Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 3-19

Article title

Wzrost zaufania do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2015

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Higher trust in insurance companies in view of Social Diagnosis 2015

Languages of publication

Abstracts

PL
Zaufanie można uznać za bardzo ważny warunek aktywnego korzystania z oferty usług finansowych, a produktów ubezpieczeniowych w szczególności. W Polsce od samego początku transformacji ustrojowej wiarygodność instytucji finansowych stopniowo rosła – co potwierdzały wyniki kolejnych Diagnoz Społecznych – osiągając najwyższy poziom w 2007 r. Jednakże kryzys ekonomiczno-finansowy z 2008 r. objawił się wyraźnym do nich spadkiem zaufania. Obecnie istnieje możliwość przedstawienia tego zaufania sprzed i po kryzysie, a także – co wydaje się szczególnie istotne – aktualnej wiarygodności ubezpieczycieli. Można powiedzieć, że zakłady ubezpieczeń – podobnie jak inne instytucje finansowe – z trudem odzyskują poziom zaufania uzyskany w 2007 r., ale wiarygodność ubezpieczycieli w latach 2013–2015 wzrosła i to (co może wydawać się zaskakujące) w czasie, gdy mieliśmy przynajmniej kilka wydarzeń (ograniczenie udziału OF… w systemie emerytalnym, problem kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich, zawirowania wokół ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), które zapewne zaufanie nadwyrężały. Interesujące jest też swoiste skonfrontowanie wiarygodności instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń, z niskim zaufaniem społecznym do instytucji państwa, od których oczekuje się przecież odpowiednio większej aktywności, stosownej interwencji i regulacji zapewniających ochronę konsumentów na rynku ubezpieczeniowym.
EN
Trust may be considered a very important precondition for active use of the offer of financial services, and, in particular, insurance products. In Poland, since the very beginning of the political transformation the credibility of financial institution was gradually on the increase, reaching – which was proved by the results of the subsequent Social Diagnoses – the highest level in 2007. However, the 2008 economic and financial crisis saw a visible decline in the trust in financial institutions. Currently, there is a possibility of presenting this trust from before and after the crisis, as well as – which seems particularly important – the insurers’ credibility as of today. It can be said that insurance companies – as is the case with other financial institutions – find it difficult to regain the trust level from 2007, but insurers’ credibility in the years 2013–2015 increased, and – which may seem surprising – it happened in the period in which we saw a few events (limitation of the OF…s’ share in the pension system, problem of CHF mortgage loans, turbulence around unit-linked life insurance policies) which might have eroded the trust. What is also interesting is the characteristic juxtaposition of the credibility of financial institutions, including insurance companies, with the public’s low trust in state institutions which are, after all, expected to be more active, take relevant interventions and regulations which ensure consumer’s protection on the insurance market.

Year

Issue

3

Pages

3-19

Physical description

Contributors

  • kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

References

  • Diagnoza Społeczna 2013: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego 2013.
  • Diagnoza Społeczna 2015: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego 2015 (w druku).
  • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Wydawnictwo Znak 2005.
  • Szumlicz T., Kryzys a zaufanie do instytucji w Polsce w świetle Diagnozy Społecznej 2013, [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2013.
  • Szumlicz T., Stosunek do instytucji finansowych, [w:] Diagnoza Społeczna 2007: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego 2007.
  • Szumlicz T., Stosunek do instytucji finansowych, [w:] Diagnoza Społeczna 2013: Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego 2013.
  • Szumlicz T., Zaufanie do zakładów ubezpieczeń w świetle Diagnozy Społecznej 2013 na tle innych instytucji finansowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, 2013 nr 3.
  • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 nr 157, poz. 1119, z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c51a8151-4eb4-4f90-a41f-590be5966e05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.