Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (351) | 251-262

Article title

Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej w opinii konsumentów

Content

Title variants

EN
Luxurious Cosmetic and Aesthetic Medicine Services in Consumers’ Opinion
RU
Роскошные косметические услуги и услуги эстетической медицины по мнению потребителей

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zachowania konsumentów na rynku usług luksusowych są uwarunkowane wieloma czynnikami. W artykule podjęto próbę interpretacji pojęcia usługi luksusowej i oceny stawianych jej wymagań. Ponadto, zbadano zachowania konsumentów na rynku luksusowych usług kosmetycznych. Badania ankietowe przeprowadzono w grupie 162 mieszkańców Trójmiasta. Badani utożsamiali luksus z komfortem życia oraz z przyjemnością konsumpcji. Ponad 70% ankietowanych stwierdziło obecność usług luksusowych na rynku usług. Ich podstawowymi cechami są wysoka jakość i cena oraz dostępność tylko dla wybranej grupy. Atrybutami luksusowych usług kosmetycznych są gwarancja wysokiej jakości i prestiż. Główne powody korzystania z tych usług to chęć dbania o wygląd i zdrowie oraz prestiż. Najczęściej wybieranymi zabiegami były związane z usuwaniem oznak starzenia, również uznane za luksusowe. Kwoty, które respondenci przeznaczali na zabiegi były zróżnicowane, a ceny zabiegów w ich opinii zbyt wysokie. W dobie obowiązywania trendów o zdrowie i wygląd rynek usług kosmetycznych przeżywa intensywny rozwój, a oferując nowe, coraz bardziej wyszukane i efektywne zabiegi ma szansę na miano luksusowego. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Consumers’ behaviours in the market for luxurious services are determined by many factors. In their article, the authors undertook an attempt to interpret the notion of luxurious service and evaluation of the requirements posed to it. Moreover, they examined consumers’ behaviours in the market for luxurious cosmetic services. The surveys were carried out in the group of 162 inhabitants of Tricity. The respondents identified luxury with life comfort and with pleasure of consumption. More than 70% of the respondents ascertained presence of luxurious services in the market for services. Their basic features are high quality and price as well as accessibility for only the selected group. The luxurious cosmetic services’ attributes are guarantee of high quality and prestige. The main reasons for use of these services are desire to take care of one’s appearance and health as well as prestige. The most often chosen procedures were ones connected with removal of the symptoms of ageing, also considered as luxurious. The amounts, which the respondents assigned for procedures, were diversified and prices for the procedures in their opinion were too high. In the epoch of prevalence of the trends to take case of health and appearance, the market for cosmetic services has been witnessing an intense development, and offering new, more and more sophisticated and effective procedures, it has an opportunity to be coined as luxurious. The article is of the research nature.
RU
Поведение потребителей на рынке роскошных услуг обусловлено многими факторами. В статье предприняли попытку изложить понятие роскошной услуги и оценки выдвигаемых к ней требований. Кроме того изучили поведе- ние потребителей на рынке косметических услуг роскоши. Опросы провели в группе 162 жителей Гданьска, Гдыни и Сопота. Обследуемые отождествляли роскошь с комфортом жизни и с удовольствием от потребления. Свыше 70% опрошенных указали присутствие роскошных услуг на рынке услуг. Их основные свойства – высокое качество и цена, а также доступность только для избранной группы. Атрибутами косметических услуг роскоши являются гарантия высокого качества и престиж. Основные причины пользования этими услугами – желание позаботиться о внешности и здоровье, а также престиж. Чаще всего выбираемыми процедурами были связанные с устранением признаков старения, также считающиеся роскошными. Суммы, которые респонденты отводили на процедуры, были дифференцированы, а цены процедур по их мнению слишком высокие. В эпоху действия трендов заботы о здоровье и внешности рынок косметических услуг интенсивно развивается, а предлагая новые, все более изощренные и эффективные процедуры, имеет шансы быть именуемым роскошным. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

251-262

Physical description

Dates

published
2014-07-2014-08

Contributors

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie

References

 • Dąbrowska A. (2008), Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2007), Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa.
 • Dyrektywa 76/768/WE z dnia 21 lipca 1976 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych wraz ze wszystkimi poprawkami.
 • Newerli-Guz J. (2011), Zachowanie konsumentów na rynku usług kosmetycznych-wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 694, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22.
 • Newerli-Guz J., Rybowska A. (2014), Postrzeganie produktu luksusowego przez konsumentów Trójmiasta, w druku.
 • Nueno J.L., Quelch J.A. (1998), The mass marketing of luxury, “Business Horizons”, 41, 6, 61.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2012), KPMG http://www.kpmg.pl [dostęp:10.07.2014].
 • Rybowska A. (2013), Produkty luksusowe w opinii młodych mieszkańców Trójmiasta, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsumentjako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32.
 • Salmanowicz B. (2003), Jakość usług e-biznesu, (w:) Fertsch M., Trzcieliński S., Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Salmanowicz B., Trzcieliński S. (2005), Percepcja jakości usług w ujęciu modelowym, (w:) Fertsch M., Trzcieliński S., Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Politechnika Poznańska, Poznań.
 • Stegeman N. (2006), Unique brand extension challenges for luxury brands, “Journal of Business and Economics Research”, No. 4(10).
 • Świerżewski Ł., Sęk E. (2005), Nowy konsument luksusu zmienia oblicze rynku, „Harvard Business Review Polska”, nr 11.
 • Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 roku (Dz.U. Nr 42, poz. 473).
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).
 • Vigneron F., Johnson L.W. (1999), A Review and a Conceptual Framework of Prestige-Seeking Consumer Behavior, “Academy of Marketing Science Review”.
 • Wiśniewska M. (2009), Rozpoznanie i zaspokojenie wymagań konsumenta z wykorzystaniem modelu Kano, „Problemy Jakości”, nr 4(6).
 • Zawadzka L., Zieliński G. (2010), Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych, (w:) Wiśniewska M, Malinowska E, Szymańska-Brałkowska M., Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 2/1, Sopot.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c533aeb5-aa72-49c1-a0d1-f1aaeae2729d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.