Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(46) | 39-47

Article title

An Attempt of Delimitation of Polish Metropolitan Areas by Discriminant Analysis

Authors

Title variants

PL
Próba wyodrębnienia polskich obszarów metropolitalnych za pomocą analizy dyskryminacyjnej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this article is a division of Poland into areas with different economic and social conditions and the identification of the areas which may aspire to the name of metropolis. Initial division of Polish territorial units was made on the basis of statistical data on the labor market, wages, public utilities, education, health care, environment, culture, industry and construction. These data were subjected to standardization and were verified as to whether represent a normal distribution. Then the discriminatory power of the variables were examined and parameters of the linear discriminant function were estimated. The highest average value of the discriminant function indicates the area most developed in terms of the examined features. Territorial units that belong to this complex are metropolises or aspire to being them. For each area, the classification functions were estimated and on their basis the final division was made. The allocation to the sub-region was mainly determined by variables such as density of population, unemployment rate, average flat surface and the number of entrepreneurs. In the first group are territorial units that belong already to the metropolitan areas. Subsequent numbers indicate areas with increasingly less economic and social development.
PL
Celem tej pracy jest podział Polski na obszary o różnych warunkach rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wyłonienie regionów pretendujących do miana metropolii. Do wyodrębnienia polskich obszarów metropolitalnych wykorzystano dane dotyczące rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarki komunalnej, edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, kultury, przemysłu i budownictwa. Dane poddano standaryzacji i sprawdzono czy reprezentują one rozkład normalny. Następnie zbadano moc dyskryminacyjną zmiennych i oszacowano parametry liniowych funkcji dyskryminacyjnych. Najwyższa przeciętna wartość funkcji dyskryminacyjnej wskazuje obszar najlepiej rozwinięty pod względem badanych cech. Jednostki terytorialne należące do tego kompleksu są metropoliami lub do nich pretendują. O przydziale podregionów do danego obszaru zadecydowały głównie takie zmienne jak: gęstość zaludnienia, stopa bezrobocia, przeciętna powierzchnia mieszkania oraz liczba podmiotów gospodarczych. W I obszarze znalazły się jednostki terytorialne należące już do obszarów metropolitalnych. Kolejne numery obszarów oznaczają kompleksy o coraz niższym rozwoju gospodarczym i społecznym.

Contributors

 • West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland

References

 • Danielewicz, J., and M. Turała. 2011. “Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance.” Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (258):109–121.
 • Gierańczyk, W. 2009. “Warunki życia ludności bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego.” In Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania. Zbiór rozpraw, edited by W. Maik, 231–246. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Jałowiecki, B. 2000. Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: “Scholar.”
 • Krzyśko, M. 1990. Analiza dyskryminacyjna. 2nd ed., Statystyka Matematyczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Młodak, A. 2012. “Statystyka metropolii polskich. Problemy i perspektywy.” Studia Regionalne i Lokalne (2):20–38.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2015. 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Smętkowski, M., B. Jałowiecki, and G. Gorzelak. 2009. Obszary metropolitalne w polsce: problemy rozwojowe i delimitacja (Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce). Edited by G. Gorzelak, Raporty i analizy EUROREG. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.
 • Stawasz, D. ed. 2004. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu — teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Świetlik, M., and A. Lubiatowski. 2004. “Plany metropolii — jak je opracować? Cele, problematyka, tryb.” Wspólnota (13):34–37.
 • Zawadzki, J., and H. Babis. 1996. Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Zeliaś, A. 2000. Metody statystyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c520a8cc-6a21-4eed-9603-6887b27a3d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.