Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 223 | 121-139

Article title

Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast

Content

Title variants

EN
Demographic transformations versus the mobility of residents of cities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Miasto jest środowiskiem życia ludzi, dobrowolnie wybierających konkretną przestrzeń jako miejsce spełnienia społecznego, politycznego i środowiskowego, oferując w zamian swoją solidarność z innymi użytkownikami dla dobra powszechnego. Polskie społeczeństwo jest coraz starsze, jednocześnie wydłuża się długość życia. Nie bez znaczenia jest wpływ starzenia się społeczeństwa na jakościową stronę funkcjonowania ludzi starszych w miastach. Czynnikami egzogenicznymi są obecnie występujące warunki społeczne, gospodarcze, zdrowotne i kulturowe. Istotną cechą wpływającą na percepcję jakości życia seniorów jest stopień ich mobilności. Natura problemu mobilności ma wysoce interdyscyplinarny charakter. Celem artykułu jest zaakcentowanie szczególnej sytuacji ludzi starszych w przestrzeni miejskiej w perspektywie mobilnościowej.
EN
The city is an environment of the social, political and environmental life of people, voluntarily choosing the specific space as the place of the fulfillment, offering its solidarity with other users in exchange for the common good. The Polish society is more and more old, simultaneously a life span is being lengthened. There is an influence of the ageing of the society on the quality page of functioning of the elderly in cities not without meaning. Social, economic conditions at present appearing are exogenous factors health and cultural. The feature affecting the perception of the quality of life of seniors is significant degree of their mobility. The nature of the problem of the mobility has interdisciplinary character highly. Stressing the particular situation of the elderly in the municipal space in the mobile perspective is a purpose of this article.

Year

Volume

223

Pages

121-139

Physical description

Contributors

References

 • Cieślak M. (1992), Demografia. Metody analizy i prognozowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Długosz Z. (1998), Próba określenia miar starości demograficznej w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, 3, 15-27.
 • Frykowski M. (2004), Zróżnicowanie przestrzenne statusu społecznego mieszkańców Łodzi, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(15).
 • Klimczak-Ziółek J. (2003), Gender w badaniach komunikowania masowego [w:] K. Wódz, J. Wódz, red., Funkcje komunikacji społecznej, WSB, Dąbrowa Górnicza.
 • Lefebvre H. (1996), Writings on Cities, Selected, translated and introduced by E. Kofman and E. Lebas, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Manent P. (1990), Intelektualna historia liberalizmu, Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 • Mioduszewska M. (2008), Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, OBM WNE UW, Warszawa.
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., red. (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań.
 • Nawratek K. (2008), Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • Panek T. (2011), Diagnoza społeczna.
 • Results of focus-group interviews and in-depth interviews with senior citizens and experts, deliverables D5 and D6, SIZE, Cracow University of Technology, s. 17, www.sizeproject. at/results/SIZE_D5-6_complete.pdf [dostęp: 02.05.2013].
 • Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Trzpiot G. (2014), Przemiany demograficzne a zdrowie publiczne [w:] J. Szołtysek, B. Detynia, red., Logistyka. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,Wałbrzych.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A. (2014), Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 178, s. 235-249.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c548c9ca-c888-4b02-8051-d7dc93ff8988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.