Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 36-51

Article title

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego

Content

Title variants

EN
Entrepreneurship as a Factor of Development of Rural Areas of the Świętokrzyskie Voivodeship

Conference

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedsiębiorczość jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego wsi, stanowi bowiem szansę dla poprawy warunków życia w sensie ekonomicznym i społecznym. Powszechne już zjawisko dywersyfikacji gospodarstw rolnych wpłynęło znacząco na rozwój wielofunkcyjny wsi i aktywności jej mieszkańców. W rozwoju przedsiębiorczości kluczowe znaczenie mają małe, rodzinne firmy (takie jak: sklepy, drobna wytwórczość, usługi) oraz turystyka wiejska (w tym agro- i ekoturystyka). Spadek dochodów z działalności rolniczej, brak możliwości pracy w ośrodkach miejskich oraz niski poziom życia wpłynęły na potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów. Działalność na rachunek własny przyczynia się do wykorzystania nadmiaru siły roboczej, niwelowania bezrobocia, w tym ukrytego, oraz większych możliwości stabilizacji, poprawy sytuacji materialnej rolników i mieszkańców wsi. Uruchomienie coraz większych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze pozarolniczym i rolniczym niesie wiele korzystnych przeobrażeń tak pod względem poziomu wykształcenia, życia, statusu społecznego, jak i świadomości oraz zamożności mieszkańców wsi. Na terenach wiejskich województwa świętokrzyskiego funkcjonują firmy, które napotykają na wiele trudności, np. brak wykwalifikowanej kadry, kapitału, czy trudności w kwestii niskooprocentowanych kredytów. Istotne znaczenie dla wspierania przedsiębiorczości na wsi mają działania władz lokalnych. Od ich kompetencji i zaangażowania we wspieranie przedsiębiorców oraz pobudzanie aktywności mieszkańców zależą dalszy rozwój gospodarczy i poziom życia na wsi. Celem artykułu jest analiza przedsiębiorczości jako czynnika, który istotnie wpływa na rozwój obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego. W trakcie pracy wykorzystano analizę materiału statystyki masowej dla małych i średnich firm, wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne oraz informacje o działaniach w kierunku rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013 (RPOWŚ). W pracy zastosowano podstawowe metody statystyczne oparte na grupowaniu i prezentacji tabelaryczno-graficznej oraz wskaźniki ukazujące dynamikę zmian. Na podstawie literatury przedmiotu, wyników z analiz i źródeł faktograficznych podjęto próbę ukazania wpływu przedsiębiorczości na terenach wiejskich regionu świętokrzyskiego.
EN
Entrepreneurship is an important element of economic development of rural areas as it creates prospects for better living conditions, both in economic and social sense. Nowadays a common phenomenon of diversification of agricultural farms has considerably affected multifunctional development of rural areas and their inhabitants activity. Small, family firms (e.g. shops, craft, services, etc.) and tourism in rural areas (including agritourism and ecotourism) play a crucial role in the development of entrepreneurship. A drop in profits from agricultural activity, lack of urban employment and poor living standard has emphasized the significance of alternative income sources. Own business activity uses labor force surplus, it also lowers unemployment, including hidden unemployment, and gives chances for stability, better living conditions for farmers and inhabitants of rural areas. The emergence of larger and larger agricultural and non-agricultural investments contributes to numerous positive changes in terms of education level, living conditions, social status and awareness as well as the wealth of inhabitants of rural areas. In rural areas of the Swietokrzyskie Voivodeship there are companies planning to expand their businesses, even though many of them have no chances for expansion based on their own resources. They face numerous problems, e.g. lack of qualified employees, insufficient capital or difficulties in obtaining credits with low interests. Steps taken by local authorities are crucial for the development of entrepreneurship in rural areas. Further economic development and living standards in rural areas depend on authorities’ competence, commitment in supporting businessmen and encouragement to stimulate economic activity of inhabitants. The goal of the study was to describe entrepreneurship as an important factor influencing the development of rural areas of the Swietokrzyskie region. It analyzed statistical data concerning small and medium companies, selected socio-economic indices and activities promoting entrepreneurship in rural areas within the financial support from the Regional Operational Program of the Swietokrzyskie Voivodeship 2007-2013 (Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Świętokrzyskiego 2007-2013 - RPOWŚ). The study employed basic statistical methods based on cluster analysis, table and graphic presentation, and it described indices concerning the dynamics of changes. Based on professional literature, analyses and actual data sources it aimed at presenting the influence of entrepreneurship on rural areas of the Swiętokrzyskie region.

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego Instytut Geografii, Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego Instytut Geografii, Poland

References

 • Bank Danych Lokalnych. GUS (2014, 10 września). Pozyskano z: www.stat.gov.pl Charakterystyka gospodarstw rolnych w podregionach, powiatach i gminach województwa Świętokrzyskiego – PSR 2010. Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2012.
 • Duczkowska-Piasecka, M. (1997). Małe i średnie przedsiębiorstwa na terenach wiejskich (ich rola, znaczenie oraz możliwości i bariery rozwojowe). W: M. Kłodziński i A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SGGW.
 • Jaremczuk, K. (2003). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnictwo Naukowe PWSzZ.
 • Jarosiński, J. Trafiałek, T. (2014). Mała i średnia przedsiębiorczość w systemie polityki społecznej regionu świętokrzyskiego. Studia Ekonomiczne, UE, Katowice.
 • Kamińska, W. (1993). Problematyka rozwoju struktur przestrzennych indywidualnej działalności gospodarczej w woj. kieleckim w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. W: J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych. Krąków – Rzeszów – Warszawa, 201–213.
 • Kamińska, W. (1996). Rozwoj i przemiany struktury przestrzennej indywidualnej działalności gospodarczej w regionie kieleckim. Kielce: Wydawnictwo Naukowe WSzP.
 • Kiniorska, I. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie struktury poziomu życia – ujęcie regionalne, W: J. Gruszczyński (red.), Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. PAN, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Krąków: Wydawnictwo Naukowe UR.
 • Kiniorska, I. (2014).: W. Kamińska, K. Hoffner (red.), Polityka spójności a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania PAN KPZK. Warszawa, t. CLVI, 358–378 Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich woj. świętokrzyskiego a polityka spójności.
 • Makieła, Z. (2008). Przedsiębiorczość regionalna. Warszawa: Difin.
 • Ocena ex-ante instrumentow finansowych RPOWŚ 2014–2020. UM, Kielce (2015, 20 czerwca). Pozyskano z: www.wygpsdb.pl
 • Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–143.
 • Raporty o stanie sektora MŚP w latach 1999–2014, PARP. Warszawa (2015, 5 czerwca). Pozyskano z: badania.pap.gov.pl.
 • Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 176–197.
 • Sprawozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013. Urząd Marszałkowski, Kielce.www.rpo-swiętokrzyskie-mapa.pl
 • Wrońska-Kiczor, J. (2013). Rozdrobnione rolnictwo województwa świętokrzyskiego na przełomie XX i XXI wieku. Kielce: Wydawnictwo Naukowe UJK.
 • Wrońska-Kiczor, J. (2014). Potencjał gospodarczy województwa świętokrzyskiego. Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały, 3(14), 251–261.
 • Wrońska-Kiczor, J. (2015). Wpływ instrumentów polityki spójności UE na rozwój obszarów wiejskich Gór Świętokrzyskich. Miscellanea Oeconomicae Studia i Materiały, 4(15), 251–261.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.
 • Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 12–23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c540b095-e3a4-4d6c-b75e-2a05932f869c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.