Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 32 | 591-605

Article title

The analysis of self-government entity’s budget expenditure in Poland over years of 2004–2009

Content

Title variants

PL
Analiza wydatków budżetowych samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004–2009

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niewątpliwie podstawą samodzielnej gospodarki finansowej samorządu terytorialnego a w szczególności gminy jest jej budżet. Wydatki budżetu samorządu terytorialnego są wyrazem realizacji zadań publicznych, do wykonywania których zobowiązana jest wspólnota gminna. Omawiany artykuł miał na celu przedstawienie analizy (oceny) wpływu wydatków budżetu samo-rządu terytorialnego na jego rozwój w latach 2004–2007, by obrazowo zorientować się – jaka skala wydatków występowała w różnych gminach w Polsce. Rosnący zakres realizowanych zadań przez samorząd, w tym także konieczność realizacji zadań bieżących na określonym poziomie powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej występują na rynku kapitałowym zaciągając kredyty, czy emitując obligacje.
EN
Undoubtedly, the budget is the basis of independent financial economy of the local government, especially including commune. The budget expenses of the self-government are an expression of public tasks accomplishment which commune is obliged to fulfill. The purpose of the article is to present analysis (evaluation) of local government budget expenses and their influence on the commune development in years 2004–2007, in order to realized – what the scale of expenses was in different communes in Poland. Increasing range of accomplished tasks by the self-government, including the necessity of accomplishing running tasks on the determined level, causes that local government units more and more often are appearing on the capital market, by contracting credits or issuing bonds.

Year

Issue

32

Pages

591-605

Physical description

Contributors

 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Borodo A., Public finances publiczne, Sopot 1999.
 • Borodo A., The territorial Government. Legal and financial-System, Warszawa 1997.
 • Chojna-Duch E., Public finance: Polish financial law. Public finance, Publishing House LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Gilowska Z., The economic system of local government in Poland, Warszawa 1998.
 • Glumińska-Pawlic J., The budget of the unit of local government, Zielona Góra 2002.
 • Głuchowski J., Public finances, Publishing House TNOiK, Toruń 2005.
 • Gorgol A., Kuś A., Smoleń P., Outline of public finance and financial law, Publishing House Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Kamba-Kibatshi M., Public finance, Publishing House BK, Wrocław 1999.
 • Kamba-Kibatshi M., The process of reforming and adapting Polish public finances to the standards of the European Union, Publishing House AR Promocja 21, Poznań 2006.
 • Marszałek M., Budget, in: Encyclopedia of political science, April 1936.
 • Ofiarski Z., Public finance and financial law, Publishing House LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Owsiak S., Public finances Theory and practice, Publishing House PWN Warszawa 2005.
 • Ruśkowski E., Public finance and financial law, Publishing House Wolters Kluwer Pol-ska-Outbuilding, Warszawa 2008.
 • Sawicka K., The budget of the unit of local government, The scientific issue of the Uni-versity of Zielona Góra 2002.
 • Tegler E., Ofiarski Z., The local government finances, Białystok 2008.
 • Wersalski M., The State budget, in: legal, financial-institution System PRL, Budgetary institutions, Publishing House Ossolineum, 1988.
 • Wójtowicz ed., Outline of public finances and financial law, Warszawa 2009.
 • The Constitution of Poland 2.04.1997, Dz. U. Nr 78, pos. 483.
 • The act on public finance 26.11.1998, Dz. U. Nr 155, pos. 1014.
 • The act on self-government budget 8.03.1990 r., Dz. U. 1996, Nr 13, pos. 74.
 • The European Charter of Self-Government.
 • The Minister of Finance Ordinance, 10 November 2000, on detailed principles, proce-dures and dates of financial plans development in the scope of government admin-istration (Dz. U. Nr 100, pos. 1077).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c51a3b58-ef94-4490-bd65-5ffbfc43b866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.