Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 (368) Tom I | 142-152

Article title

Rola kluczowych pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie

Content

Title variants

EN
Impact of Key Workers of Contemporary Enterprises
RU
Роль основных работников на современном предприятии

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Współczesną gospodarkę cechują zmiany w niej zachodzące, które są coraz szybsze i bardziej niespodziewane. W tak zmiennych warunkach, przedsiębiorstwa, by odnieść sukces, muszą działać inaczej niż konkurenci i szukać nowych rozwiązań. Stąd też głównym celem artykułu jest określenie wpływu kluczowych pracowników na kreowanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Cel badawczy zostanie osiągnięty na podstawie analizy dostępnych źródeł teoretycznych oraz badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora opracowania. Proces badawczy został zrealizowany w 2016 roku i objął 98 średnich firm, działających w województwie małopolskim. Pierwsze analizy zebranych materiałów wykazały znaczący wpływ poszczególnych pracowników na obszary związane z podnoszeniem jakości usług/produktów oraz optymalizacji w kształtowaniu relacji z otoczeniem, czyli na ważne determinanty współczesnej budowy przewagi konkurencyjnej.
EN
The modern economy is characterised by changes which are now faster and more unexpected. In such variable conditions, the company to be successful must act differently than their competitors – they must look for new solutions. Therefore, the main purpose of this article is to determine the effect of key employees to create new sources of competitive advantage in the surveyed companies. The research goal will be reached based on an analysis of available materials, theoretical and empirical studies, conducted by the author of this study. The research process was carried out in 2016 in 98 medium-sized companies operating in the Małopolska Province. The first analysis of the collected material showed great influence of important employees in the areas related to raising the quality of services or products and the optimisation of relations with the environment, i.e. important determinants of modern building competitive advantage.
RU
Для совеременной экономики характерны происходящие в ней изменения, которые наступают все быстрее и более неожиданно. В таких меняющихся условиях предприятия, чтобы добиться успеха, должны действовать по-другому, чем конкуренты, и искать новые решения. И потому основная цель статьиопределить влияние основных работников на формирование новых источников конкурентного преимущества. Исследовательская цель будет достигнута на основе анализа доступных теоретических источников и эмпирических исследований, проведенных автором разработки. Исследовательский процесс был осуществлен в 2016 г. и охватил собой 98 средних фирм, действующих в Малопольском воеводстве. Первые анализы собранного материала показали значительное влияние отдельных работников на области, связанные с повышением качества услуг/продуктов, и оптимизации в формировании отношений с окружающей средой, т.е. на важные детерминанты современного по- строения конкурентного преимущества.

Year

Pages

142-152

Physical description

Contributors

 • Akademia Morska w Gdyni

References

 • Brodowska-Szewczuk J. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej, „Zeszyty Naukowe: Administracja i Zarządzanie”, nr 80, Akademia Podlaska w Siedlcach.
 • Buckingham M., Cuffman B. (2001), Po pierwsze: złam wszystkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa.
 • Cielemęcki M. (2011), Pracownik wiedzy jako kluczowy zasób współczesnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 89.
 • Hamel G., Prahalad C. K. (1990), The Core Competence of the Corporation, “Harvard Business Review”, No. 5/6.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kaczmarek-Kurczak P., Kaczmarek M. (2012), Problem poprawy efektywności organizacji poprzez mobilizację potencjału ludzi z perspektywy literatury zarządzania wiedzą i psychologii, „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 117.
 • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, (w:) Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, „Raporty. Studia nad konkurencyjnością”, IRiSS, Warszawa.
 • Macias J. (2008), Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
 • Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 • Mroczko F. (2014), Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c5453b88-8434-40fa-acca-f2ea60fafd27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.