Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(26) | 47-60

Article title

Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji

Content

Title variants

EN
Human capital as a determinant of the organizational safety

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w XXI wieku jest najważniejszą potrzebą zarówno dla państwa, jak i organizacji. Polega ono na zapewnieniu funkcjonowania organizacji oraz warunków do jej ciągłego rozwoju. Wiedza związana z problematyką bezpieczeństwa jest niezbędna w okresie procesu globalizacji i nieustannie zmieniającego się otoczenia. Efektem tych działań jest wzrost poziomu ryzyka we wszystkich obszarach działania, zarówno w skali mikro jak i makro. Problematyka zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach jest szczególnie istotna ze względu na strategię personalną. Zasoby ludzkie mają istotne znaczenie dla organizacji. Wysiłek pracowników stwarza szanse rozwoju fi rmy. Ich efektywność zależy od strategii i dostosowania do istniejących warunków. Znaczenie odpowiedniego kształtowania i wykorzystywania zasobów ludzkich, a przede wszystkich ich potencjału intelektualnego sprzyja skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Rozwój organizacji jest ściśle związany z rozwojem pracowników. Elementem sprzyjającym realizacji zamierzeń fi rmy jest zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań także w zakresie bezpieczeństwa. Zasadne wydaje się respektowanie potrzeb personelu, które znajdują odzwierciedlenie w celach organizacji. Jest to efekt przystąpienia Polski do UE, co wiąże się z koniecznością respektowania założeń prawa wspólnotowego.
EN
In the 21st century the most important need for both, the state and the organizations, is to ensure the security – providing conditions for the constant development of the organization and its proper operation. Knowledge, related to security issues, is necessary during the process of globalization and ever changing environment, resulting in an increase of the risk level in all areas of action, both at the micro and macro levels. Th e issue of safety management in organizations is particularly important because of the human resources strategy. Human resources are vital to the organization. Eff ort of the employees creates opportunities for the development of the company. Th eir eff ectiveness depends on a strategy and adaptation to the existing conditions. Th e importance of proper design and use of human resources, and above all their intellectual potential, is conducive to the eff ective operation of the company in a competitive market. Development of the organization is closely linked to the development of employees. One of the elements, having positive impact on eff ective implementation of the organizational plans, is to satisfy employees needs and expectations also in terms of security. It seems reasonable to respect the needs of staff , refl ected in the goals of the organization. Th is is the eff ect of Polish accession to the EU, which involves the need to respect the principles of the Community law.

Year

Issue

Pages

47-60

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

References

 • Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 • Armstrong, M. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: OficynaEkonomiczna.
 • Barbachowska B. (2012), Bezpieczeństwo informacji w fi rmie. Journal of Modern Science, 2/13/2012.
 • Bartkowiak, G. (2004). Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Poznań: Wyd. Akademii Medycznej.
 • Cierniak-Emerych, A., Gableta, M. (2007). Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia a kierunki badań w obszarze człowiek i praca.Współczesne Zarządzanie, nr 2.
 • Czapiński, J. (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu,sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
 • Czapska, J. (2005). Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu politykiprawa. Kraków: Wyd. POLPRESS.
 • Domański, Z. (2014). Funkcje audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego na tle doświadczeń sektora bankowego – wybrane aspekty [w:] Sitek, M., Nidziółka, J., Ukleja, A. (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu. Józefów: Wyd. WSGE.
 • Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (2006). Raport Badanie nad stresem w pracy.
 • Fehler, W. (2002). O pojęciu bezpieczeństwa państwa [w:] Śmiałek, W.,Tymanowski, J. (red.), Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń: Wyd. „Adam Marszałek”.
 • Fehler, W. (2009). Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Biała Podlaska:Wyd. Art.
 • Gableta, M. (2012). Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Gilbreath, B., Benson, P.G. (2004). Th e contribution of supervisor behaviour to employee psychological well-being. Work and Stress, vol. 18,issue 3
 • Główczyńska-Woelke, K. (2009). Ocena ryzyka zawodowego. Warszawa:Główny Inspektorat Pracy.
 • Guest, D.E., Conway, N., Briner, R., Dickman, M. (1996). Th e State of the Psychological Contract in Employment. Londyn: Institute of Personneland Development.
 • Kossbiel, H. (1988). Personalbereitsstellung und Personalfuehrung [w:]Jacob von, H. (red.), Allgemeine Betriebswirtschaft slehre. Viesbaden:Gabler Verlag.
 • Kożusznik, B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Lichtarski, J. (2005). Cele przedsiębiorstwa. Podstawowe pojęcia i kwestie sporne [w:] Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.Wrocław: Wyd. A.E.
 • Pocztowski, A., Miś, A. (2005). Analiza zasobów ludzkich w organizacji.Kraków: Wyd. A.E.
 • Rączkowski, B. (2009). BHP w praktyce. Gdańsk: ODDK.
 • Rostkowski, T. (2004). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi.Warszawa: Wyd. Diffin.
 • Szejniuk, A. (2014). Potrzeba stosowania audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjach [w:] Sitek, M., Nidziółka, J., Ukleja, A. (red.), Bezpieczeństwoinformacji państwa i biznesu. Józefów: Wyd. WSGE.
 • Szejniuk, A. (2014). Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa. Journal of Modern Science, 3/22/2014.
 • Szejniuk, A. (2015). Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Journal of Modern Science, 2/25/2015.
 • Terlak, J.F. (2008). Człowiek i stres. Warszawa: Wyd. BRANTA.
 • Warchał, M. (2012). Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne.Warszawa: Wyd. Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy.
 • Zając, Cz. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5119ba2-dbe8-438a-804e-bb11f0b67e2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.