/1008962-Bialorus--spor-o-pomnik-i-sojusz.html
 • https://charter97.org/ru/news/2016/6/20/209853/
 • https://kresy24.pl/kontrowersyjny-ksiaze-olgierd/
 • https://news.tut.by/tv/264483.html
 • https://regnum. ru/news/society/2149470.html
 • https://regnum.ru/news/polit/1657935.html
 • https://regnum.ru/news/polit/1708160.html
 • https://vk.com/doc-53090511_179844575
 • Iskauskas C., Kodėl kaimynai savinasi mūsų istoriją ir kunigaikščius?, http://www.delfi. lt/news/ringas/abroad/c-iskauskas-kodel-kaimynai-savinasi-musu-istorija-ir-kunigaikscius.d?id=65209057
 • Kiaupa Z., Kiaupiene J., Kuncevicius A., Historia Litwy – Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa 2007.
 • Łowmiański H., Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego, Poznań 1983.
 • Micińska M., Między królem duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914), Wrocław 1995.
 • Mironowicz A., Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003.
 • Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, red. Ponczek E., Sapkowski A.,t. 1–3, Toruń 2010–2013.
 • Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Poznań 2008.
 • Nora P., Między pamięcią i historią. Lieux de memoire, przeł. M. Mościcki, „Tytuł roboczy:archiwum” (red.) M. Ziółkowska, A. Leśniak, 2009/2.
 • Noreikiene J., Baltarusijoje dygsta Lietuvos kunigaikščių paminklai, http://kultura.lrytas.lt/ istorija/baltarusijoje-dygsta-lietuvos-kunigaiksciu-paminklai.htm
 • Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław 1990.
 • Pisalnik A., Spór o pomniki i sojusz, „Rzeczpospolita”
 • Poczobut A., Białorusko-rosyjska wojna na pomniki, http://wyborcza.pl/1,76842, 16253143,Bialorusko_rosyjska_wojna_na_pomniki.html?disableRedirects=true
 • Postpamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008.
 • Radziukiewicz A., Wojny polsko-ruskie, http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=3210&id=2
 • Rydel J., Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości, Idee, Praktyka. Kraków 2011.
 • Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), Teksty Drugie, 4/2008, s. 11–20.
 • Tęgowski J., Kilka słów o małżeństwach wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica, http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Uks/2011_20/43_Tgowski.pdf
 • Tęgowski J., Pierwsze pokolenie Giedyminowiczów, Poznań–Wrocław 1999.
 • Traba R., Przeszłość w teraźniejszości, Poznań 2009.
 • Troebst S., Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej: stan, kategoryzacja, periodyzacja. Wrocław 2005.
 • Wisner H., Litwa – dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999.
 • Wolff J., Ród Giedymina, Kraków 1886.
 • Белорусам не нужен памятник Миндовгу, http://www.belaruspartisan.org/life/223395/
 • Белорусский писатель: Нельзя подменить историю белорусского народа историей польско-литовской шляхты, https://regnum.ru/news/polit/1485394.html
 • Браточкин A., Культура памяти в Беларуси (1988–2016): от раскола к консервативному консенсусу?, http://gefter.ru/archive/20174.
 • Вялікі A., Гістарычная палітыка ў Беларусі: 1921–1939 гг. Польскі накірунак, [w:] Спрычныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918–1945 гг. Генезіс, кантэкст, вынікі: Зборнік навук. прац ІІ і ІV міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск 2013, с. 242–249.
 • Горевой M., В Вороновском районе открыт памятник великому князю ВКЛ Витовту, https://news.tut.by/culture/198204.html
 • Какие памятники нужны Беларуси? Лекция-опрос прошла в Минске, http://ont.by/news/ our_news/00120874?page=6559
 • Лазько P., Парадоксы сучаснай беларускай гістарычнай палітыкі ў адлюстраванні падручнікаў па гісторыі для сярэдняй школы, [w:] Спрычныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918–1945 гг. Генезіс, кантэкст, вынікі: Зборнік навук. прац ІІ і ІV міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск 2013, с. 233 – 241.
 • Литвина A., Успенский Ф., Заметки о дополнительных христианских именах и почитании святых в культуре средевековой Руси, w: А. М. Молдован (ред.), Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова, Moskwa 2006, с. 273–291.
 • Матвеева T, Князь Ольгерд вернулся в Витебск под ливень с градом. Как устанавливали монумент в честь исторического деятеля, http://news.tut.by/society/404420.
 • Матвеева T., В Витебске откроют памятник князю Ольгерду. Но скульптор поменялся, http://news.tut.by/society/402187.html
 • Саганович Г., Историческая политика в постсоветской Беларуси, [w:] Русский вопрос 2009, № 2, http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=278&kat=5&csl=42.
 • Смалянчук A, „Савецкасць” беларускай постсавецкай гістарыяграфіі, [w:] Спрэчныя пытанні, с. 224–229.
 • Снапковский B., Историческая политика в Беларуси в период перестройки и парламентской республики (1985–1994 гг.), [w:] Труды факультета международных отношений: науч. сборник., Вып. 5., БГУ 2014, с. 62–69.
 • Снапковский B., Историческая политика в Республике Беларусь в период президенства А. Лукашенко, Wschodnioznawstwo nr 1, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.
 • Снежана И., Кто достоин памятника в Минске?, https://news.tut.by/society/268983. html
 • Сташкевич Н., Голенченко Г., Богдановича И., История Беларуси – пособие для подготовки к централизованному тестированию, Аверсэв 2011.
 • Шыбека З., Гісторыя як сродак патрыятычнага выхавання ў Беларусі, [w:] Вяртанне ў Еўропу: мінулае і будучыня Беларусі, Uczelnia Łazarskiego 2011, с. 178–179.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c50f851c-e8b1-4985-9a83-90258d76d0c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.