Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 220 | 78-98

Article title

Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA wpływ zdarzeń ekstremalnych

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of extreme events upon the bank operational risk estimated by means of LDA method

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka artykułu związana jest z problemem kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w banku na bazie modelu LDA. Badanie przeprowadzone w artykule ma na celu ocenę skali narażenia na ryzyko operacyjne przy wykorzystaniu teorii wartości ekstremalnych w celu modelowania prawego ogona rozkładu dotkliwości strat. Artykuł porusza także problem dywersyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu zależności pomiędzy różnymi przekrojami analitycznymi za pomocą funkcji copula. Podejście takie motywowane jest przeciwstawnymi propozycjami Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Finansowego pole-gającymi na sumowaniu indywidualnych wielkości VaR z poszczególnych przekrojów analitycznych. Wyniki prezentowane w pracy pozwalają na ocenę wpływu ekstremalnych zdarzeń na wielkość miary VaR szacowanej dla dwóch przekrojów analitycznych.
EN
The subject of the article is related to quantification of operational risk in a bank on the basis of LDA model. The study carried out in the article aims at evaluation of the scale of operational risk with the use of theory of extreme values in modelling the right tail of loss severity distribution. The article deals also with the problem of risk diversification with the consideration of dependences among various analytical sections by means of copula functions. Such an approach is motivated by contrary suggestions of Basel Commitee in terms of Financial Supervision which consist in summing up indi-vidual Values at Risk out of particular analytical sections. The conclusions presented in the article allow to evaluate the influence of extreme events on VaR estimated for two analytical sections.

Keywords

PL
EN

Year

Volume

220

Pages

78-98

Physical description

Contributors

References

 • BIS (2010), Recognising the risk-mitigating impact of insurance in operational risk modelling, http://www.bis.org/publ/bcbs181.htm, October 28.
 • BIS (2011), Principles for the Sound Management of Operational Risk – final document, http://www.bis.org/publ/bcbs195.htm, June 30.
 • BIS (2013), Principles for effective risk data aggregation and risk reporting, http://www.bis.org/publ/bcbs239.htm, January 9.
 • Cebrian A.C., Denuit M., Lambert P. (2003), Generalized Pareto fit to the society of actuaries large claims database, „North American Actuarial Journal”, No. 7/3.
 • Chernobai A.S., Rachev S.T., Fabozzi F.J. (2007), Operational risk: a guide to Basel II capital requirements, models, and analysis, John Wiley & Sons.
 • Di Clemente A., Romano C. (2004), A copula-extreme value theory approach for model-ling operational risk [w:] M. Cruz (ed.), Operational Risk Modelling and Analysis. Theory and Practice, Risk Books, London.
 • Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. (1997), Modelling Extremal Events: For Insurance and Finance, Springer.
 • Frachot A., Roncalli T., Salomon E. (2004), The correlation problem in operational risk, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/38052/
 • Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E. (2008), Loss Models: From Data to Deci-sions, Wiley.
 • Kuhl M.E., Wilson J.R. (2000), Least squares estimation of nonhomogeneous poisson processes, „Journal of Statistical Computation and Simulation”, No. 67(1).
 • Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Moosa I. (2007), Operational Risk Management, Palgrave Macmillan, New York.
 • Szkutnik T. (2011a), Wpływ rozkładu dotkliwości strat operacyjnych na wielkość wymo-gu kapitałowego szacowanego w oparciu o metodę LDA, Studia Ekonomiczne, Ze-szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 66.
 • Szkutnik T. (2011b), Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-nego we Wrocławiu, nr 183.
 • Szkutnik T. (2012a), Zastosowanie funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-cach, nr 93.
 • Szkutnik T. (2012b), Zastosowanie funkcji łą czących w wyznaczaniu granic dla Value-at-Risk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 895.
 • Szkutnik T., Basiaga K. (2013), The application of Generalized Pareto Distribution and copula functions in the issue of operational risk, „Econometrics”, No. 39(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c51f07a8-c616-4f93-9021-062a0c9ee374
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.