Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 (349) | 138-152

Article title

Młodzi a kryzys gospodarczy – raport z badania Crisis Generation Survey

Content

Title variants

EN
Young People and the Economic Crisis – Crisis Generation Survey Report
RU
Молодые люди и экономический кризис – отчет об исследовании «Crisis Generation Survey»

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł jest raportem z badania opinii na temat kryzysu gospodarczego i finansowego oraz jego skutków, które zostało przeprowadzone w dniach od 17 kwietnia do 8 maja 2013 r. wśród 217 Europejczyków w wieku 18-30 lat za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.crisisgeneration. org. W artykule rozważa się wyniki badania w porównaniu z aktualnymi danymi o społecznej sytuacji młodzieży w regionie Unii Europejskiej i na świecie. Wyniki prowadzą do wniosku, że obecny kryzys ma znacznie bardziej skomplikowane podłoże niż tylko finansowe. Młodzi ludzie mają świadomość trudnej sytuacji, ale jak sami deklarują, nie dotyka ona ich, ani ich rodzin bezpośrednio.
EN
This article is based on a report made on the audit opinion on the financial and economic crisis and its consequences. It was conducted from 17th April to 8th May 2013 among 217 Europeans aged 18-30, using the form on the website www.crisisgeneration. org. The article contains results of the study, compared with the current data on the social situation of young people in a European Union region and in the world. Its results lead to the conclusion that the current crisis has a much more complicated than just the financial backing. Young people are aware of the difficult situation, but as they declare their families are not directly affected.
RU
Настоящая статья – отчет об обследовании мнения об экономическом и финансовом кризисе, а также о его последствиях, проведенном с 17 апреля по 8 мая 2013 года среди 217 европейцев в возрасте 18-30 лет с помощью формуляра, помещенного на веб-сайте www.crisisgeneration.org. В статье рассматриваются результаты исследования, сопоставляя их с актуальными данными о социальном положении молодежи в регионе Европейского Союза и в мире. Результаты приводят к заключению, что у нынешнего кризиса намного более сложная почва, нежели только финансовая. Молодые люди осознают свое трудное положение, но, как они сами заявляют, оно не касается непосредственно их ни их семей.

Year

Issue

Pages

138-152

Physical description

Dates

published
2014-03-2014-04

Contributors

 • Polska Akademia Nauk – Warszawa
 • Polska Akademia Nauk – Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB – Warszawa

References

 • Andor L. (2013), Laszlo Andor: zahamowano wzrost bezrobocia, to dobra wiadomość dla Europy, – wywiad dla Onet.pl z 20.09.2013, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/laszlo-andor-zahamowano-wzrost-bezrobocia-todobra- wiadomosc-dla-europy/jwnjh
 • BA (2013), The Job of My Life, Oficjalna strona programu, Bundesagentur fur Arbeit, http://www.thejobofmylife.de/en/home.html
 • Baj L. (2013), Europa się dusi. Zaciskanie pasa wpędza nas w recesję, „Gazeta Wyborcza” 15.05.2013, http://wyborcza.biz/biznes/51,100896,13917456.html?i=2
 • BBC (2013), UK wages decline among worst in Europe, “BBC News Business” 11.08.2013, http://www.bbc.co.uk/news/business-23655605
 • CIETT (2012), The agency work industry around the world, Raport Międzynarodowej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia CIETT, Bruksela, http://www.ciett.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Stats/Ciett_econ_report_2012_final.pdf
 • Etzioni A. (1986), The Fast-Food Factories: McJobs are Bad for Kids, “The Washington Post” 24.08.1986, http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/B170.html
 • European Commission (2012), Zatrudnienie wśród młodzieży: Komisja proponuje pakiet środków, z 5.12.2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_pl.htm
 • European Parliament (2013a), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12.03.2013 w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet, (2012/2301 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0073+0+DOC+XML+V0//PL
 • European Parliament (2013b), Sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego z dnia 28.02.2013 w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz na prawa kobiet, (2012/2301 (INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0048&
 • language=PL#title2
 • Eurostat (2013a), Euro area unemployment rate at 12,2%, Eurostat, Komunikat nr 159/2013, z dnia 31.10.2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102013-BP/EN/3-31102013-BP-EN.PDF
 • Eurostat (2013b), Youth unemployment rate by sex, age and country of birth, Eurostat, z dnia 9.01.2014, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=9ea7d07e30dab4e77dd88017440388d4f21e2bb8aeaf.e34MbxeSahmMa40LbNiMbxaMc34Te0
 • Eurostat (2013c), Youth unemployment rate - % of active population in the same age group, Eurostat, 19.12.2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipslm80&plugin=0
 • GUS (2013), Bezrobocie rejestrowane I-II kwartał 2013 r., GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_bezrobocie_rejestrowane_2kw_2013.pdf
 • ILO (2012a), Global Employment Trends for Youth 2012, International Labour Office, Genewa, http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/WCMS_180976/lang--en/index.htm
 • ILO (2012b), Temporary, Part-time Jobs: A Trap for Youth?, International Labour Office, Genewa, http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/WCMS_180991/lang--en/index.htm
 • ILO (2012c), The youth employment crisis: a call for action, Rezolucja, International Labour Office, Genewa 2012, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
 • MPiPS (2012), Młodzi w liczbach, Załącznik I do Programu „Młodzi na rynku pracy”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5779,program-mlodzi-na-rynku-pracy.html
 • “The Economist” (2013a), Generation jobless, The Economist z 27.04.2013, http://www.economist.com/news/leaders/21576663-number-young-people-out-work-globallynearly-big-population-united
 • “The Economist” (2013b), Why is the youth unemployment so high?, 8.05.2013.
 • UN (2012), Secretary-General, in Message for International Youth Day, Warns against Creating ‘Lost Generation of Squandered Talent and Dreams’, United Nations z 8.08.2012,http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sgsm14451.doc.htm
 • Wall H.J. (2009), The „Man-Cession” of 2008-2009: It’s Big but It’s not Great, “The Regional Economist” 10.2009, Bank Rezerwy Federalnej St. Louis, http://www.stlouisfed.org/publications/re/articles/?id=1712
 • WEF (2013), Global Agenda Council on Youth Unemployment 2013 - Visualization, World Economic Forum, http://www.weforum.org/community/global-agenda-councils/youth-unemployment-visualization-2013
 • http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/05/economist-explains-why-youth-unemployement-so-high

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c527947d-3c3f-4ff9-a40e-9c194c8cfb7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.